Tilbage til listen

KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

- ABS (antiblokeringssystem);

- ESC (dynamisk stabilitetssystem) med kontrol af understyring og antihjulspin-system;

- servobremsning;

- avanceret antihjulspin;

- Aktiv nødopbremsning;

- kørselshjælp til kørsel med anhænger;

- starthjælp på skråning;

- baghjulsstyring.

Andre kørselshjælpesystemer beskrives på de følgende sider.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Funktionerne kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

ABS (antiblokeringssystemet)

Ved kraftig opbremsning forhindrer ABS, at hjulene blokeres, hvorved det er muligt at beherske bremselængden, og bevare kontrollen over bilen.

Under disse omstændigheder kan man foretage undvigemanøvrer samtidig med, at man bremser. Desuden optimerer dette system bremselængden, især på glat vejbane (våd vejbane, o.l.)

Når ABS-systemet aktiveres, vil dette føles ved en rystelse af bremsepedalen. ABS vil under ingen omstændigheder forbedre de "fysiske" betingelser for kontakten mellem dækkene og vejbanen. De normale forsigtighedsregler bør stadig ubetinget overholdes (sikkerhedsafstanden til forankørende biler, osv.).

Ved en pludselig nødopbremsning bør der opretholdes et kraftigt og konstant tryk på bremsepedalen. Det er således ikke nødvendigt at foretage stødvise aktiveringer af bremsen (pumpninger). ABS modulerer den kraft, som tilføres bremsesystemet.

Funktionsfejl:

- © og x lyser på instrumentbrættet efterfulgt af meddelelserne”Tjek ABS”, ”Tjek bremsesystem” og ”Tjek ESC”: Det indikerer, at ABS, ESC og servobremsesystemet deaktiveres. Bremsning er altid sikret;

- x, D, © og ® lyser på instrumentbrættet og følges af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”: Dette angiver en funktionsfejl i bremsesystemet.

I begge tilfælde bør du konsultere en autoriseret forhandler.

Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerheds skyld, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Bremsesystemet fungerer delvist. Det er farligt at foretage en kraftig opbremsning. Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Dynamisk stabilitetskontrol ESC med kontrol af understyring og antihjulspinsystem

Dynamisk stabilitetssystem ESC

Dette system hjælper dig med at bevare kontrollen over vognen i kritiske situationer (undvigemanøvrer, svigtende vejgreb i sving, mv.).

Funktionsprincip

En føler på rattet aflæser den kørselsretning, som føreren har bestemt.

Andre følere fordelt på vognen måler den reelle kørselsretning.

Systemet sammenligner førerens hensigt med bilens faktiske retningsstabilitet, og retter om nødvendigt sidstnævnte ved at aktivere bremsning af nogle af hjulene og/eller motoreffekten. Når systemet aktiveres, blinker kontrollampen på instrumentbrættet.

Kontrol af understyring

Dette system forstærker stabilitetssystemet ESC i tilfælde af en markant understyring af vognen (manglende vejgreb på forhjulene).

Antihjulspinsystem

Dette system medvirker til at begrænse hjulspin på de trækkende hjul, og til at kontrollere vognen i igangsætnings- og accelerations- eller decelerationssituationer.

Funktionsprincip

Ved hjælp af følere på hjulene måler og sammenligner systemet konstant de trækkende hjuls hastighed, og viser deres belastning. Hvis et hjul begynder at spinne, vil systemet bremse dette, indtil trækket på hjulet sker i overensstemmelse med hjulets vejgreb.

Systemet indvirker ligeledes på motoromdrejningsmomentet i forhold til vejgrebet under hjulene, uafhængigt af det tryk, der udøves på speederpedalen.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”Tjek ESC”, og kontrollamperne © og lyser på instrumentbrættet.

I dette tilfælde deaktiveres ESC og antihjulspinsystemet. Kontakt et autoriseret værksted.

Servobremsning

Dette system supplerer ABS-bremsesystemet, idet det medvirker til at nedbringe vognens bremselængde.

Funktionsprincip

Systemet gør det muligt at opfange en nødbremsningssituation. I så fald udvikler bremseforstærkeren øjeblikkeligt sin maksimale ydelse, hvilket bevirker, at ABS-bremsesystemet hurtigere bringes i funktion.

Den blokeringsfri bremsefunktion ABS opretholdes, så længe bremsepedalen ikke slippes.

Aktivering af havariblinklys

Ifølge modellen kan havariblinklyset tændes automatisk i tilfælde af en kraftig opbremsning.

Bremseforstærkning

Alt efter modellen vil systemet, når du slipper speederen hurtigt, foregribe bremsningen, således at bremseafstanden formindskes.

