Tilbage til listen

MOTOROLIENIVEAU: efterfyldning, påfyldning, udskiftning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Efterfyldning/påfyldning

Vognen skal være anbragt på en vandret vejbane og motoren skal være standset og afkølet (f.eks. inden dagens første start).

- Skru dækslet 1 af;

- Efterfyld olie (oliekapaciteten mellem mærkerne ”mini” og ”maxi” på målepinden 2 er mellem 1,5 og 2 liter afhængigt af motortypen).

- vent i ca. 20 minutter, indtil al olien er løbet ned i bundkarret ;

- kontroller oliestanden ved hjælp af oliemålepinden 2 (som beskrevet ovenfor).

Når niveauet er aflæst, skal måleren føres helt i bund eller målerhætten drejes helt på.

Overskrid ikke maxi-niveauet, og glem ikke at sætte dækslet 1 og målepinden 2 på igen.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Påfyldning af motorolie

Brug en tragt, eller beskyt området omkring påfyldningsåbningen for at undgå, at der løber motorolie ud på en varm del af motorrummet eller en følsom del (f.eks. elektriske komponenter).

Brandfare.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Overskrid ikke ”maxi”-niveauet, og glem ikke at sætte dækslet 1 og målepinden 2 på igen.

Påfyldning af motorolie

Brug en tragt, eller beskyt området omkring påfyldningsåbningen for at undgå, at der løber motorolie ud på en varm del af motorrummet eller en følsom del (f.eks. elektriske komponenter).

Brandfare.

Olieskift på motor

Intervaller: se vognens servicehæfte.

Kapacitet ved olieskift

Se vognens servicehæfte eller ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Kontrollér altid motorens oliestand vha. oliemålepinden som beskrevet i det foregående (den må aldrig være hverken under ”mini” eller over ”maxi” på oliemålepinden).

Overskridelse af maksimal oliestand

Den maksimale oliestand må under ingen omstændigheder overskrides ved påfyldning af olie: Du risikerer at beskadige motoren og katalysatoren.

Hvis den maksimale oliestand er overskredet, må motoren ikke startes. I stedet skal der rettes henvendelse til en godkendt forhandler af mærket.

Olietype

Se vognens servicehæfte.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Påfyldning af olie: Påse, at der ikke ved påfyldning spildes olie på motorens dele, idet der herved er risiko for, at der opstår brand. Husk at tilspænde oliedækslet korrekt, idet der ellers er risiko for, at der opstår brand på grund af oliestænk på motorens varme dele.

Lad aldrig motoren gå i tomgang i et lukket lokale: - udstødningsgassen indeholder giftige luftarter.

Olieskift på motor: Hvis du foretager aftapning af olie ved varm motor, husk da, at der er risiko for alvorlig forbrænding, hvis den varme olie kommer i kontakt med huden.