Tilbage til listen

AUTOMATISK FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når trafikken tillader det (hovedvej, hvor trafikken flyder, eller motorvej), giver den automatiske fartpilot mulighed for at fastholde en bestemt hastighed, kaldet fartpilothastigheden, som kan indstilles til mellem 50 og 140 km/t (31-87 mph) eller 150 km/t (93 mph) afhængigt af modellen, mens der holdes en fast distance til køretøjet foran dig i samme vejbane.

Radarens rækkevidde er 120 meter.

Bemærk! Føreren bør tage højde for den maksimalt tilladte hastighed i det land, hvor der køres.

Bemærk: Den automatisk fartpilot kan bremse køretøjet med op til en tredjedel af bremsesystemets kapacitet. Afhængigt af situationen kan føreren bremse hårdere.

For køretøjer, der udstyret hermed, gentages visse oplysninger på det øvre display.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion kan ikke erstatte føreren.

Den kan i intet tilfælde erstatte respekten for overholdelse af hastighedsbegrænsningerne, eller den årvågenhed og det ansvar, som vognens fører bør udvise (vær altid opmærksom på situationer, som kræver pludselig opbremsning).

Den automatiske fartpilot må ikke bruges, når der er tæt trafik, på en vej med mange sving eller på glat vej (isslag, akvaplaning, grusveje osv.) eller ved dårlige klimatiske forhold (tåge, regn, sidevind osv.).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Placering af radaren

Sørg for, at radaren 1 ikke er dækket til (snavs, mudder, sne osv.).

Betjening

5 Start- og stopkontakt.

2 Betjening af:

a aktivering, programmering og forøgelse af fartpilothastigheden (+) ;

b sænkning af fartpilothastigheden (-).

3 Aktivering og genkaldelse af den programmerede fartpilothastighed (R).

4 Anbringelse af funktionen på standby (med programmering af fartpilothastigheden) (O).

6 Indstilling af følgedistancen.

Betjening

Tryk på kontakten 5. Kontrollampen lyser grønt, og meddelelsen ”adaptiv reg.” vises på instrumentbrættet efterfulgt af streger for at angive, at funktionen er i drift og afventer indtastningen af fartpilothastigheden.

Programmering af hastigheden

Når hastigheden når det ønskede niveau (over cirka 50 km/t), trykkes på kontakten 2 i siden a (+): funktionen aktiveres, og den aktuelle gemmes.

Fartpilothastigheden erstatter stregerne, og fartpilot bekræftes ved, at meddelelsen ”adaptiv reg.” vises samtidig med, at kontrollampen lyser. Hvis du prøver at aktivere denne funktion ved en hastighed på under 50 km/t eller over 140 km/t eller, afhængigt af modellen, over 150 km/t, vises meddelelsen Ugyldig Hast., og funktionen forbliver deaktiveret.

Indstilling af følgedistancen

Med gentagne tryk på kontakten 6 kan man indstille følgedistancen.

Kørsel

Når den ønskede konstante fart er programmeret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederpedalen.

Når en følgedistance er registreret, og når et køretøj, der kører langsommere end dit, registreres af systemet i din vejbane, bremser dit køretøj (bremselysene tændes) og tilpasser sig farten til det forankørende køretøj og overholder den følgedistance, du på forhånd har valgt.

Overhaling

Når din fart er lavere end fartpilothastighedens, og du ønsker at foretage en overhaling, vil aktiveringen af blinklyset udløse en acceleration, som gør det nemmere at overhale.

Bemærk, at du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for hurtigt at kunne gribe ind i nødstilfælde.

Ændring af den programmerede hastighed

Du kan variere fartpilothastigheden ved at trykke gentagne gange på kontakten 2:

- side a (+) for at øge hastigheden;

- side b (-) for at sænke hastigheden.

Ændring af følgedistancen

Du kan til enhver tid ændre følgedistancen til det forankørende køretøj ved at trykke gentagne gange på kontakten 6.

De vandrette bjælker på instrumentbrættet angiver den valgte følgedistance:

- en bjælke for kort distance (som svarer til en følgetid på cirka 1 sekund);

- to bjælker for mellemdistance;

- tre bjælker for lang distance (som svarer til en følgetid på cirka 2 sekunder).

Valget af denne distance skal tilpasses trafikken, lovgivningen i det land, der køres i, samt de klimatiske forhold.

Når systemet registrerer et køretøj i din vejbane, vises en silhouet af et køretøj A over følgebjælkerne.

Overskridelse af den programmerede konstantfart

Det er til enhver tid muligt at overskride fartpilothastigheden ved at træde på speederpedalen.

Ved overskridelse vises fartpilothastigheden samt følgebjælkerne med rødt, og fartpilothastigheden blinker på instrumentbrættet: Distancekontrolfunktionen er ikke længere sikret.

Derefter slippes speederen: Fartpilothastigheden og den valgte distance genoptages, medmindre funktionen sættes på standby.

