Tilbage til listen

AUTOMATGEAR, ELEKTRONISK HÅNDTAG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronisk gearvælger 1

R: bakkørsel

N: frigear

D: automatisk modus

P : parkering, knap 2

Kontrollampen 3 viser det valgte gear.

På instrumentbrættet informerer følgende symboler dig:

4: positionen af det tilkoblede gear.

5 : Positionen er tilgængelig fra den aktuelle position ved at flytte gearvælgeren 1 et hak frem eller tilbage.

6 : Positionen er tilgængelig fra den aktuelle position ved at flytte gearvælgeren 1 to hak frem eller tilbage.

Symbolerne 5 eller 6 vises for at angive de gear, der kan vælges. Hvis disse symboler er fraværende, angiver det, at gearene ikke kan vælges i den aktuelle position.

Trekanten 7 aktiveres, når manuel funktion er aktiveret.

Kontrollér, at kontrollampen P på instrumentbrættet og kontrollampen integreret i knappen 2 er aktiveret, før du forlader køretøjet.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Impulsvælger

Flyt gearvælgeren 1 et eller to hak fremad eller bagud for at aktivere den ønskede position (R, N eller D), og slip derefter gearvælgeren, så den vender tilbage til den stabile position.

Den valgte position vises på instrumentbrættet sammen med kontrollampen 4 foran positionen.

Hvis bestemte forhold forhindrer, at der skiftes fra én position til en anden, vil den anmodede position blinke på instrumentbrættet.

Sådan vælges position P

Med vognen standset og motoren kørende eller tændingen tilsluttet, trykkes på knappen 2 for at sætte i position P. Kontrollampen på knappen 2 lyser orange, når gearet er sat i positionen Parkering P.

Sådan forlades positionen P

Når køretøjet står stille med motoren kørende, skal du træde på bremsepedalen og flytte vælgeren 1 fremad eller tilbage, indtil den ønskede position opnås. Kontrollampen for knappen 2 slukkes.

Hvis bremsepedalen ikke er helt nedtrådt, vises meddelelsen ”Træd på bremsen” på instrumentbrættet, samtidig med at kontrollampen lyser på instrumentbrættet.

Særlige funktioner:

- hvis føreren åbner døren for at forlade køretøjet, og position P ikke er indkoblet, lyder et bip, og meddelelsen ”P ikke indkoblet” vises på instrumentbrættet;

- kontrollampen vises, hver gang bremsepedalen skal trædes ned for at ændre positionen af den automatiske gearkasses gearstang.

For at sætte i frigear

Når køretøjet holder stille, og motoren kører, skal du vælge position N ved at flytte gearvælgeren 1 et hak frem eller tilbage i forhold til det tilkoblede gear.

Kørsel med automatisk gearskifte

Når køretøjet holder stille, og motoren kører, skal du flytte gearvælgeren 1 to hak bagud for at aktivere position D.

Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, blinker D i cirka 5 sekunder, og meddelelsen ”Træd på bremsen” vises på instrumentbrættet i cirka 15 sekunder.

Under de fleste kørselsforhold er det herefter ikke nødvendigt at røre gearvælgeren. Gearskiftet sker af sig selv i det rette øjeblik ved et passende motoromdrejningstal, idet den automatiske transmission tager hensyn til køretøjets belastning, vejbanens tilstand og den valgte køremåde.

Bemærk: med motoren kørende og med en fart på mellem 0 og 8 km/t i positionen N eller R er det nødvendigt at træde på bremsepedalen for at skifte til positionen D. Dette er nyttigt ved parkeringsmanøvrer, hvor der er behov for flere trin fremad, derefter forskellige trin bagud.

Kør økonomisk

Lad altid gearvælgeren stå i position D på landevej; med speederpedalen let nedtrådt skifter gearene automatisk til et lavere motoromdrejningstal.

Acceleration og overhalinger

Træd speederpedalen hurtigt helt i bund (ud over det stramme punkt).

Det er også muligt til enhver tid at skifte ned med henblik på overhaling ved at trykke på det venstre greb.

For at sætte i bakgear

Når køretøjet holder stille, og motoren kører, skal du flytte gearvælgeren 1 to hak fremad for at aktivere position R.

Hvis bremsepedalen ikke er trådt ned, lyder der et bip, positionen R blinker i cirka 5 sekunder i skemaet, der vises på instrumentbrættet, og meddelelsen ”Træd på bremsen” vises i ca. 15 sekunder.

Bemærk: Med motoren kørende og med en fart på mellem 0 og 8 km/t og position N eller D aktiveret er det ikke nødvendigt at træde på bremsepedalen for at aktivere position R. Dette er nyttigt ved parkeringsmanøvrer, hvor der er behov for flere trin fremad, derefter forskellige trin bagud.

Gearskiftegreb 8 og 9

Afhængigt af køretøjet kan du bruge skiftegreb 8 og 9 til at skifte gear, når gearvælgeren er i position D.

8: Skift til et lavere gear.

9: Skift til et højere gear.

