Tilbage til listen

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis køretøjet er udstyret med dette system, får føreren besked om tab af dæktryk i et eller flere dæk.

Systemet kan identificeres ved mærkaten 1 i køretøjet.

Funktionsprincip

Systemet registrerer tab af tryk i et af dækkene ved at måle hjulenes hastighed under kørslen.

Kontrollampen 2 lyser på instrumentbrættet for at advare føreren i tilfælde af utilstrækkeligt tryk (fladt dæk, punkteret dæk osv.).

Funktionsbetingelser

Systemet skal nulstilles til et tryk svarende til det, der er angivet på dæktryksmærkaten (se oplysningerne under ”Dæktryk” i afsnit 4), da der ellers er risiko for, at der ikke aktiveres en advarsel i tilfælde af et betydeligt tryktab.

Nulstillingen skal altid foretages efter kontrol af alle fire dæks tryk i kold tilstand.

I følgende situationer er der risiko for, at systemet griber ind for sent eller ikke fungerer korrekt:

- Systemet er ikke nulstillet efter genoppumpning eller enhver vedligeholdelse på hjulene.

- Systemet er ikke nulstillet korrekt: andet dæktryk end det anbefalede.

- Betydelig ændring af belastningen eller fordelingen af lasten i hver side af vognen.

- Sportslig kørsel med kraftig acceleration.

- Kørsel på tilsneet eller glat kørebane.

- Kørsel med snekæder.

- Montering af kun ét nyt dæk.

- Brug af dæk, der ikke stemmer overens med forhandlernetværket.

Et pludseligt tab af tryk i et dæk (punktering af dæk m.v.) kan ikke registreres af systemet.

Nulstilling af referenceværdien for dæktryk

Den skal udføres:

- efter hver ny oppumpning eller nulstilling af dæktrykket;

- efter hjulskift;

- Efter krydsskiftning af hjulene.

Dæktrykkene skal svare til køretøjets øjeblikkelige anvendelse (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.).

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan ikke erstatte føreren. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise. Dæktrykket, også på reservehjulet, bør kontrolleres en gang om måneden.

Fremgangsmåde for nulstilling

Tænding slået til, køretøj stoppet:

- Tryk kortvarigt på kontakten 6 (afhængigt af model) flere gange, indtil området 7 vises.

- Tryk kortvarigt på kontakten 3 eller 4 for at skifte til siden ”Dæk tryk Hold for init.”.

- Tryk på og hold kontakten 5 OK inde for at starte nulstillingen.

Hold kontakten 5 nede, indtil meddelelsen ”operation fuldført” vises. Der kan nu køres i køretøjet.

Nedenstående skema er en oversigt over de meddelelser, der kan blive vist i forbindelse med proceduren for nulstilling af dæktryk.

Trin

Display viser

Fortolkninger

-

Dæktryk init. Ved stop

Denne meddelelse kan blive vist under kørslen. Stands køretøjet, hvis de fire dæks tryk skal nulstilles.

1

Dæk tryk Hold for init.

Start nulstillingen af de fire dæks tryk, mens bilen holder stille, ved at holde kontakten 5 OK nede, indtil meddelelsen “Er dæktryk ok Hold” vises.

2

Er dæktryk ok Hold

Meddelelsen blinker som angivelse af, at systemet har registreret nulstillingsproceduren. Hold kontakten 5 OK nede, indtil meddelelsen “operation fuldført” vises, hvis de fire dæks tryk er indstillet til de anbefalede værdier, der er angivet på dæktryksmærkaten (se ”Dæktryk” i afsnit 4).

3

operation fuldført

Nulstillingsproceduren er fuldført. Der kan nu køres i køretøjet.

Genjustering af dæktryk

De fire dæks tryk skal indstilles, når dækkene er kolde (se mærkaten på indersiden af førerdøren).

Hvis trykket ikke kan måles på kolde dæk, skal det foreskrevne dæktryk være 0,2 til 0,3 bar ( 3 PSI) højere.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Efter hver genoppumpning eller genjustering af dæktryk: Start nulstilling af referencetrykværdien.

Udskiftning af hjul/dæk

Anvend kun udstyr, der stemmer overens med forhandlernetværket, ellers er der risiko for, at systemet griber ind for sent eller ikke fungerer korrekt. Se oplysningerne under ”Dæk” i afsnit 5.

Efter hver udskiftning af hjul/dæk genjusteres dæktrykket, og nulstilling af referenceværdien for dæktryk startes.

