Tilbage til listen

KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alt efter modellen kan det bestå af:

- Antiblokeringssystem (ABS).

- Dynamisk stabilitetskontrol (ESC) med kontrol af understyring og antihjulspin-system;

- Bremseforstærkningssystem.

- starthjælp på skråning;

- Kørselshjælp til kørsel med anhænger;

- fra antihjulspinsystemet - Extended grip.

Antiblokeringssystem (ABS)

Ved kraftig opbremsning forhindrer ABS, at hjulene blokeres, hvorved det er muligt at beherske bremselængden, og bevare kontrollen over vognen.

Under disse omstændigheder kan man foretage undvigemanøvrer samtidig med, at man bremser. Desuden optimiserer systemet bremselængden især på glat vejbane (våd vejbane, o.l.).

Når ABS-systemet aktiveres, vil det kunne mærkes ved en mere eller mindre kraftig bevægelse i bremsepedalen. ABS vil under ingen omstændigheder forbedre de ”fysiske” betingelser for kontakten mellem dækkene og vejbanen. De normale forsigtighedsregler skal altså ubetinget overholdes (sikkerhedsafstanden til forankørende biler, osv.).

Funktionsfejl

- © og x lyser på instrumentbrættet efterfulgt af meddelelserne ”CHECK ABS”, ”CHECK BRAKING SYSTEM” og ”Check ESC”: Det indikerer, at ABS, ESC og servobremsesystemet deaktiveres. Bremsning er altid sikret;

- x, D, © og ® lyser på instrumentbrættet og følges af meddelelsen ”Braking system fault”: Dette angiver en funktionsfejl i bremsesystemet.

I begge tilfælde bør du kontakte en autoriseret forhandler af mærket.

Ved en pludselig nødopbremsning anbefales det at opretholde et kraftigt og konstant tryk på bremsepedalen. Det er således ikke nødvendigt at foretage stødvise aktiveringer af bremsen (pumpninger). ABS modulerer den kraft, som tilføres bremsesystemet.

Bremsesystemet fungerer delvist. Det er farligt at foretage en kraftig opbremsning. Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) med kontrol af understyring og antihjulspinsystem

Dynamisk stabilitetssystem ESC

Dette system hjælper dig med at bevare kontrollen over vognen i ”kritiske” situationer (undvigemanøvrer, svigtende vejgreb i sving, mv.).

Funktionsprincip

En føler på rattet aflæser den kørselsretning, som føreren har bestemt.

Andre følere fordelt på vognen måler den reelle kørselsretning.

Systemet sammenligner førerens hensigt med bilens faktiske retningsstabilitet, og retter om nødvendigt sidstnævnte ved at aktivere bremsning af nogle af hjulene og/eller motoreffekten. Når systemet aktiveres, lyser kontrollampen på instrumentbrættet.

Kontrol af understyring

Dette system forstærker stabilitetssystemet ESC i tilfælde af en markant understyring af vognen (manglende vejgreb på forhjulene).

Antihjulspinsystem

Dette system medvirker til at begrænse hjulspin på de trækkende hjul, og til at kontrollere vognen i igangsætnings- og accelerations- eller decelerationssituationer.

Funktionsprincip

Ved hjælp af følere på hjulene måler og sammenligner systemet konstant de trækkende hjuls hastighed, og viser deres belastning. Hvis et hjul begynder at spinne, vil systemet bremse dette, indtil trækket på hjulet sker i overensstemmelse med hjulets vejgreb.

Systemet indvirker ligeledes på motoromdrejningsmomentet i forhold til vejgrebet under hjulene, uafhængigt af det tryk, der udøves på speederpedalen.

Funktionsfejl

Når systemet sporer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”Check ESC”, og kontrollamperne © og lyser på instrumentbrættet. I dette tilfælde deaktiveres ESC og antihjulspinsystemet.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Funktionerne kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Afbrydelse af antihjulspinfunktionen

I visse situationer (kørsel på meget blød vejbane: zne, mudder, osv., eller kørsel med snekæder), kan systemet nedsætte motorydelsen for at begrænse hjulspin. Hvis denne effekt ikke ønskes, er det muligt at afbryde funktionen ved at trykke på kontakten 1. I dette tilfælde lyser advarselslampen konstant i instrumentpanelet ledsaget af meddelelsen ”ESC deaktiveret”. Denne handling deaktiverer ikke ESC.

Antihjulspinsystemet tilfører en ekstra sikkerhed, og det frarådes at køre med denne funktion slået fra. Det tilrådes hurtigst muligt at aktivere antihjulspinsystemet på ny ved at trykke på kontakten 1.

