Tilbage til listen

AUTOMATISK GEARKASSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gearvælger 1

- gør det muligt at: bringe første fremadgående gear i indgreb, at skifte til bakgear og frigear, samt at foretage gearskift manuelt;

- skifte fra manuelt til automatisk gearskift og omvendt; dette kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt, når motoren er igang og et fremadgående gear er i indgreb, og sker ved at trykke gearvælgeren mod venstre.

Bemærk: Efter hver anvendelse af gearvælgeren går den automatisk tilbage til midterpositionen.

Display

2 Angivelse af valgt gear

Det valgte gear ved manuel betjening ( M1, M2, M6), frigear ( N) eller bakgear ( R) vises på instrumentbrættets display. I automatisk tilstand vises (D) efterfulgt af det valgte gear ( D1 , D2 , D6).

3 Belastningsfunktion.

4 Kontrollampe for aktivering af bremsepedalen.

Igangsætning

Tilslut tændingen.

Displayet på instrumentbrættet tændes.

Hvis frigear (N) vises og ledsages (afhængigt af køretøj) af kontrollampen 4, skal du træde på bremsen og starte motoren, men ikke accelerere.

Hvis der er valgt et andet gear end frigear, blinker N på displayet ledsaget af kontrollampen 4. Træd på bremsen, og anbring gearstangen i positionen N. Start motoren.

Bemærk: forsøg ikke at starte motoren ved at skubbe vognen igang, hvis batteriet er afladet (displayet forbliver slukket, når tændingen tilsluttes).

Igangsætning

Fremadgående gear (fra frigear)

På displayet vises gear N og D .

- Hold foden på bremsepedalen. Skub gearvælgeren fremad, og slip den.

- Slip bremsepedalen, og træd speederpedalen langsomt ned for at sætte vognen igang.

Bakgear (med standset vogn)

- Hold foden på bremsepedalen. Skub gearvælgeren mod højre og bagud som angivet på gearvælger-konsollen, og slip den derefter. Bakgearet er aktiveret, og bogstavet R vises på displayet.

- Slip bremsepedalen:

- motorens tomgangshastighed er tilstrækkelig til at kunne udføre parkeringsmanøvrer.

- træd speederpedalen langsomt ned for at sætte vognen i gang i bakgearet.

Ved standset vogn kan der fra bakgear skiftes til fremadgående gear ved at trykke gearvælgeren fremefter.

Bemærk: Når vognen er standset, er det nødvendigt at træde på bremsepedalen for at kunne skifte til eller fra et gear. Sker dette ikke, vil kontrollampen 4 tændes.

Ligesom en vogn med manuelt gearskift vil en vogn med automatisk gearskift ikke stå stille på skrånende grund, hvis håndbremsen ikke er trukket, eller bremsepedalen holdt nedtrykket.

Gearvælgerens positioner

(se angivelsen på gearvælger-konsollen)

+ : for at skifte til højere gear

- : for at skifte til lavere gear

N : frigear

R : Bak

: gearvælgerens eneste stabile position

D/M : Skift fra automatisk tilstand til manuel tilstand og omvendt

Halv-automatisk (manuel) funktion

Denne funktion kan til enhver tid aktiveres under kørslen ved at trykke gearvælgeren mod venstre. Funktionsskiftet foregår uden at gå op i gear.

Du bestemmer herefter selv gearskiftet ved at aktivere gearvælgeren.

For at gå op i gear trykkes gearvælgeren fremad, uden det er nødvendigt at slippe speederpedalen.

For at gå ned i gear trækkes gearvælgeren bagud, uden det er nødvendigt at slippe speederpedalen.

Skift til et lavere gear, som vil medføre et for højt motoromdrejningstal, eller skift til et højere gear, som vil medføre at motoren sejtrækker (for lavt omdrejningstal), vil blive afvist af systemet.

Ved to gentagne tryk fremefter på gearvælgeren skiftes på en gang to gear op (undtagen ved et for lavt omdrejningstal). Ved to gentagne tryk bagud på gearvælgeren skiftes på en gang to gear ned (undtagen ved et for højt omdrejningstal).

Ved deceleration med foden løftet, vil skiftet til et lavere gear ske automatisk ved grænsen for et for lavt omdrejningstal, sådan at motoren ikke går i stå. Første gear skifter automatisk under en bestemt hastighed. Du kan stoppe bilen ved rødt lys eller ved vejkryds mv. ved at bremse med bremsepedalen. Der er ingen grund til at skifte til neutralt gear (N).

Vognen kan igen sættes igang:

- enten langsomt ved at slippe bremsepedalen uden at accelerere (f.eks. ved køkørsel);

- eller ved at slippe bremsepedalen og træde speederpedalen ned for at opnå en hurtig acceleration.

Bemærk! frigear kan kun vælges under kørsel eller ved standset køretøj, når der trædes på bremsepedalen (hvis dette glemmes, vil kontrollampen 4 tænde).

For skift til frigear trykkes gearvælgeren mod højre.

I tilfælde af et for lavt eller for højt motoromdrejningstal vil systemet reagere ved at vælge det optimale gear.

