Tilbage til listen

360°-KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved at bruge information fra kamera 12 og 3 placeret i forkofangeren, sidespejlene og på bagklappen samt ultralydsdetektor 4 placeret i køretøjets stødfangere, hjælper funktionen ved vanskelige manøvrer (f.eks. parkering) ved at vise køretøjets omgivelser.

Handling

Kameraerne sender fire separate visninger til multimedieskærmen 5.

De giver dig mulighed for at se køretøjets omgivelser:

- forfra: Ved hjælp af kamera 1;

- bagfra: Ved hjælp af kamera 3;

- fugleperspektiv: ved hjælp af kamera 12 og 3.

- forrest fra siden (afhængigt af køretøjet): ved at bruge kamera 2 (passagerside).

Ultralydsdetektoreren registrerer forhindringer foran, bagved og (afhængigt af køretøjet) på siden af køretøjet.

Bemærk: sørg for, at kameraerne ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne osv.).

Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

Forfra 1

Frontkameraets visning vises på multimedieskærmen 5.

Fast profil 6

Visningen ”forfra”, som sendes til multimedieskærmen 5, vises med en eller to styrelinjer 6 og 7.

Dette system anvendes først ved hjælp af en eller flere profiler (mobil til retningsstabilitet og fast til afstand).

Den faste profil består af farveangivelserne A og B, der viser afstanden bag køretøjet:

-  B(gul) ca. 70 centimeter fra køretøjet.

-  A(grøn) ca. 150 centimeter fra køretøjet.

Mobilprofil 7 (afhængigt af køretøj)

Den er vist med blåt på multimedieskærmen 5. Den viser køretøjets retning i henhold til rattets position forfra.

Føreren skal være opmærksom på den blinde zone, der findes ca. 40 cm fra slutningen af forkofangeren i 360°-kameraets visningstilstand ”Forfra”. For at undgå enhver risiko for uheld skal en fører være opmærksom på den synlige og hørbare advarsel fra parkeringshjælpen. Parkeringshjælpesystemet viser afstanden i 360°-visningen med farvede indikatorlinjer for hver sensor, der registrerer en forhindring.

Bagfra 3

Bakkameraets visning vises på multimedieskærmen 5.

Fast profil 6

Visningen ”bagfra”, som sendes til multimedieskærmen 5, vises med en eller to styrelinjer 6 og 7.

Dette system anvendes først ved hjælp af en eller flere profiler (mobil til retningsstabilitet og fast til afstand).

Den faste profil består af farveangivelserne AB og C, der viser afstanden bag køretøjet:

-  C(rød) ca. 30 centimeter fra køretøjet (kun visning bagud).

-  B(gul) ca. 70 centimeter fra køretøjet.

-  A(grøn) ca. 150 centimeter fra køretøjet.

Mobilprofil 7 (afhængigt af køretøj)

Den er vist med blåt på multimedieskærmen 5. Den viser køretøjets retning i henhold til rattets position bagfra.

Multimedieskærmen 5 viser et omvendt billede af visningen bagfra 3 som man ser det i et bakspejl.

Forfra eller bagfra: Ved manøvrering på en skråning kan de viste objekter på multimedieskærmen være tættere på eller længere væk, end de ser ud til.

Du skal tage højde for dette, når du bedømmer afstanden inden en manøvrering.

Retningslinjerne foran, bagved og i siden er en repræsentation, der er projiceret på et plant underlag. Disse oplysninger skal ignoreres, når de overlapper en lodret genstand eller en, der er anbragt på jorden.

Genstande, der vises i kanten af multimedieskærmen, kan fremstå forvrængede.

Ved for kraftig belysning (sne, bilen i solen…) kan kameraets udsyn blive forstyrret.

I den kombinerede repræsentation fra kameraerne:

- Forhøjede objekter (fortov, køretøj osv.) kan forekomme forvrængede i fugleperspektivet.

- Objekter oven på køretøjet vises ikke.

Fugleperspektiv

Fugleperspektivet er en kombineret repræsentation fra kamera 12 og 3.

Det viser en visning af toppen af køretøjet og dets omgivelser.

Dette kan bruges til at bekræfte en visning af køretøjets position i forhold til dets umiddelbare omgivelser (foran, bagved og i siden).

8-visningen angiver køretøjets position. 9-områder, der ikke er dækket af kameraerne, er angivet i sort.

I tilstanden ”fugleperspektiv er de viste objekter på multimedieskærmen faktisk længere væk, end de ser ud til.

Du skal tage højde for dette, når du bedømmer afstanden inden en manøvrering.

Forrest fra siden i passagersiden 2

(afhængigt af køretøjet)

Kameraet, der er monteret i sidespejlet, overfører en sidevisning til multimedieskærmen 5.

Afhængigt af køretøjet kan du bruge multimedieskærmen til at ændre fugleperspektivet til forrest fra siden. Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

”Forrest fra siden i passagersiden” overføres til multimedieskærmen med retningslinjer til måling af afstandene.

Faste retningslinjer 10, 11 og 12

Fast retningslinje 10 viser køretøjets forreste del.

Fast retningslinje 12 viser køretøjets bredde inklusive sidespejle.

Faste styrelinjer 11 vises med rødt og prikket. Disse er udvidelser af fast retningslinje 10 og 12.

