Tilbage til listen

REGISTRERING AF VEJSKILTE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet registrerer skilte med hastighedsbegrænsning i siden af vejen og viser hastighedsbegrænsningen på instrumentpanelet.

Det bruger primært oplysningerne fra kameraet 1, der sidder på forruden bag bakspejlet.

Bemærk: Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

På køretøjer, der er udstyret funktionen, bruger systemet også oplysninger fra navigationssystemet.

Når hastighedsbegrænseren er aktiv, kan du tilpasse den programmerede begrænsning til hastigheden, som systemet viser.

Hvis hastighedsgrænsen overskrides, ændres displaypanelet for at advare føreren.

På køretøjer med navigationssystem, der kører i et land med en anden hastighedsenhed end køretøjets, viser systemet symbolet for hastighedsbegrænsing i form af det pågældende lands enhed sammen med hastighedsbegrænsningen konverteret til den enhed, der bruges på køretøjets instrumentbræt.

I lande, hvor hastighedsbegrænsningen reduceres i regnvejr på visse vejtyper, kan systemet på køretøjer med navigationssystem modificere den begrænsede hastighed efter nogle sekunders aftørring af forruden.

Særlige situationer

Systemet tager ikke højde for exceptionelle begrænsninger som for eksempel dage med meget forurening.

Aktivering/deaktivering af systemet

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm 2

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Vælg ”ON” eller ”OFF”.

Når funktionen er aktiveret, kan du, afhængigt af de lokale bestemmelser, aktivere muligheden ”Visning af fareområder”. Systemet advarer dig om afstanden til dette område, så længe du kører i dette område.

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Mens køretøjet holder stille, skal du trykke på kontakten 3 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Bil”.

- Tryk på betjeningsenheden 4 eller 5 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Indstillinger”. Tryk på kontakten 6 OK;

- Tryk på betjeningsenheden 4 eller 5 gentagne gange for at nå frem til menuen ”KØREAASISTENT”. Tryk på kontakten 6 OK;

- Tryk på betjeningsenheden 4 eller 5 gentagne gange for at nå frem til menuen ”Fartadvarsel”, og tryk på kontakten 6 OK

- Tryk på kontakten 6 OK for at aktivere eller deaktivere funktionen:

= funktion aktiveret

< funktion deaktiveret

Handling

Advarselslamper

Funktionen viser følgende advarselslamper:

7 Vejskilte med hastighedsgrænser

8 Yderligere vejskilte (start eller slut på ”Ingen overhaling”-zone, hastighedsgrænse ved våd vej, hastighed i tilfælde af campingvogn, hastighedsgrænse med længdeangivelse osv.)

Hvis hastighedsgrænsen overskrides, blinker cirklen rundt om panelet (7-advarselslampe) ledsaget af et lydsignal for at advare føreren.

Ændring af den begrænsede hastighed

Hvis den programmerede hastighedsbegrænsning afviger fra den registrerede hastighedsværdi, skal du trykke på følgende kontakter og holde dem nede:

- 9 (RES/+) for at øge den programmerede hastighed til den registrerede hastighed;

- 10 (SET/-) for at reducere den programmerede hastighed til den registrerede hastighed.

Funktionsfejl

Systemet kan ikke registrere hastighedsbegrænsningen, hvis:

- forruden er snavset;

- kameraet bliver blændet af solen;

- sigtbarheden er utilstrækkelig (nat, tåge osv.);

- skiltene er ulæselige (sne osv.) eller dækket til (af et andet køretøj eller af træer);

- oplysningerne fra navigationssystemet er ikke opdateret.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til trafikken uafhængigt af systemets angivelser.

Systemet registrerer skilte med maks. hastighedsgrænse og registrerer ikke andre skilte (f.eks. ind- og udkørsel fra eller til byområder).

Systemet registrerer muligvis ikke alle skilte med hastighedsbegrænsning eller kan tolke dem forkert.

Føreren må ikke se bort fra skilte, som ikke registreres af systemet, og skal først og fremmest overholde trafikskiltene og trafikreglerne.

Ved lav sigtbarhed (tåge, sne, rim osv.) kan systemet muligvis ikke angive en korrekt begrænsning overfor føreren.

Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til trafikken uafhængigt af systemets angivelser.

SÅDAN BRUGER DU ADVARSEL OM FOR HØJ HASTIGHED MED GENKENDELSE AF FÆRDSELSSKILTE