Skift til positionerne P, N og R kan ikke foretages ved hjælp af skiftegrebene.

Kørsel med manuel betjening

Når du kører i position D, kan du skifte til manuel kørsel med skiftegrebene 8 og 9 på rattet. Afhængigt af køretøjet er der to tilgængelige tilstande for manuel kørsel:

- den ”midlertidige” manuelle tilstand kan bruges til at gennemtvinge gearskift ved kortvarigt at trykke på et af de to greb. Kørselstilstanden D og det tilkoblede gear vises på instrumentbrættet. Bogstavet D og den nederste pil vises lysere på kontrollampen 3.

Bemærk: Gearkassen skifter til automatisk tilstand D, hvis det tilkoblede gear ikke længere er optimalt for køretøjets ydelse, eller hvis ingen handling blev udført på et greb i et vist tidsrum.

- permanent manuel tilstand aktiveres ved at trykke og holde på et af grebene. Kørselstilstand M og det tilkoblede gear vises på 10-displayet på instrumentpanelet. Alle bogstaverne og den nederste pil vises som baggrundsbelysning på kontrollampen 3.

Bemærk: afhængigt af køretøjet kan du vende tilbage til automatisk tilstand ved at trykke på og holde det højre skiftegreb eller ved at bevæge impulsgrebet 1 et eller to hak bagud.

I alle tilfælde:

- for at skifte til lavere gear, trykkes på det venstre skiftegreb;

- for at skifte til højere gear, trykkes på højre skiftegreb.

Bemærk: afhængigt af displayet vil indikatorerne + og - or og foreslå at gå et gear op eller ned.

Særlige tilfælde

Under visse kørselsforhold, der f.eks. medfører beskyttelse af motoren, aktivering af det dynamiske stabilitetssystem ESC osv., kan det automatiske system skifte gear automatisk.

Endvidere kan den automatiske transmission for at undgå fejlmanøvrer nægte at udføre et gearskifte; i dette tilfælde vil angivelsen af valgt gear blinke i nogle sekunder for at advisere herom.

Særlige kørselsforhold

- Hvis vejtypen eller vejrforholdene (stejle opadgående skråninger, pludselige nedadgående skråninger, dyb sne, sand eller mudder) gør det vanskeligt at forblive i automatisk tilstand, afhængigt af køretøjet, anbefales det at skifte til manuel tilstand ved at bruge grebene. Herved undgås hyppige automatiske skift under kørsel på stigninger, og der opnås en motorbremsning i tilfælde af længerevarende kørsel nedad.

- For at forhindre at motoren går i stå i meget koldt vejr, skal du vente nogle øjeblikke, før du forlader position P eller N og sætte gearvælgeren i position D eller R.

Standsning og parkering

På køretøjer, der er udstyret med håndtaget 1, tilkobles position P automatisk samt den elektroniske parkeringsbremse (på køretøjer, der er udstyret dermed), når:

- motoren stoppes;

- førerens sikkerhedssele ikke er spændt, og køretøjet er standset;

- førerdøren åbnes, og køretøjet standses.

P vises på instrumentbrættet, og kontrollampen for knappen P er tændt.

Da position P automatisk tilkobles, når motoren er stoppet, kan det i visse situationer (f.eks. ved brug af nogle typer bilvask) være nødvendigt at aktivere position N:

- med motoren kørende trykkes på knappen P, gearvælgeren 1 flyttes et hak frem eller tilbage, og derefter stoppes motoren;

- med motoren stoppet og tændingen slået til skal du flytte gearvælgeren 1 et hak frem eller tilbage og derefter slukke motoren.

Næste gang motoren genstartes, tilkobles position P automatisk ifølge de tidligere beskrevne tilfælde.

Positionen P må kun indkobles, når køretøjet holder stille.

Ved stop på stigninger må foden ikke være på speederen.

Risiko for overophedning af automatgearkassen.

Af sikkerhedsgrunde, sluk aldring for tændingen førend at bilen står helt stille.

Vedlligeholdelsesinterval

Se vedligeholdelsesdokumentet for dit køretøj, eller spørg en autoriseret forhandler, om den automatiske gearkasse kræver planlagt vedligeholdelse.

Hvis den ikke skal betjenes, er der ingen grund til at påfylde olie.

FUNKTIONSFEJL

- Hvis meddelelsen ”Tjek aut. gearkasse” vises på instrumentbrættet under kørsel, angiver dette en fejl.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted;

- Hvis meddelelsen ”Aut. gearkasse overophedning” vises på instrumentbrættet under kørsel, skal køretøjet stoppes så hurtigt som muligt, så gearkassen kan køle af, indtil meddelelsen forsvinder.

- Fejlsøgning på et køretøj med en automatisk transmission BUGSERING: Starthjælp.

I tilfælde af motorfejl eller elektrisk fejl (batterifejl), der påvirker funktionen af automatgearet, skal det sikres, at køretøjet er korrekt immobiliseret.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (deformering af en aksel…).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.