Særlige tilfælde

Ved brug af fartpilot:

- hvis du bruger speederen, kan systemet bringes i funktion, når du slipper speederen;

- hvis du ikke bruger speederen, udløses systemet ikke.

Funktionsfejl

Når systemet sporer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”Tjek bremsesystem” på instrumentbrættet fulgt af kontrollampen ©.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Avanceret antihjulspin (kontrol af vejgreb)

Når køretøjet er udstyret hermed, kan kontrol af vejgreb lette kontrollen over bilen på veje med reduceret vejgreb (blød jord, m.v.).

Aktivering, deaktivering af systemet

På multimedieskærmen skal du vælge ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Traction control ”og så tilstanden:

« Auto »

Meddelelsen ”Traction Control aktiveret” vises i cirka 15 sekunder på instrumentbrættet.

Denne position giver en optimal anvendelse under normale vejforhold (tør, fugtig, lidt sne osv.).

« Expert »

Denne position giver en optimal anvendelse under løs jord (mudder, sand, visne blade osv.). ”Expert”-tilstanden bruger antihjulspin-systemets funktioner.

Systemet skifter automatisk til «Auto"-tilstanden, når du kører med over ca. 40 km/t, og meddelelsen ”Traction Control aktiveret” vises i 15 sekunder på instrumentbrættet.

Bemærk! Systemets standardtilstand er ”Auto”-tilstand.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Funktionerne kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Dæk

I tilfælde af udskiftning må der kun monteres dæk af samme mærke, dimension, type og struktur.

Dækkene bør være identiske med de originalt monterede, eller svarende hertil. Søg råd herom på et autoriseret værksted for bilmærket.

Aktiv nødopbremsning

Ved hjælp af radaren 1 bestemmer systemet distancen til det forankørende køretøj og advarer føreren, hvis der er risiko for sammenstød. Det kan selv bremse køretøjet for at begrænse skader ved et sammenstød.

Bemærk: Sørg for, at radaren 1 ikke er dækket til (snavs, mudder, sne osv.).

Funktionsprincip

Når der er risiko for sammenstød med det forankørende køretøj under kørsel (30-140 km/t), lyser kontrollampen 2 rødt på instrumentbrættet og - afhængigt af køretøjet - på det øvre display. Derudover afgives et lydsignal.

Hvis føreren træder på bremsepedalen, og systemet registrerer en risiko for sammenstød, bliver bremsekraften forstærket.

Hvis føreren ikke reagerer på advarslen, og der er overhængende fare for sammenstød, aktiverer systemet opbremsningen.

Systemet registrerer kun køretøjer, der kører i samme retning. Systemet kan især ikke registrere motorcyklister, fordi det er svært at forudse deres kørselsretning.

Aktivering, deaktivering af systemet

På multimedieskærmen 3 vælges menupunkterne ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Active braking”, ”ON” eller ”OFF”.

Ved deaktivering af systemet lyser kontrollampen på instrumentbrættet.

Systemet genstarter hver gang, køretøjets tænding tilsluttes.

Betingelser for afbrydelse af systemet

Systemet kan ikke aktiveres:

- når gearstangen er i frigear eller i et dødpunkt;

- når parkeringsbremsen er aktiveret;

- i et sving.

Funktionsfejl

Når systemet sporer en funktionsfejl, tændes -advarselslampen på instrumentbrætte, og meddelelsen «Aktiv bremsning frakoblet» vises.

Der er to muligheder:

- Systemet oplever midlertidigt problemer (f.eks. fordi en føler er dækket af snavs, mudder, sne osv.). Du skal da parkere køretøjet og slukke motoren. Rens radarens registreringsområde. Når du næste gang starter motoren, holder kontrollampen op med at lyse, og meddelelsen forsvinder;

- Hvis dette ikke er tilfældet, kan problemet skyldes en anden årsag, og du skal kontakte en godkendt forhandler.

Du kan få direkte adgang til menuen ”Kørehjælp” via tasten 4 .

Aktiv nødopbremsning

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af stød kan indstillingen af radaren blive ændret, og dens ydeevne kan blive påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Udførelse af arbejde i det område, hvor radaren sidder (reparationer, udskiftninger, malerarbejde), skal udføres af en fagmand.

- Montering af tilbehør, som kan blokere radaren, er forbudt (kængurugitter osv.).

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne, såsom:

- komplekse omgivelser (en metalbro osv.);

- dårlige klimatiske forhold (sne, hagl, isslag osv.).

Risiko for utidig opbremsning.

Aktiv nødopbremsning

Begrænsning af systemets funktion

- Systemet reagerer kun på køretøjer, der er i bevægelse eller blevet set i bevægelse.

