Tilbage til listen

KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alt efter modellen kan det bestå af:

- Antiblokeringssystem (ABS).

- dynamisk stabilitetssystem (ESC) med kontrol af understyring, antihjulspinfunktion og system mod sidevind,

- Bremseforstærkningssystem.

- Starthjælp på skråning.

Antiblokeringssystem (ABS)

Ved kraftig opbremsning forhindrer ABS, at hjulene blokeres, hvorved det er muligt at beherske bremselængden, og bevare kontrollen over bilen.

Under disse omstændigheder kan man foretage undvigemanøvrer samtidig med, at man bremser. Desuden optimerer dette system bremselængden, især på glat vejbane (våd vejbane, o.lign.).

Når ABS-systemet aktiveres, vil det kunne mærkes ved en mere eller mindre kraftig bevægelse i bremsepedalen. ABS vil under ingen omstændigheder forbedre de ”fysiske” betingelser for kontakten mellem dækkene og vejbanen. De normale forsigtighedsregler skal altså ubetinget overholdes (sikkerhedsafstanden til forankørende køretøjer, osv.).

Funktionsfejl

- © og x lyser på instrumentbrættet: ABS, ESC og servobremsesystemet deaktiveres. Bremsning er altid sikret.

- x, D, © og ® lyser på instrumentbrættet: Dette angiver en funktionsfejl i bremsesystemet.

I begge tilfælde bør du konsultere en autoriseret forhandler af mærket.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Funktionerne kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Ved en pludselig nødopbremsning bør der opretholdes et kraftigt og konstant tryk på bremsepedalen. Det er således ikke nødvendigt at foretage stødvise aktiveringer af bremsen (pumpninger). ABS modulerer den kraft, som tilføres bremsesystemet.

Bremsesystemet fungerer delvist. Det er farligt at foretage en kraftig opbremsning. Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Dynamisk stabilitetssystem (ESC) med kontrol af understyring, antihjulspinfunktion og system mod sidevind

Dynamisk stabilitetssystem ESC

Dette system hjælper dig med at bevare kontrollen over vognen i kritiske situationer (undvigemanøvrer, svigtende vejgreb i sving, mv.).

En føler på rattet aflæser den kørselsretning, som føreren har bestemt.

Andre følere fordelt på vognen måler den reelle kørselsretning.

Systemet sammenligner førerens hensigt med bilens faktiske retningsstabilitet, og retter om nødvendigt sidstnævnte ved at aktivere bremsning af nogle af hjulene og/eller motoreffekten. Når systemet aktiveres, blinker kontrollampen på instrumentbrættet.

Kontrol af understyring

Dette system forstærker stabilitetssystemet ESC i tilfælde af en markant understyring af vognen (manglende vejgreb på forhjulene).

System mod sidevind

Dette system optimerer tiltaget fra ESC og medvirker også til at styre køretøjet i tilfælde af variabel sidevind. Det hjælper med at bevare køretøjets retningsstabilitet ved at bruge bremserne.

Hvis systemet aktiveres, vil kontrollampen muligvis blinke på instrumentbrættet.

Antihjulspinsystem

Dette system medvirker til at begrænse hjulspin på de trækkende hjul, og til at kontrollere vognen i igangsætnings- og accelerations- eller decelerationssituationer.

Ved hjælp af følere på hjulene måler og sammenligner systemet konstant de trækkende hjuls hastighed, og viser deres belastning. Hvis et hjul begynder at spinne, vil systemet bremse dette, indtil trækket på hjulet sker i overensstemmelse med hjulets vejgreb.

Systemet indvirker ligeledes på motoromdrejningsmomentet i forhold til vejgrebet under hjulene, uafhængigt af det tryk, der udøves på speederpedalen.

Funktionsfejl

Hvis der opstår en funktionsfejl, vil kontrollamperne © og komme frem på instrumentbrættet. I dette tilfælde deaktiveres ESC og antihjulspinsystemet.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Servobremsning

Dette system supplerer ABS-bremsesystemet, idet det medvirker til at nedbringe vognens bremselængde.

Systemet gør det muligt at opdage en nødbremsesituation, når der trykkes på bremsepedalen. I så fald udvikler bremseforstærkeren øjeblikkeligt sin maksimale ydelse, hvilket bevirker, at bremsesystemetABS hurtigere bringes i funktion.

Den blokeringsfri bremsefunktion ABS opretholdes, så længe bremsepedalen ikke slippes.

Aktivering af havariblinklyset

Ifølge modellen kan havariblinklyset tændes automatisk ved en kraftig opbremsning.

Bremseforstærkning

Alt efter modellen vil systemet, når du slipper speederen hurtigt, foregribe bremsningen, således at bremseafstanden formindskes.

Ved brug af fartpilot:

- hvis du bruger speederen, kan systemet bringes i funktion, når du slipper speederen;

- hvis du ikke bruger speederen, udløses systemet ikke.

Funktionsfejl

Når systemet sporer en funktionsfejl, tænder kontrollampen © på instrumentbrættet.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Starthjælp på skråning

Alt efter vejens hældning hjælper dette system føreren ved igangsætning på en bakke. Den forhindrer, at vognen kører baglæns, afhængigt af skråningen, idet der gribes ind med automatisk bremsning, når føreren løfter foden fra bremsepedalen for at aktivere speederen.

Den fungerer kun, når gearstangen ikke er i frigear (en anden position end N eller P for automatgear), og når vognen holder helt stille (tryk på bremsepedalen).

Systemet tilbageholder vognene i ca. 2 sekunder. Herefter løsnes bremserne progressivt (vognen kører i forhold til skråningen).

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Funktionerne kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Systemet for starthjælp på skråning kan ikke 100 % forhindre køretøjet i at rulle tilbage i alle tilfælde (meget stejl skråning...).

Føreren kan under alle omstændigheder træde på bremsen og dermed forhindre, at vognen kører baglæns.

Starthjælp på skråning bør ikke anvendes ved længerevarende stop: her bruges bremsepedalen.

Denne funktion er ikke beregnet til at stoppe vognen på permanent vis.

Hvis det er nødvendigt, bruges bremsepedalen til at standse vognen.

Føreren skal være særligt årvågen, når vejbanen er glat eller kun yder lidt modstand.

Fare for alvorlige kvæstelser.