SIKKERHEDSSELER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I henhold til de gældende lovbestemmelser skal føreren og alle passagererne altid anvende sikkerhedsselerne uanset køreturens længde. Desuden bør du overholde de lokale love i det land, hvori du befinder dig.

Før du starter indstilles først førersædet, og derefter passagerernes sæder, og endelig justeres alle sikkerhedsselerne for at opnå den største sikkerhed.

Indstilling af kørestilling

- Sæt dig godt tilbage i sædet, helst uden overtøj. Dette er vigtigt for at opnå den korrekte støtte af ryggen;

- indstil sædet i længderetningen i forhold til pedalerne. Sædet bør skubbes så langt tilbage som muligt, så pedalerne kan trædes i bund. Ryglænet bør indstilles sådan, at armene i kørestilling er let bøjede;

- indstil nakkestøtten. For at opnå den maksimale sikkerhed skal afstanden mellem hovedet og nakkestøtten være den mindst mulige;

- indstil sædehøjden. Denne indstilling giver mulighed for at indstille sædet, så dit udsyn bliver bedst muligt; 

- indstil rattets position.

For at opnå den bedste virkning af selerne bagi, skal du sørge for, at bagsædebænken er korrekt fastlåst. BAGSÆDE: funktioner.

Hvis sikkerhedsselerne ikke er korrekt indstillet eller er snoet, kan det medføre risiko for kvæstelser i tilfælde af et sammenstød.

Benyt kun en sikkerhedssele til en enkelt person, barn eller voksen.

Også gravide kvinder bør anvende sikkerhedssele. I dette tilfælde skal man sørge for, at hofteselen ikke strammer for kraftigt over maven, dog uden at være for løs.

Indstilling af sikkerhedsselerne

Sådan justeres og positioneres sikkerhedsselerne på alle sæder:

- juster sæderne (sædeposition og sæderygsvinkel, hvis tilgængelig);

- læn dig godt tilbage mod sæderyggen;

- anbring bryststroppen 1 så tæt på halsen som muligt, uden at den rent faktisk hviler mod den (om nødvendigt justeres sikkerhedsselens højde, hvis det er muligt), og sørg for, at bryststrop 1 er i kontakt med skulderen;

- placér hofteselen 2, så den ligger fladt på lårene og mod bækkenet.

Selen skal så vidt muligt ligge helt tæt mod kroppen. Eks.: undgå for tykt tøj, indskudte genstande, osv.

Låsning

Træk selen langsomt ud uden at rykke i den, og sørg for at fastgøre låsetappen 3 i låsebeslaget 5 (kontroller, at den er fastlåst ved at trække i låsetappen 3).

Hvis selen blokeres, rulles den et godt stykke ind og derefter ud igen.

Hvis selen er helt blokeret, trækkes langsomt, men med en vis styrke, indtil selen er trykket ca. 3 cm ud. Lad den rulle ind igen af sig selv, og træk den derefter ud igen.

Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Udløsning

Tryk på knappen 4, og selen bliver trukket ind af oprulleren. Slip ikke selen, men følg den ind med hånden.

ß Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen i førersædet og, afhængigt af modellen, i passagersædet

Den vises på det midterste display, når tændingen er slået til, og førerens og/eller forsædepassagerens sikkerhedssele (så længe passagersædet er besat) ikke er spændt.

Afhængigt af køretøjet, hvis der sidder nogen på sædet, og en af disse sikkerhedsseler ikke er spændt eller åbnes, når køretøjet bevæger sig med en hastighed over ca. 20 km/t, blinker advarselslampen ß, og der lyder et bip i ca. 120 sekunder.

Bemærk: en genstand placeret på passagersædet kan i visse tilfælde, afhængigt af køretøjet, udløse advarselslampen.

Advarsel for manglende fastspænding på bagsædet (afhængigt af model)

Grafikken 6 vises på instrumentpanelet, når tændingen slås til. Den informerer føreren om fastgørelsesstatus for hver af bagsædeselerne, hver gang:

- tændingen bliver slået til;

- en dør åbnes;

- spænding eller oplåsning af en bagsædesele.

Forståelse af grafikken 6:

- grøn indikator: sikkerhedssele spændt;

- rød indikator: sædet er optaget, og sikkerhedsselen er ikke spændt;

- grå indikator: sæde ikke besat.

Kontrollampen ß på midterdisplayet også, når tændingen slås til, hvis et bagsæde er optaget, og sikkerhedsselen ikke er spændt.

Når køretøjets hastighed er mindre end ca. 20 km/t, tændes advarselslampen ß på midterdisplayet, hvis en der sidder én på bagsædet, og sikkerhedsselen ikke er spændt fast.

Den ledsages af symbolet 6, der vises i ca. 60 sekunder, hver gang en af bagsædeselerne spændes eller løsnes.

Når køretøjets hastighed overstiger ca. 20 km/t, hvis en af bagsædernes sikkerhedssele er eller bliver løsnet under rejsen:

- Kontrollampen ß blinker på midterdisplayet.

og

- Der lyder et bip i cirka 120 sekunder.

og

- Symbolet 6 vises i mindst 180 sekunder, og symbolet for det pågældende sæde skifter til rødt.

Sørg altid for, at bagsædepassagererne er korrekt fastspændt, samt at antallet af angivne spændte sikkerhedsseler matcher antallet af optagede pladser på bagsædet.

Bemærk: i visse tilfælde kan en genstand placeret på et af bagsæderne udløse advarsler, afhængigt af køretøjet.

Indstilling af sikkerhedsselens højde på forsædet

Brug knappen 7 til at indstille selens højde, således at brystselen sidder som angivet ovenfor: Tryk på knappen 7 og hæv eller sænk selen. Når denne indstilling er foretaget kontrolleres, at selen er korrekt fastlåst.

Sidemonterede bagsædeseler 8

Låsning, udløsning og indstilling af selerne sker på samme måde som for forsædeselerne.

Sikkerhedsseler på midterbagsæderne 9

Træk selen 9 langsomt ud.

Fastgør metaltungen 10 i det røde spænde 11.

Efter enhver ændring af bagsædets funktioner kontrolleres, at bagsædeselerne er korrekt anbragt og kan anvendes som foreskrevet i det foregående.

Nedenstående informationer vedrører for- og bagsædeselerne.

- Der må ikke foretages ændringer af de originalt monterede dele - seler, sæder eller fastgøringspunkter. I særlige tilfælde (f.eks. montering af en barnestol) bør du henvende dig til et autoriseret værksted.

- Der må ikke anvendes genstande til at opnå spillerum i selerne (f.eks. klemmer, clips...), da en for slap sele kan medføre alvorlige skader i tilfælde af et sammenstød.

- Skulderselen må aldrig føres under armen eller bag ryggen.

- Hver sele må kun anvendes til en enkelt person; anbring aldrig et barn på skødet og i din egen sele.

- Selen må ikke være snoet.

- Efter et uheld skal man lade selerne efterse, og om nødvendigt udskifte dem. Det samme gælder, hvis selerne viser tegn på at være slidte, eller har andre fejl.

- Når bagsædet rejses op igen, skal du sørge for, at sikkerhedsselerne og selelåsene er anbragt rigtigt, så de kan anvendes korrekt.

- Sørg for at anbringe selens låsetap i det korrekte låsebeslag.

- Der må ikke indføres genstande i selens låsebeslag, som kan nedsætte dens funktion.

- Sørg for, at låsebeslaget er anbragt ordentligt (det må ikke skjules, knuses, dækkes etc. af personer eller genstande).