Tilbage til listen

OLIESTAND I MOTOR: efterfyldning, påfyldning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Efterfyldning/påfyldning

Vognen skal være anbragt på en plan vejbane, og motoren skal være standset og afkølet (f.eks. inden dagens første start).

- Skru dækslet 1 af;

- efterfyld olie (oliekapaciteten mellem mærkerne “mini” og “maxi” på målepinden 2 er mellem 1,5 og 2 liter, afhængigt af motortypen);

- vent i ca.10 minutter, indtil al olien er løbet ned i bundkarret;

- kontroller oliestanden ved hjælp af oliemålepinden 2 (som beskrevet ovenfor).

Når handlingen er udført, skal måleren føres helt i bund og hætten drejes helt på.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Overskrid ikke ”maxi”-niveauet, og glem ikke at sætte dækslet 1 og målepinden 2 på igen.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Påfyldning af motorolie

Brug en tragt, eller beskyt området omkring påfyldningsåbningen for at undgå, at der løber motorolie ud på en varm del af motorrummet eller en følsom del (f.eks. elektriske komponenter).

Brandfare.

Påfyldning af olie: Vær omhyggelig med ikke ved påfyldning at spilde olie på motorens dele, idet der herved er risiko for, at der opstår brand. Husk at tilspænde oliedækslet korrekt, idet der ellers er risiko for, at der opstår brand på grund af oliestænk på motorens varme dele.

Overskridelse af maksimal oliestand

Den maksimale oliestand må under ingen omstændigheder overskrides ved påfyldning af olie: Du risikerer at beskadige motoren og katalysatoren.

Hvis den maksimale oliestand er overskredet, må motoren ikke startes; ret straks henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

Lad aldrig motoren gå i tomgang i et lukket lokale - udstødningsgassen indeholder giftige luftarter.