Sådan sættes funktionen i standby

Funktionen sættes på standby, når:

- du trykker på kontakten 4 (O) ;

- du træder på bremsepedalen;

- du træder på koblingspedalen;

- du flytter gearstangen;

- køretøjets hastighed er mindre end 40 km/t eller højere end 160 km/t;

- visse korrektionssystemer og kørselshjælp udløses (ABS, ESC osv.).

I de to sidste tilfælde vises meddelelsen ”Adaptiv cruise frakoblet” på instrumentbrættet, når funktionen sættes på standby.

Standbytilstand bekræftes ved, at fartpilothastigheden og meddelelsen ”adaptiv reg.” vises med gråt.

Genkaldelse af fartpilothastigheden

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold…). Tryk på kontakten 3 (R), hvis køretøjets hastighed er over cirka 50 km/t.

Ved genkaldelse af den programmerede hastighed bekræftes aktivering af fartpilotenved, at fartpilothastigheden samt meddelelsen ”adaptiv reg.” vises med grønt.

Når fartpiloten er indstillet til standby, skal du trykke på kontakten 2 , side a (+) for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed - det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Bemærk, at du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for hurtigt at kunne gribe ind i nødstilfælde.

Bemærk: hvis den tidligere registrerede hastighed er meget højere end den aktuelle hastighed, accelererer køretøjet indtil denne grænse.

I visse situationer (kørsel henimod et køretøj, der kører meget langsomt; forankørende køretøjer, der hurtigt skifter vejbane osv.) har systemet ikke tid nok til at reagere og kan udsende et lydsignal knyttet til advarslen A i en situation, hvor føreren skal være opmærksom, eller knyttet til advarslen B i en situation, hvor føreren skal handle omgående.

Reager herefter, og udfør de passende manøvrer.

Standsning eller afbrydelse af fartpiloten medfører ikke en hurtig nedbringelse af hastigheden; ønskes dette skal du træde på bremsepedalen.

Afbrydelse af funktionen

Fartpilotfunktionen afbrydes, når der trykkes på kontakten 5; i så tilfælde vil der ikke længere være nogen programmeret fartpilothastighed. Når den grønne kontrollampe på instrumentbrættet slukkes, og meddelelsen ”adaptiv reg.” også forsvinder fra instrumentbrættet, er funktionen afbrudt.

FUNKTIONSFEJL

Når systemet sporer en funktionsfejl, tændes -advarselslampen på instrumentbrætte, og meddelelsen ”Tjek cruise control” vises.

Der er to muligheder:

- systemet er midlertidigt afbrudt (f.eks.: radar tildækket af vejsnavs, mudder, sne osv.). I dette tilfælde skal bilen parkeres og motoren slukkes. Rens radarens registreringsområde. Når du næste gang starter motoren, holder kontrollampen op med at lyse, og meddelelsen forsvinder.

- Dette kan også skyldes en anden fejl. Søg råd på et autoriseret værksted.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til trafikken uafhængigt af systemets angivelser.

Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af stød kan indstillingen af radaren blive ændret, og dens ydeevne kan blive påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Udførelse af arbejde i det område, hvor radaren sidder (reparationer, udskiftninger, malerarbejde), skal udføres af en fagmand.

Tilfælde af systemfejl

I komplekse omgivelser (metalbro osv.) kan systemet blive forstyrret.

Risiko for utidig opbremsning.

Begrænsning af systemets funktion

- Et køretøj i modsatte køreretning udløser ingen advarsel eller handling fra systemets side.

- Radarområdet skal være rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

- Faste forhindringer (stillestående køretøjer, kø, barriere ved betalingsvej o.l.), genstande, der bevæger sig med lav hastighed, eller små størrelser (motorcykler, cykler, fodgængere o.l.) bliver ikke registreret af systemet.

- Systemet tager først højde for et køretøj, der fletter ind i samme vejbane, når køretøjet befinder sig i registreringsområdet. Pludselig eller sen opbremsning kan i så tilfælde forekomme.

- Når der køres ind i et sving, registrerer føleren muligvis midlertidigt ikke det forankørende køretøj, hvilket kan medføre en acceleration.

- Ved udgangen af sving kan registrering af det forankørende køretøj være forstyrret eller forsinket. Pludselig eller sen opbremsning kan i så tilfælde forekomme.

- Et langsommere køretøj på en tilstødende vej kan blive registreret og udløse en sænkning af farten, hvis det ene af de to køretøjer kører for tæt på den andens vejbane.

- Da systemet deaktiveres under cirka 40 km/t, er det nødvendigt at reagere herefter.

- Systemet tager ikke højde for pludselige ændringer i kørselssituationen, hvilket betyder, at føreren skal være opmærksom på ethvert tidspunkt og under alle forhold.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- stoplysene ikke fungerer;

- fronten på køretøjet har været udsat for slag eller er beskadiget;

- køretøjet bugseres (starthjælp);

- trafikken er tæt;

- køretøjet befinder sig i en tunnel;

- køretøjet befinder sig på en vej med mange sving;

- køretøjet befinder sig på en glat vej, eller der er dårlige klimatiske forhold (tåge, sne, regn, sidevind osv.).

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

ADAPTIV FARTPILOT