Tilbage til listen

SPORASSISTENT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjælp af oplysninger fra 1-kameraet udløser funktionen en korrigerende handling i køretøjets styresystem, når en fuldt optrukken eller stiplet linje overskrides, eller når man nærmer sig vejkanten (adskillelse, barriere, fortov, jordvold osv.), uden at blinklysene er blevet aktiveret.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens e.l.).

Du kan til enhver tid overtage styringen af køretøjet ved at bruge rattet.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Aktivering/deaktivering

For at aktivere funktionen skal du trykke på kontakten 2 så mange gange som nødvendigt for at vælge ”Sporassistent” på instrumentpanelet.

Meddelelsen ”Lane Keeping aktiveret” og advarselslampen ”” vises på instrumentpanelet.

Når Sporassistent aktiveres, aktiveres funktionen ”Advarsel om vejbaneskift” automatisk. LANE DEPARTURE WARNING.

For at deaktivere funktionen skal du trykke på kontakten 2 så mange gange som nødvendigt for at vælge ”Lane Keeping deaktiveret”på instrumentpanelet.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Bemærk: Deaktivering af funktionen ”Sporassistent” medfører deaktivering af funktionen ”Advarsel om vejbaneskift”.

Hver gang køretøjet startes, fortsætter funktionen med den tilstand, der blev gemt, sidste gang motoren blev stoppet.

Funktionsprincip

Når funktionen aktiveres, vises advarselslampen og de venstre og højre linjer 3 med gråt på instrumentpanelet.

Funktionen er indstillet til at fungere, når køretøjets hastighed er mellem ca. 70 km/t og 180 km/t, og hvis kontrollampen og linjeindikatorerne for venstre og højre 3 er hvide.

Funktionen aktiveres, hvis køretøjet overtræder en linje, eller hvis køretøjet nærmer sig vejkanten (adskillelse, barriere, fortov, jordvold osv.), uden at blinklysene er blevet aktiveret.

I disse tilfælde:

- Funktionen udløser en korrigerende handling i køretøjets styresystem for at korrigere kørselsretningen

- Advarselslampen og kontrollampen 3 i siden for den overskredne linje skifter til gul på instrumentpanelet.

Bemærk: I vejsving tillader funktionen, at der skæres hjørner en smule.

Hvis den korrigerende handling i styresystemet ikke er tilstrækkelig, vil kontrollampen og indikatoren 3 til siden for den overskredne linje skifte til rød på instrumentbrættet ledsaget af en vibration i rattet.

Særlige tilfælde

Ved anvendelse af funktionen:

- Hvis systemet ikke længere kan registrere en handling fra føreren på rattet, vil kontrollampen lyse gul på instrumentbrættet ledsaget af meddelelsen ”Hold hænder på rattet” og en lydalarm.

Lydalarmen udsendes sammen med kontrollampen og meddelelsen, indtil føreren overtager kontrollen;

- Hvis systemet er aktivt i for lang tid, udsendes en lydalarm, og indikatoren 3 på siden af den berørte linje blinker, indtil føreren overtager kontrollen.

Du kan til enhver tid afbryde korrigeringen af kørselsretningen ved at bevæge rattet.

Midlertidigt ikke tilgængelig

- Hurtig overskridelse af linjen;

- fortsat kørsel på en linje;

- ca. fire sekunder efter vejbaneskift;

- skarpe vejsving;

- nedsat sigtbarhed;

- aktivering af et af blinklysene;

- kraftig acceleration;

- nødopbremsning;

-...

Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises advarselslampen og advarselslampe for venstre/højre korrigering 3 med gråt på instrumentpanelet.

Betingelser for afbrydelse af systemet

Systemet kan ikke aktiveres, når:

- køretøjet er sat i bakgear;

- Kameraets synsfelt er blokeret

- Advarselslampen û lyser.

Advarselslampen og advarselslamper for venstre/højre korrigering vises med gråt på instrumentpanelet.

Indstilling

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm.

For at få adgang til funktionsindstillingerne på multimedieskærmen 4 henvises til multimedievejledningen:

- ”Vibrationsintensitet”: Juster rattets vibration for funktionen” Advarsel om vejbaneskift”

- ”Alarm”: indstil følsomhedsniveauet for registrering af linjer. Gør følgende:

- ”Sent”: registreret linje ved overskridelse

- ”Standard”: linje, der nærmer sig, registreret

- ”Tidligt”: linje registreret i nærheden.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Indstillinger (fortsat)

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Mens køretøjet holder stille, skal du trykke på kontakten 5 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Bil”.

- Tryk på betjeningsenheden 6 eller 7 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Indstillinger”. Tryk på kontakten 8 OK;

- Tryk på betjeningsenheden 6 eller 7 gentagne gange for at nå frem til menuen ”KØREAASISTENT”. Tryk på kontakten 8 OK;

- Tryk på betjeningsenheden 6 eller 7 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Lane Keeping følsomhed”. Tryk på kontakten 8 OK ;

- Rul gentagne gange og tryk på hjulknappen 6 eller 7 for at justere indstillingen. Tryk på kontakten 8 OK.

Funktionsfejl

Når systemet sporer en funktionsfejl, tændes ©-advarselslampen på instrumentbrætte, og meddelelsen ”Kontroller frontkamera” vises.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan kameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige vejrforhold (sne, regn, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- Vejafmærkningerne er uregelmæssige eller vanskelige at skelne mellem (f.eks. delvist slettet, for stor afstand, forvrænget vejoverflade)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving o.l.)

- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

I dette tilfælde kan sporassistenten reagere forkert eller slet ikke.

Risiko for utilsigtet og forkert korrigering eller manglende korrigering af kørselsretningen.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- området med kameraet er beskadiget (på forrudesiden eller den indvendige bakspejlsside)

- vejen er glat (sne, isslag, akvaplaning, grusvej o.l.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få det udskiftet på et autoriseret værksted)

- køretøjet trækker en anhænger eller campingvogn

- køretøjet er på vej ind i et område med adskillige overfladeændringer (f.eks. et område med vejarbejde).

SÅDAN BRUGES VOGNBANEASSISTENT