Halv-automatisk funktion kan til enhver tid deaktiveres med motoren igang ved at trykke gearvælgeren mod venstre.

Funktionsprincip ved automatisk funktion

Når tændingen tilsluttes, vil den automatiske funktion altid være aktiveret.

Bogstavet D vises på displayet. Vognen kontrolleres ved hjælp af speederpedalen og bremsen. Gearskiftet sker af sig selv, i det rette øjeblik ved et passende motoromdrejningstal, idet det automatiske system tager hensyn til vejbanens tilstand og den valgte køremåde.

Ved denne funktion er det muligt at foretage manuelt gearskifte. Et tryk fremad eller bagud på gearvælgeren skifter gear opad (undtagen hvis motoromdrejningstallet er for lavt), eller nedad (undtagen hvis motoromdrejningstallet er for højt).

Bemærk: Automatisk tilstand tager følgende forhold i betragtning:

- speederpedalens position, og hastigheden, hvormed pedalen trædes ned; herudfra vurderes kørestilen og dermed valget af det optimale gear;

- aktiveringen af bremsepedalen, således at motorbremsningen kan ske ved et hurtigt skift til lavere gear.

I tilfælde af stop ved rødt lys med et gear i indgreb kan vognen holdes standset ved hjælp af bremsen, uden at skifte til frigear (N).

Vognen kan igen sættes igang:

- enten langsomt ved at slippe bremsepedalen uden at accelerere (f.eks. ved køkørsel);

- eller ved at slippe bremsepedalen og træde speederpedalen ned for at opnå en hurtig acceleration.

Acceleration og overhalinger

- Træd gaspedalen langsomt ned for at opnå en progressiv acceleration af køretøjet;

- for at opnå vognens maksimale ydelse (uanset automatisk eller manuel funktion) trædes speederpedalen hurtigt helt i bund, indtil et stramt punkt overskrides

Den hastighed, hvormed pedalen trædes i bund, bestemmer skift til det mest hensigtsmæssige gear indenfor vognens muligheder.

Standsning og parkering

Det er muligt ved parkering at bringe et gear i indgreb (f. eks. ved parkering på en skråning).

- med tændingen tilsluttet vælges et gear med foden på bremsepedalen;

- kontrollér, at det valgte gear ikke er frigear N (vises på displayet på instrumentbrættet), og træk derefter tændingsnøglen ud.

- træk håndbremsen.

For at bringe gearet ud af indgreb anvendes samme fremgangsmåde ved at tilslutte tændingen uden at starte motoren, og anbringe gearvælgeren i frigear, medens foden holdes på bremsepedalen Kontrollér, at N vises på instrumentbrættet.

Oliestanden i beholderen for dette gearskifte-system varierer afhængigt af vognens anvendelse. Det er strengt forbudt at påfylde olie (dette må kun udføres af uddannet personale på et autoriseret værksted).

Lydsignal

- Såfremt du i for lang tid kører nedad uden at træde på bremsepedalen eller uden at anvende håndbremsen, belastes systemet unormalt (risiko for overophedning af koblingen).

I så tilfælde vil der med mellemrum lyde et lydsignal for at huske dig på, at du skal trykke på bremsepedalen eller benytte håndbremsen.

- Forlad aldrig vognen med motoren i gang og et gear i indgreb. Af sikkerhedshensyn vil der straks ved åbning af fordøren afgives et lydsignal, hvis gearvælgeren ikke står i frigear, eller hvis du ikke har afbrudt tændingen eller trådt bremsepedalen ned.

Særlige tilfælde

Når du kører på en glat vej eller en vej med dårligt vejgreb, bør du for at undgå hjulspin gå til manuel tilstand ( D/M) og vælge andet gear inden acceleration.

I meget koldt vejr skal du, for at sikre optimal skift gennem gearene, vente nogle sekunder, før du flytter gearvælgeren ud af positionen N og i position Deller R.

Funktionsfejl

i Hvis denne kontrollampe tændes, når køretøjet kører, angiver det en fejl i systemet. I de fleste tilfælde kan vognen stadig køre, men med nedsatte ydelser. Henvend dig dog snarest til et autoriseret værksted.

Bugsering af vogn med automatisk gearkasse

Hvis gearkassen er blokeret i et gear foretages følgende:

- tilslut tændingen;

- Vælg frigear , mens foden er på bremsepedalen.

- kontrollér, at gearkassen er i frigear (ved f.eks. at skubbe vognen en smule.

Hvis gearkassen ikke kan bringes i frigear, må vognen bugseres med forhjulene løftet fri af vejbanen.

Bugsering skal altid ske med tændingen afbrudt.

Position med belastning

Når der er læs på bilen, skal du trykke på kontakten 5 på instrumentbrættet. Kontrollampen § tændes på instrumentbrættet.

Belastningsfunktionen bliver slået fra, hver gang motoren slukkes. Det er nødvendigt at vælge den igen.

Belastningsfunktionen kan vælges både i automatisk og manuel funktionstilstand.