Bemærk: Funktionen bliver automatisk genaktiveret ved tilslutning af tændingen, eller når hastigheden overstiger ca. 50 km/t.

Servobremsning

Dette system supplerer ABS-bremsesystemet, idet det medvirker til at nedbringe vognens bremselængde.

Funktionsprincip

Systemet gør det muligt at opfange en nødbremsningssituation. I så fald udvikler bremsesystemet øjeblikkeligt sin maksimale ydelse, hvilket kan udløse regulering af ABS.

Den blokeringsfri bremsefunktion ABS opretholdes, så længe bremsepedalen ikke slippes.

Aktivering af havariblinklys

Ifølge modellen kan havariblinklyset tændes automatisk i tilfælde af en kraftig opbremsning.

Funktionsfejl

Når systemet sporer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”CHECK BRAKING SYSTEM” på instrumentbrættet fulgt af kontrollampen ©.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Starthjælp på skråning

Alt efter vejens hældning hjælper dette system føreren ved igangsætning på en bakke. Det forhindrer, at vognen kører baglæns, idet der gribes ind med automatisk bremsning, når føreren løfter foden fra bremsepedalen for at aktivere speederen.

Systemets funktion

Det fungerer kun, når gearstangen ikke er i frigear, og når vognen holder helt stille (tryk på bremsepedalen).

Systemet tilbageholder vognene i ca. 2 sekunder. Herefter løsnes bremserne progressivt (vognen kører i forhold til skråningen).

Systemet for starthjælp på skråning kan ikke 100 % forhindre køretøjet i at rulle tilbage i alle tilfælde (meget stejl skråning...).

Føreren kan under alle omstændigheder træde på bremsen og dermed forhindre, at vognen kører baglæns.

Starthjælp på skråning bør ikke anvendes ved længerevarende stop: her bruges bremsepedalen.

Denne funktion er ikke beregnet til at stoppe vognen på permanent vis.

Hvis det er nødvendigt, bruges bremsepedalen til at standse vognen.

Føreren skal være særligt årvågen, når vejbanen er glat eller kun yder lidt modstand.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Kørselshjælp til kørsel med anhænger

Dette system medvirker til at bevare kontrollen over vognen ved anvendelse af anhænger. Det registrerer de rystelser, der opstår ved kørsel med en anhænger under særlige kørselsforhold.

Funktionsbetingelser

- Anhængertrækket skal være godkendt af et autoriseret værksted;

- Lyskeglen skal være godkendt af et autoriseret værksted;

- Anhængertrækket skal være tilkoblet vognen.

Funktionsprincip

Funktionen stabiliserer vognen vha.:

- en assymetrisk opbremsning af forhjulene for at mindske de rystelser, der forårsages af anhængeren;

- opbremsning af alle fire hjul og begrænsning af drejningsmoment for at nedsætte køretøjets hastighed, indtil rystelserne holder op.

Kontrollampen blinker på instrumentbrættet for at informere dig herom.

Antihjulspinsystem - Extended grip

Når køretøjet er udstyret hermed, kan kontrol af vejgreb lette kontrollen over bilen på veje med reduceret vejgreb (blød jord, m.v.).

”Vej”-mode

Ved start af køretøjet tændes meddelelsen ”Landevejs-modus aktiveret” i instrumentpanelet.

Standardtilstanden Road (Vej) giver mulighed for optimal brug under normale vejforhold (tør, våd, let sne osv.).

”Vej”-mode bruger antihjulspinsystemets funktioner.

”Løs jord”-mode

Tryk på kontakten 2: Meddelelsen ”Non grip road- funktion aktiv” vises på instrumentbrættet.

Denne position giver en optimal anvendelse ved betingelser med løs jord (gadesnavs, sand, visne blade...). I denne position er motorens omdrejningstal under førerens kontrol.

Systemet skifter automatisk til ”Vej”-tilstand ved hastigheder over cirka 50 km/t. Meddelelsen ”Landevejs-modus aktiveret” vises på instrumentbrættet for at advare dig.

Når motoren stopper, vil køretøjet altid starte igen i tilstanden ”Road” (Vej).

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Funktionerne kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Dæk

I tilfælde af udskiftning må der kun monteres dæk af samme mærke, dimension, type og struktur.

Dækkene bør være identiske med de originalt monterede, eller svarende hertil. Søg råd herom på et autoriseret værksted for bilmærket.

UDVIDET STYREKONTROL

BEDRE GREB (ESC)