Tilbage til listen

AUTOMATISK FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når trafikken tillader det (hovedvej, hvor trafikken flyder, eller motorvej), giver den automatiske fartpilot mulighed for at fastholde en bestemt hastighed, kaldet fartpilothastigheden, mens der holdes en sikker afstand til køretøjet foran dig i samme vejbane.

Den automatiske fartpilot kan justeres fra 50 til 160 km/t.

Radarkameraet er udstyret med en rækkevidde på ca. 120 meter.

Særlige funktioner:

- Føreren skal altid tage højde for hastighedsgrænsen i det pågældende land.

- Den automatiske fartpilot kan bremse køretøjet med op til en tredjedel af bremsesystemets kapacitet. Afhængigt af situationen kan føreren bremse hårdere.

For køretøjer, der udstyret hermed, gentages visse oplysninger på det øvre display.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Funktionen kan ikke erstatte føreren.

Den kan i intet tilfælde erstatte respekten for overholdelse af hastighedsbegrænsningerne, eller den årvågenhed og det ansvar, som vognens fører bør udvise (vær altid opmærksom på situationer, som kræver pludselig opbremsning).

Den automatiske fartpilot må ikke bruges, når der er tæt trafik, på en vej med mange sving eller på glat vej (isslag, akvaplaning, grusveje osv.) eller ved dårlige klimatiske forhold (tåge, regn, sidevind osv.).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Placering af radarkameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens e.l.).

Betjening

5 Start- og stopkontakt.

2 Betjening af:

a aktivering, programmering og forøgelse af fartpilothastigheden (+);

b sænkning af fartpilothastigheden (-).

3 Aktivering og genkaldelse af den programmerede fartpilothastighed (R).

4 Anbringelse af funktionen på standby (med programmering af fartpilothastigheden) (O).

6 Indstilling af følgedistancen.

Betjening

Tryk på kontakten 5 på siden med . Kontrollampen tændes og lyser grønt, og meddelelsen ”adaptiv reg.” vises på instrumentbrættet efterfulgt af streger for at angive, at fartpilotfunktion er aktiveret og afventer lagring af en fartpilothastighed.

Programmering af hastigheden

Når hastigheden er konstant (ca. 50 km/t og opefter), trykkes på kontakten 2 side a (+): Funktionen aktiveres, og den aktuelle hastighed programmeres.

Fartpilothastigheden erstatter stregerne, og fartpilot bekræftes ved, at meddelelsen ”Adaptiv Cruise ctrl” vises, samtidig med at kontrollampen lyser.

Hvis du forsøger at aktivere funktionen under 50 km/t eller over 160 km/t, vises meddelelsen ”Ugyldig Hast.”, og funktionen forbliver deaktiveret.

Indstilling af følgedistancen

Med gentagne tryk på kontakten 6 kan man indstille følgedistancen.

Kørsel

Når den ønskede konstante fart er programmeret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederpedalen.

Når en følgedistance er registreret, og når et køretøj, der kører langsommere end dit, registreres af systemet i din vejbane, bremser dit køretøj (bremselysene tændes) og tilpasser sig farten til det forankørende køretøj og overholder den følgedistance, du på forhånd har valgt.

Overhaling

Når din fart er lavere end fartpilothastighedens, og du ønsker at foretage en overhaling, vil aktiveringen af blinklyset udløse en acceleration, som gør det nemmere at overhale.

Bemærk, at du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for at kunne gribe hurtigt ind i nødstilfælde.

Ændring af den programmerede hastighed

Du kan variere fartpilothastigheden ved at trykke gentagne gange 2 på kontakten:

- side a (+) for at øge hastigheden;

- side b (-) for at sænke hastigheden.

Ændring af følgedistancen

Du kan til enhver tid ændre følgedistancen til det forankørende køretøj ved at trykke gentagne gange på kontakten 6.

De vandrette bjælker på instrumentbrættet angiver den valgte følgedistance:

- en bjælke for kort distance (som svarer til en følgetid på cirka 1 sekund);

- to bjælker for mellemdistance;

- tre bjælker for lang distance (som svarer til en følgetid på cirka 2 sekunder).

Valget af denne distance skal tilpasses trafikken, lovgivningen i det land, der køres i, samt de klimatiske forhold.

Når systemet registrerer et køretøj i din vejbane, vises en silhouet af et køretøj A over følgebjælkerne.

Overskridelse af den programmerede konstantfart

Det kan på et hvilket som helst tidspunkt lade sig gøre at overskride konstantfarten ved at trykke speederpedalen hurtigt i bund.

Ved overskridelse vises fartpilothastigheden samt følgebjælkerne med rødt, og fartpilothastigheden blinker på instrumentbrættet: Distancekontrolfunktionen er ikke længere sikret.

Derefter slippes speederen: Fartpilothastigheden og den valgte distance genoptages, medmindre funktionen sættes på standby.

Sådan sættes funktionen i standby

Funktionen sættes på standby, når:

- du trykker på kontakten 4 (O) ;

- du træder på bremsepedalen;

- du træder på koblingspedalen;

- du flytter gearstangen;

- motorhastigheden er for lav eller for høj;

- køretøjets hastighed er under 40 km/t eller over 170 km/t

- visse korrektionssystemer og kørselshjælp udløses (ABS, ESC osv.).

