Tilbage til listen

AFSPILNING AF RADIO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Radio” menu

Tryk på ”Radio” fra hovedmenuen. Hvis en radiostation allerede spiller, skal du trykke på genvejen i området A på nogle af siderne i menuerne ”Navigation” eller ”Telefon”.

”Radio”-skærm

1 Logo for den radiostation, der nu spiller.

2 Navnet på den aktuelle station og frekvensen. Tekstinformationer (kunstner, sang osv.).

3 Adgang til manuel indtastning af den ønskede frekvens.

4 Indikation af aktivering af trafikoplysninger og stationssporingsfunktioner.

5 HD Radio Live.

6 Gem den station, der spiller i øjeblikket, i ”Forudindst.”.

7 Få adgang til pop op-menuen.

8 Gå til næste eller forrige station.

9 Gå til næste eller forrige frekvens.

10 Frekvensvælgerbjælke.

11 Tilbage til forrige skærm.

12 Gå til menuen for lydkilder

Bemærk: De tilgængelige oplysninger afhænger af den valgte station eller det valgte radiobånd.

Du kan vælge en gemt station, rulle gennem radiostationerne efter frekvens eller efter liste, afhængigt af den valgte tilstand, ved hjælp af betjeningen på ratstammen.

”Frekvens”

Brug denne tilstand til at vælge radiostationer efter frekvens i det radiobånd, der er valgt. Du har to muligheder for at scanne frekvensområdet:

- Søgning efter frekvens: Scan frekvenserne ved gentagne gange at trykke på 9-knapperne, eller flyt markøren på vælgerbjælken 10;

- søgning efter station: flyt fremad eller tilbage til den næste station ved at trykke på 8 knapperne.

Vælg et radiobånd

Vælg FM, AM eller DR (digital radio) ved at trykke på ”Kilder” 12 på multimedieskærmen.

Du kan også vælge radiobåndet ved hjælp af knappen på betjeningen på ratstammen.

Gemme en radiostation som en forudindstilling

Brug denne funktion til at gemme den station, der afspilles nu.

I ”Frekvens”-tilstand skal du trykke på 6-knappen eller trykke på og holde logoet 1 for den aktuelle station nede og vælge en plads for at gemme den (på en af siderne 13) ved at trykke på og holde pladsen nede, indtil der lyder et bip.

Du kan gemme op til 27 radiostationer.

”Liste”

Denne mode gør det muligt at søge efter en station, som du kender navnet på, i en alfabetisk liste.

Stryg hurtigt gennem listen for at se alle stationerne. Radiostation 14, som du stoppede ved, afspilles. Du kan også vælge en radiostation på listen for at lytte til den direkte.

Hvis radiostationer ikke bruger RDS, eller hvis køretøjet er i et område med dårlig radiomodtagelse, vises navnet og logoet ikke på skærmen. Kun deres frekvenser vises øverst på listen.

Bemærk: De tilgængelige oplysninger afhænger af den valgte station eller det valgte radiobånd.

”Forudindst.”

Denne funktion giver adgang til tidligere gemte radiostationer. Se ”Gem forudindstilling” i dette afsnit for at få flere informationer.

Tryk på en af knapperne 15 for at vælge den radiostation, som du ønsker at lytte til.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Kontekstuel menu 7

Brug pop op-menuen 7 i enhver tilstand for at gå til indstillingerne og konfigurere følgende radiofunktioner:

- ”Radioindstillinger”;

- Lydmiljøindstillinger;

- ”Lydindstillinger”.

Se kapitlet ”Indstillinger” for at få flere oplysninger.

Radioindstillinger

Fra indstillingerne kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- ”AM”.

- ”Radiotekst”;

- ”Region”;

- ”TA/I-Traffic”;

- ”Logo”;

- ”HD-radio”;

-...

AM

Du kan aktivere/deaktivere visning af AM-frekvensbånd på listen over lydkilder 11 ved at trykke på TIL eller FRA.

”Radiotekst”

(tekstinformationer)

Visse FM-radiostationer udsender tekstinformationer i forbindelse med det program, der lyttes til (for eksempel titlen på en sang). Aktivér denne funktion, hvis du gerne vil se disse oplysninger.

Bemærk: Disse oplysninger er kun til rådighed for visse radiostationer.

”Region”

Frekvensen på en ”FM”-radiostation kan variere afhængigt af det geografiske område. Aktivér denne funktion for at fortsætte med at lytte til den samme radiostation, selvom du skifter region. Audiosystemet indlæser automatisk frekvensændringerne uden afbrydelser.

Når tilstanden ”Region” er slået fra, og signalniveauet falder, vil radioen skifte til en ny frekvens, som fungerer som et relæ til den station, du lyttede til tidligere.

Særlige funktioner:

- det sker nogle gange, at stationer i samme område udsender forskellige programmer eller anvender forskellige radiostationsnavne;

- nogle radioer udsendes på regionale frekvenser. I dette tilfælde:

- hvis ”Region” er aktiveret: Systemet skifter ikke til senderen for den nye region, men systemet skifter normalt mellem senderne i den oprindelige region;

- hvis ”Region” er deaktiveret: Systemet skifter til senderen for den nye region, selvom det udsendte program er forskelligt.

”TA/I-Traffic”

(trafikmeddelelser)

Når denne funktion er aktiveret, aktiverer lydsystemet modtagelse af vejoplysninger (afhængigt af landet), hvis de udsendes af bestemte FM-radiostationer.

Du skal derefter vælge frekvensen for den station, der transmitterer trafikoplysninger. Hvis en anden kilde spiller (USB, Bluetooth), vil den automatisk blive afbrudt, når der modtages trafikoplysninger.

Lydmiljøindstillinger

Fra indstillingerne kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- ”Naturlig”;

- ”Live”;

- ”Klub”;

- ”Lounge”;

-...

Bemærk: Listen over equalizer-tilstande kan variere alt efter udstyr.

”Lydindstillinger”

Denne menu gør det muligt at ændre følgende:

- ”Bas”: Brug denne funktion til at øge/reducere baslyden.

- ”Bas / Medium / Diskant”: Brug denne funktion til at øge/reducere bas-, medium- eller diskantlyden.

- Hastighedsafhængig volumenkontrol: Når denne funktion er aktiveret, varierer lydsystemets volumen i forhold til køretøjets hastighed. Du kan justere følsomheden eller deaktivere funktionen;

-...

Der henvises til kapitlet Indstillinger for at få flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

BRUG AF RADIOFUNKTIONEN

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk