Tilbage til listen

OLIENIVEAU I MOTOR: generelle oplysninger

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

En motor forbruger normalt olie til smøring og afkøling af de roterende dele, og det kan derfor til tider være nødvendigt at foretage en efterfyldning mellem to olieskift.

Hvis der imidlertid efter tilkørselsperioden ved efterfyldning medgår mere end 0,5 liter pr. 1000 km, bør du rette henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

Intervaller: kontrol af oliestanden skal udføres regelmæssigt, og altid inden en langtur. Sker dette ikke, kan der opstå risiko for beskadigelse af motoren.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen. START, STOP AF MOTOR.

Kontrollér herefter, at motorhjelmen er korrekt fastlåst.

Sørg for, at intet blokerer låsebeslaget (grus, klude…).

Påfyldning af motorolie

Brug en tragt, eller beskyt området omkring påfyldningsåbningen for at undgå, at der løber motorolie ud på en varm del af motorrummet eller en følsom del (f.eks. elektriske komponenter).

Brandfare.

Aflæsning af oliestanden

Aflæsningen bør foregå på plan grund, og efter et længere motorstop.

For at kende den nøjagtige oliestand og sikre, at den maksimale oliestand ikke er overskredet (risiko for alvorlig beskadigelse af motoren), skal oliestanden aflæses på oliemålepinden. Instrumentpanelet advarer kun

føreren, når oliestanden

er på et minimum.

- tag måleren ud og tør den af med en ren fnugfri klud;

- tryk målepinden helt i bund (på modeller udstyret med fast monteret ”målepind” C skrues dækslet helt i bund);

- tag på ny målepinden op;

- aflæs niveauet: det bør aldrig falde under minimum ”mini” A eller overstige ”maxi” B.

Når niveauet er aflæst, skal måleren føres helt i bund eller målerhætten drejes helt på.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Overskridelse af maksimal oliestand

Den maksimale oliestand B må under ingen omstændigheder overskrides. Dette kan beskadige motoren og antiforureningssystemet.

Hvis den maksimale oliestand er overskredet, må motoren ikke startes; ret straks henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

VÆSKENIVEAUER (MOTOROLIE, KØLEVÆSKE, BREMSER)