I sidstnævnte tilfælde vises meddelelsen ”Adaptiv cruise frakoblet” på instrumentbrættet, når funktionen indstilles til standby.

Standbytilstand bekræftes ved, at fartpilothastigheden vises med gråt samtidig med meddelelsen ”adaptiv reg.”.

Genkaldelse af fartpilothastigheden

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold …). Tryk på kontakten 3 (R), hvis køretøjets hastighed er over cirka 50 km/t.

Ved genkaldelse af den programmerede hastighed bekræftes aktivering af fartpiloten ved, at fartpilothastigheden vises med grønt samtidig med meddelelsen ”adaptiv reg.”.

Når fartpiloten er indstillet til standby, skal du trykke på kontakten 2 side a (+) for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed: Det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Bemærk: hvis den tidligere registrerede hastighed er meget højere end den aktuelle hastighed, accelererer køretøjet indtil denne grænse.

Der kan lejlighedsvis blive genereret støj og vibrationer, når bremsen aktiveres af systemet til automatisk fartpilot.

I visse situationer (kørsel henimod et køretøj, der kører meget langsomt, forankørende køretøjer, der hurtigt skifter vejbane osv.) har systemet ikke tid nok til at reagere og kan udsende et lydsignal knyttet til advarslen A i en situation, hvor føreren skal være opmærksom, eller knyttet til advarslen B i en situation, hvor føreren skal handle omgående.

Reager herefter, og udfør de passende manøvrer.

Bemærk, at du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for at kunne gribe hurtigt ind i nødstilfælde.

Standsning eller afbrydelse af fartpiloten medfører ikke en hurtig nedbringelse af hastigheden; ønskes dette skal du træde på bremsepedalen.

Afbrydelse af funktionen

Fartpilotfunktionen afbrydes, når der trykkes på kontakten 5 på siden , i hvilket tilfælde der ikke længere vil være nogen programmeret fartpilothastighed. Den grønne kontrollampe på instrumentbrættet slukkes, og meddelelsen ”adaptiv reg.” forsvinder for at bekræfte, at funktionen er deaktiveret.

FUNKTIONSFEJL

Når systemet registrerer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”Tjek cruise control” på instrumentbrættet.

Der er to muligheder:

- systemet er midlertidigt afbrudt (f.eks.: radar tildækket af vejsnavs, mudder, sne osv.). I dette tilfælde skal bilen parkeres og motoren slukkes. Rens radarkameraets registreringsområde. Når du næste gang starter motoren, holder kontrollampen op med at lyse, og meddelelsen forsvinder;

- Dette kan også skyldes en anden fejl. Søg råd på et autoriseret værksted.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til trafikken uafhængigt af systemets angivelser.

Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radarkameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Vedligeholdelsesarbejde i det område, hvor radarkameraet sidder, skal udføres af en professionel.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- stoplysene ikke fungerer;

- området med radarkameraet er beskadiget (på forrudesiden eller den indvendige bakspejlsside)

- køretøjet bugseres (starthjælp);

- trafikken er tæt;

- køretøjet befinder sig i en tunnel;

- køretøjet befinder sig på en vej med mange sving;

- forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få det udskiftet på et autoriseret værksted)

- køretøjet befinder sig på en glat vej, eller der er dårlige klimatiske forhold (tåge, sne, regn, sidevind osv.).

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Begrænsning af systemets funktion

- Et køretøj i modsatte køreretning udløser ingen advarsel eller handling fra systemets side.

- Radarkameraet skal holdes rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

- Faste forhindringer (stillestående køretøjer, kø, barriere ved betalingsvej o.l.), genstande, der bevæger sig med lav hastighed, eller små størrelser (motorcykler, cykler, fodgængere o.l.) bliver ikke registreret af systemet.

- Systemet tager først højde for et køretøj, der fletter ind i samme vejbane, når køretøjet befinder sig i registreringsområdet. Pludselig eller sen opbremsning kan i så tilfælde forekomme.

- Når der køres ind i et sving, registrerer radarkameraet muligvis midlertidigt ikke det forankørende køretøj, hvilket kan medføre en acceleration.

- Ved udgangen af sving kan registrering af det forankørende køretøj være forstyrret eller forsinket. Pludselig eller sen opbremsning kan i så tilfælde forekomme.

- Et langsommere køretøj på en tilstødende vej kan blive registreret og udløse en sænkning af farten, hvis det ene af de to køretøjer kører for tæt på den andens vejbane.

- Et langsommere køretøj med stor hastighedsforskel registreres muligvis ikke af systemet.

- Systemet deaktiveres under cirka 50 km/t. Føreren skal reagere derefter.

- Systemet tager ikke højde for pludselige ændringer i kørselssituationen, hvilket betyder, at føreren skal være opmærksom på ethvert tidspunkt og under alle forhold.

Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- komplekse omgivelser (en metalbro, tunnel osv.)

- dårlige klimatiske forhold (sne, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- dårlig kontrast mellem genstande

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer o.l.).

Risiko for utilsigtet opbremsning eller acceleration.