Afhængigt af køretøjet kan du bruge multimedieskærmen til at ændre fugleperspektivet til forrest fra siden. Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Registrering af forhindringer

Mens systemet aktiveres, og hvis funktionen ”Parkeringshjælp” registrerer en eller flere forhindringer rundt om køretøjet, kan 13-indikatorlinjerne vise:

- Fugleperspektivet;

- Forrest fra siden i passagersiden (afhængigt af køretøjet).

Ud over lydalarmen viser disse indikatorlinjer forhindringer i nærheden via forskellige farver:

- Grøn: Forhindring mellem 50 og 70 cm;

- Gul: Forhindring mellem 30 og 50 cm;

- Rød: Forhindring inden for 30 cm.

Disse indikatorlinjer viser også den placering, hvor forhindringerne er blevet registreret, som angivet af deres position i forhold til ”køretøj”-symbolet.

For yderligere oplysninger PARKERINGSSENSORER

Aktivering/deaktivering

Automatiske funktion

Mens køretøjet er standset, og motoren kører, aktiveres automatisk tilstand, når bakgearet er valgt. Visningen bagfra og fugleperspektivet vises på multimedieskærmen 5.

Når der hurtigt skiftes fra bakgear til et fremadgående gear, skifter visningen bagfra og fugleperspektiv til visningen forfra og fugleperspektiv på multimedieskærmen 5.

Automatisk funktion deaktiveres:

- når gearet er i frigear (manuel gearkasse) eller i positionen N eller P (automatisk gearkasse) i ca. tre sekunder;

- når køretøjets hastighed fremad overstiger 10 km/t.

Manuel funktion

For at aktivere manuel tilstand skal du, mens køretøjet er stoppet, og motoren kører, trykke på kontakten 14, hvorefter visningen forfra og fugleperspektiv vises på multimedieskærmen.

Manuel funktion deaktiveres:

- når køretøjets hastighed fremad når 10 km/t;

- når gearhåndtaget ikke har været brugt i tre minutter;

- når du trykker på knappen 14.

- Brug ikke denne funktion, mens sidespejlene er i foldet position.

- Sørg for, at bagagerumsdøren er korrekt lukket, inden du bruger funktionen.

- Placer ikke genstande på eller foran kameraerne.

Forskel mellem den anslåede afstand og den faktiske afstand

Kørsel (fremad eller baglæns) mod en stejl opadgående skråning

De faste retningslinjer 15 viser afstandene som tættere på, end de rent faktisk er.

Genstandene på skærmen er rent faktisk længere væk på skråningen.

Hvis skærmen f.eks. viser en genstand ved D, er den faktiske afstand til genstanden ved E.

Kørsel (fremad eller baglæns) mod en stejl nedadgående skråning

De faste retningslinjer 15 viser afstandene som længere væk, end de rent faktisk er.

Derfor er genstandene vist på skærmen faktisk tættere på skråningen.

Hvis skærmen f.eks. viser en genstand ved G, er den faktiske afstand til genstanden ved F.

Kørsel (fremad eller baglæns) mod en fremspringende genstand

Position H virker længere væk end position J på skærmen. Men position H er ved den samme afstand som position K.

Kørselsretningen, som er angivet af de faste og de bevægelige retningslinjer, tager ikke højde for genstandens højde. Så der er risiko for, at køretøjet kan kollidere med genstanden, når der bakkes mod positionen K.

Funktionens begrænsninger

Systemet kan ikke vise genstande i bestemte områder.

I visningen forfra eller bagfra kan systemet ikke bruges til at vise en genstand i området L.

I fugleperspektiv kan systemet ikke bruges til at vise en stor genstand i området M (nær kanten af det viste område).

Indstilling af display

Med tændingen slået til skal du trykke på kontakten 14 eller flytte gearvælgeren til positionen R (på en automatisk gearkasse) eller til bakgear (på en manuel gearkasse) for at bruge funktionen.

Funktionen viser forskellige visninger på skærmen i henhold til gearvælgerens position.

Afhængigt af køretøjet kan du vælge ”fugleperspektiv” eller ”forrest fra siden i passagersiden”.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

Hvis gearvælgeren er i positionen R (på en automatisk gearkasse) eller i bakgear (på en manuel gearkasse), er følgende visninger tilgængelige:

- Skærm delt mellem visning bagfra/fugleperspektiv.

eller

- Skærm delt mellem visning bagfra/forrest fra siden (afhængigt af køretøjet).

Når der skiftes fra bakgearet til positionen P (på en automatisk gearkasse) eller til frigearet (på en manuel gearkasse), er følgende visninger tilgængelige:

- Skærm delt mellem visning bagfra/fugleperspektiv.

eller

- Skærm delt mellem visning bagfra/forrest fra siden (afhængigt af køretøjet).

Når der skiftes fra bakgearet til positionen D (på en automatisk gearkasse) eller til et gear (på en manuel gearkasse), er følgende visninger tilgængelige:

- Skærm delt mellem visning forfra/fugleperspektiv.

eller

- Skærm delt mellem visning forfra/forrest fra siden (afhængigt af køretøjet).

Justering af kameraindstillingerne

Du kan ændre følgende parametre:

- Lysstyrke;

- Farver;

- Kontrast.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Bemærk: af sikkerhedsmæssige årsager kan visningerne ikke ses i indstillingsmenuen, mens køretøjet er i bevægelse.