Tilbage til listen

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når vognen er udstyret hermed, vil dette system overvåge dæktrykket.

Funktionsprincip

Hvert hjul er forsynet med en sensor i ventilen, der måler dæktrykket regelmæssigt.

Systemet viser på instrumentbrættet 1 dæktryk og alarmerer føreren i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk.

Nulstilling af referenceværdien for dæktryk

Den skal udføres:

- når referencedæktrykket for dækkene skal ændres for at blive tilpasset til brugsbetingelserne (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.),

- efter krydsskiftning af hjulene (dette frarådes dog);

- efter hjulskift.

Den skal altid udføres efter kontrol af dæktrykket på alle fire dæk i kold tilstand.

Dæktrykkene skal svare til køretøjets øjeblikkelige anvendelse (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.).

Hvis køretøjet er udstyret med navigationssystem, kan nulstillingsproceduren også udføres ved hjælp af multimedieskærmen: Se vejledningen til multimedieudstyret.

Nulstillingsprocedure via instrumentpanelet 1

Tænding slået til, køretøj stoppet:

- tryk kontakten opad/nedad 2 så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Dæktryk”,

- tryk nedad, og hold kontakten 2 nede (ca. 3 sekunder) for at starte nulstillingen.

Det blinkende dæksymbol angiver, at anmodningen om nulstilling af referenceværdien for dæktryk er taget i betragtning.

Nulstillingen kan tage flere minutters kørsel.

Hvis nulstillingen efterfølges af korte køreture, kan visningen af trin 3 i tabellen på den følgende side forblive vist efter flere på hinanden følgende genstarter.

Bemærk: referenceværdien for dæktryk må ikke være under det, der er anbefalet og angivet på dørens kant.

Nulstillingsprocedure via multimedieskærmen 3

Nulstillingsproceduren skal udføres, mens køretøjet holder stille, og tændingen er slået til.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det.

Nedenstående skema er en oversigt over de meddelelser, der kan blive vist i forbindelse med proceduren for nulstilling af dæktryk.

Trin

Displays

Fortolkninger

1

Start nulstillingen af alle fire dæks tryk ved at trykke kontakten 2 nedad, mens bilen holder stille med tændingen slået til.

2

Angivelsen ”---” ud for hvert hjul blinker som angivelse af, at systemet har registreret nulstilling af dæktryk for alle fire hjul.

3

Angivelsen ”---” ud for hvert hjul lyser konstant. Systemet nulstiller alle fire dæks tryk. Der kan nu køres i køretøjet. Meddelelsen vises muligvis stadig, indtil der køres en længere tur i køretøjet.

Bemærk: overvågningssystemet for dæktryk forbliver aktiveret under nulstillingen.

4

De fire dæks tryk vises: Nulstillingsproceduren er fuldført.

Genjustering af dæktryk

De fire dæks tryk skal indstilles, når dækkene er kolde (se mærkaten på indersiden af førerdøren).

Hvis trykket ikke kan måles på kolde dæk, skal det foreskrevne dæktryk være 0,2 til 0,3 bar (3 PSI) højere.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Udskiftning af hjul/dæk

Kontakt en godkendt forhandler for udskiftning af dæk og vedrørende tilbehør beregnet til systemet, og som findes hos en forhandler af mærket: Anvendelse af alt andet udstyr vil kunne indvirke på korrekt funktion af systemet.

Aerosol til reparation af dæk og sæt til oppumpning af dæk

Da ventilerne er designet specifikt må der kun anvendes udstyr, der er godkendt af forhandlernetværket.

Se siderne SÆT TIL OPPUMPNING AF DÆK.

Dæktryksfejl

Skemaet på næste side er en oversigt over de advarselsmeddelelser, der kan blive vist på instrumentbrættet (1), når systemet registrerer en dæktryksfejl.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan ikke erstatte føreren.

Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise.

Dæktrykket bør kontrolleres en gang om måneden.

Udskiftning af hjul

Systemet kan vare flere minutter afhængigt af kørslen, og for korrekt anbringelse af hjul og tryk skal dæktrykket kontrolleres efter hvert indgreb.

De oplysninger, der vises på instrumentbrættet, angiver potentielle dæktryksfejl (f.eks. et punkteret dæk eller et dæk med for lavt tryk). Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det.

Kontrollamper

Display viser

Displays

(afhængigt af køretøjet)

Fortolkninger

Korriger dæktryk

Det aktuelle hjul og dets dæktryk vises med gult.

Dette angiver, at der er registreret for lavt dæktryk. Kontrollér og juster de fire dæks tryk, og nulstil derefter systemet.

+ ®

Dækskade

Det aktuelle hjul og dets dæktryk vises med rødt.

Dette angiver, at det aktuelle dæk er punkteret eller har alt for lavt tryk. Juster de fire dæks tryk, når dækkene er kolde, og nulstil systemet, hvis dæktrykket er for lavt. Skift dækket (eller få det skiftet på et værksted), hvis det er punkteret.

+ ©

Tjek dæk- trykssensorer

Et hjul vises ikke længere.

Dette angiver, at der ikke er monteret en føler på mindst ét af hjulene, eller at der er en fejl ved føleren. Kontakt en autoriseret forhandler.

dæk lokalisering fejlagtig

Dette angiver, at systemet ikke var i stand til at registrere alle dæks tryk. Dette kan skyldes brug af en anden føler end den, som den autoriserede forhandler anbefaler. Overvågningssystemet for dæktryk forbliver aktiveret.

overvågning af dæktryksfald