- Et køretøj i modsatte køreretning udløser ingen advarsel eller handling fra systemets side.

- Radarområdet skal være rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

- Systemet kan ikke reagere lige så effektivt på små køretøjer, såsom motorcykler og cykler, som på andre køretøjer.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- stoplysene ikke fungerer;

- fronten på køretøjet har været udsat for slag eller er beskadiget;

- køretøjet bugseres (starthjælp).

Afbrydelse af funktionen

Du kan til enhver tid stoppe den aktive bremsefunktion ved at træde på speederen eller ved at dreje rattet i en undvigelsesmanøvre.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Kørselshjælp til kørsel med anhænger

Dette system medvirker til at bevare kontrollen over vognen ved anvendelse af anhænger. Det registrerer de rystelser, der opstår ved kørsel med en anhænger under særlige kørselsforhold.

Funktionsbetingelser

- Funktionen skal aktiveres på et autoriseret værksted;

- Anhængertrækket skal være godkendt af et autoriseret værksted;

- ledningerne skal være godkendt af et autoriseret værksted;

- Anhængertrækket skal være tilkoblet vognen.

Funktionsprincip

Funktionen stabiliserer vognen vha.:

- en assymetrisk opbremsning af forhjulene for at mindske de rystelser, der forårsages af anhængeren;

- opbremsning af alle fire hjul og begrænsning af drejningsmoment for at nedsætte køretøjets hastighed, indtil rystelserne holder op.

Kontrollampen blinker på instrumentbrættet for at informere dig herom.

Når ledningerne til anhængertrækket er optaget, men ikke af en anhænger (cykelstativ, bagagebærer med lys osv.), kan funktionen reagere under særlige kørselsforhold, f.eks. ved riller i vejen.

Risiko for opbremsning af køretøjet.

Starthjælp på skråning

Alt efter vejens hældning hjælper dette system føreren ved igangsætning på en bakke. Den forhindrer, at vognen kører baglæns, idet der gribes ind med automatisk bremsning, når føreren løfter foden fra bremsepedalen for at aktivere speederen.

Systemets funktion

Den fungerer kun, når gearstangen ikke er i frigear (en anden position end N eller P for automatgear), og når vognen holder helt stille (tryk på bremsepedalen)

Systemet tilbageholder vognene i ca. 2 sekunder. Herefter løsnes bremserne (vognen kører i forhold til skråningen).

Systemet for starthjælp på skråning kan ikke 100 % forhindre vognen i at rulle tilbage i alle tilfælde (meget stejl skråning...).

Føreren kan under alle omstændigheder træde på bremsen og dermed forhindre, at vognen kører baglæns.

Starthjælp på skråning bør ikke anvendes ved længerevarende stop: her bruges bremsepedalen.

Denne funktion er ikke beregnet til at stoppe vognen på permanent vis.

Hvis det er nødvendigt, bruges bremsepedalen til at standse vognen.

Føreren skal være særligt årvågen, når vejbanen er glat eller kun yder lidt modstand.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Baghjulsstyring

På de modeller som er udstyret hermed, giver dette system mulighed for, når vognen kører, at indstille baghjulene i forhold til kørselsbetingelserne : ved lav hastighed prioriterer dette system frem for alt styringen, ved højere hastighed forstærkes stabiliteten.

Under kørsel ved lav hastighed retter baghjulene sig i modsat retning af forhjulene (figur A) for at forbedre vognens styring. Dette er nyttigt ved bykørsel, på kringlede veje, ved kørsel på en parkeringsplads...

Ved kørsel med en højere hastighed, retter baghjulene sig i samme retning som forhjulene (figur B) for at forbedre køretøjets stabilitet. Dette er nyttigt ved ændring af bane, ved sving...

Bemærk: Systemkonfigurationen (agilitet osv.) afhænger af den valgte tilstand i menuen «Multi-Sense» (se afsnittet om «Multi-Sense» i kapitel 3).

Funktionsfejl

- Hvis kontrollampen © følges af meddelelsen ”Tjek servostyring” på instrumentbrættet: Henvend dig til et autoriseret værksted.

- Hvis kontrollampen ® følges af meddelelsen ”Servostyring fejl” på instrumentbrættet, angiver det en fejl i systemet.

® Du bør standse øjeblikkeligt, så snart trafikken gør det muligt. Henvend dig til et autoriseret værksted.

I tilfælde af stød på undervognen (f.eks. kontakt med en helle, et forhøjet fortov eller andet vejudstyr) kan vognen blive beskadiget (deformering af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

KØRSELSHJÆLPEMIDLER

AKTIV NØDBREMSNING

4 CONTROL

AVANCERET ANTISPIN