Tilbage til listen

OLIESTAND I MOTOR: efterfyldning, påfyldning, olieskift

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Efterfyldning/påfyldning

Vognen skal være anbragt på en plan vejbane, og motoren skal være standset og afkølet (f.eks. inden dagens første start).

- Skru dækslet 1 af;

- Fyld op til niveauet (kapacitet mellem ” mini” og ” maxi” på måleren 2 og mellem 0,9 og 2 liter i henhold til motoren);

- vent i ca. 20 minutter, indtil al olien er løbet ned i bundkarret;

- kontroller oliestanden ved hjælp af oliemålepinden 2 (som beskrevet ovenfor).

Når niveauet er aflæst, skal måleren føres helt i bund eller målerhætten drejes helt på.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen. START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle eller START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

Overskrid ikke maxi -niveauet, og glem ikke at sætte dækslet 1 og målepinden 2 på igen.

Påfyldning af motorolie

Brug en tragt, eller beskyt området omkring påfyldningsåbningen for at undgå, at der løber motorolie ud på en varm del af motorrummet eller en følsom del (f.eks. elektriske komponenter).

Brandfare.

Olieskift på motor

Intervaller: se vognens servicehæfte.

Kapacitet ved olieskift

Se vognens servicehæfte eller ret henvendelse til et autoriseret værksted. Kontrollér altid motorens oliestand vha. oliemålepinden som beskrevet i det foregående (den må aldrig være hverken under mini eller over maxi på oliemålepinden).

Olietype

Se vognens servicehæfte.

Påfyldning af olie: Vær omhyggelig med ikke ved påfyldning at spilde olie på motorens dele, idet der herved er risiko for, at der opstår brand. Husk at tilspænde oliedækslet korrekt, idet der ellers er risiko for, at der opstår brand på grund af oliestænk på motorens varme dele.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Overskridelse af maksimal oliestand

Den maksimale oliestand må under ingen omstændigheder overskrides ved påfyldning af olie: Du risikerer at beskadige motoren og katalysatoren.

Hvis den maksimale oliestand er overskredet, må motoren ikke startes; ret straks henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

Lad aldrig motoren gå i tomgang i et lukket lokale - udstødningsgassen indeholder giftige luftarter.

Olieskift på motor: Hvis du foretager aftapning af olie ved varm motor skal du huske, at der er risiko for alvorlige forbrændinger, hvis den varme olie kommer i kontakt med huden.

KONTROL AF VÆSKENIVEAUER (MOTOROLIE, KØLEVÆSKE, BREMSEVÆSKE)