Tilbage til listen

MOTOROLIESTAND: efterfyldning, påfyldning, olieskift

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Efterfyldning/påfyldning

Vognen skal være anbragt på en vandret vejbane og motoren skal være standset og afkølet (f.eks. inden dagens første start).

Olietype

Se bilens servicehæfte.

- Skru dækslet 1 af;

- efterfyld olie (oliekapaciteten mellem mærkerne « mini » og « maxi » på målepinden 2 er mellem 1,5 og 2 liter afhængigt af motoren);

- vent i ca. 20 minutter, indtil al olien er løbet ned i bundkarret ;

- kontroller oliestanden ved hjælp af oliemålepinden 2 (som beskrevet ovenfor).

Når niveauet er aflæst, skal måleren føres helt i bund eller målerhætten drejes helt på.

Overskrid ikke ”maxi”-niveauet, og glem ikke at sætte dækslet 1 og målepinden 2 på igen.

Overskridelse af maksimal oliestand

Den maksimale oliestand må under ingen omstændigheder overskrides. Dette kan beskadige motoren og emissionskontrolsystemet.

Hvis den maksimale oliestand er overskredet, må motoren ikke startes; ret straks henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

Påfyldning af motorolie

Brug en tragt, eller beskyt området omkring påfyldningsåbningen for at undgå, at der løber motorolie ud på en varm del af motorrummet eller en følsom del (f.eks. elektriske komponenter).

Brandfare.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen. START, STOP AF MOTOR.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser.

Lad aldrig motoren gå i tomgang i et lukket lokale: - udstødningsgassen indeholder giftige luftarter.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen y lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Olieskift på motor

Intervaller: se vognens servicehæfte.

Kapacitet ved olieskift

Se vognens servicehæfte eller ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Kontrollér altid motorens oliestand vha. oliemålepinden som beskrevet i det foregående (den må aldrig være hverken under mini eller over maxi på oliemålepinden).

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden skal du hurtigst muligt kontakte et autoriseret værksted.

Overskridelse af maksimal oliestand

Den maksimale oliestand må under ingen omstændigheder overskrides. Dette kan beskadige motoren og emissionskontrolsystemet.

Hvis den maksimale oliestand er overskredet, må motoren ikke startes; ret straks henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

Olieskift på motor: Hvis du foretager aftapning af olie ved varm motor, husk da, at der er risiko for alvorlig forbrænding, hvis den varme olie kommer i kontakt med huden.

Påfyldning og/eller kontrol af olieniveauet: når du påfylder eller kontrollerer oliestanden, skal du sørge for, at der ikke er olielækage på motorens komponenter.

Glem ikke at lukke dækslet ordentligt, og sæt målepinden på igen for at undgå oliesprøjt på varme motorkomponenter.

Brandfare.

VÆSKENIVEAUER (MOTOROLIE, KØLEVÆSKE, BREMSER)