Reservehjul

Når vognen er udstyret hermed, og den er monteret på vognen: Juster dæktryk, og start nulstilling af referenceværdien for dæktryk.

Aerosol til reparation af dæk og sæt til oppumpning af dæk

Anvend kun udstyr, der stemmer overens med forhandlernetværket, ellers er der risiko for, at systemet griber ind for sent eller ikke fungerer korrekt. Se ”Sæt til oppumpning af dæk” i afsnit 5.

Efter brug af sættet til oppumpning af dæk: Juster dæktrykket, og start nulstilling af referenceværdien for dæktryk.

Dæktryksfejl

Skemaet på næste side er en oversigt over de advarselsmeddelelser, der kan blive vist på instrumentbrættet ( 8), når systemet registrerer en dæktryksfejl.

De oplysninger, der vises på instrumentbrættet, angiver potentielle dæktryksfejl (f.eks. et punkteret dæk eller et dæk med for lavt tryk).

Kontrollamper

Display viser

Fortolkninger

Pump dæk og initialiser

Dette angiver, at der er registreret for lavt dæktryk eller punktering. Kontrollér og juster de fire dæks tryk, når dækkene er kolde, og nulstil systemet.

Tjek dæktryk tryk init.

Dette angiver, at nulstillingen mislykkedes. Kontrollér og juster dæktrykket igen, inden nulstillingsproceduren startes igen.

Tjek dæktryk tryk init.

Dette angiver, at den seneste nulstilling af systemet blev udført for over seks måneder siden eller for over cirka 10.000 km siden. Kontrollér og juster dæktrykket igen, inden nulstillingsproceduren startes igen.

+ ©

Kontroller TPW

Dette angiver en fejl i systemet. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

TPW ikke mulig

Dette angiver, at der er monteret et nødreservehjul med en anden størrelse end de øvrige hjul på køretøjet. Systemet forbliver deaktiveret, indtil der er monteret et hjul med samme størrelse som de øvrige og nulstillingsproceduren er udført.

Når vognen er udstyret hermed, vil dette system overvåge dæktrykket.

Funktionsprincip

Hvert hjul (undtagen reservehjulet) er forsynet med en føler i ventilen; denne føler måler periodisk dæktrykket.

Systemet viser på instrumentbrættet 1 dæktryk og alarmerer føreren i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk.

Nulstilling af referenceværdien for dæktryk

Den skal udføres:

- når referencedæktrykket for dækkene skal ændres for at blive tilpasset til brugsbetingelserne (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.),

- efter krydsskiftning af hjulene (dette frarådes dog);

- efter hjulskift.

Den skal altid udføres efter kontrol af dæktrykket på alle fire dæk i kold tilstand.

Dæktrykkene skal svare til køretøjets øjeblikkelige anvendelse (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.).

Hvis køretøjet er udstyret med navigationssystem, kan nulstillingsproceduren også udføres ved hjælp af multimedieskærmen: Se vejledningen til multimedieudstyret.

Fremgangsmåde for nulstilling

Tænding slået til, køretøj stoppet:

Tryk kortvarigt på kontakten 5, indtil området 6 på instrumentbrættet ( 1) vises.

- Tryk kortvarigt på kontakten 2 eller 3 for at skifte til siden ”Dæk- tryk”.

- Udfør et langt tryk (cirka 3 sekunder) på betjeningen 4 for at igangsætte nulstillingen. De blinkende dæk efterfulgt af meddelelserne ”Indlæring dæk- tryk i gang” og derefter ”dæk lokalisering i gang” angiver, at nulstillingsanmodningen for dæktryksreferenceværdien er blevet imødekommet.

Nulstillingen kan tage flere minutters kørsel.

Hvis nulstillingen efterfølges af korte køreture, kan meddelelsen ”dæk lokalisering i gang” stadig blive vist efter flere genstarter.

Bemærk: Referenceværdien for dæktryk må ikke være under det, der er anbefalet og angivet på dørstolpen.

Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det.

Nedenstående skema er en oversigt over de meddelelser, der kan blive vist i forbindelse med proceduren for nulstilling af dæktryk.

Trin

Displays

Display viser

Fortolkninger

1

Dæk tryk Hold for init.

Start nulstillingen af alle fire dæks tryk ved at holde kontakten 4 OK nede, mens bilen holder stille med tændingen slået til.

2

Indlæring dæk- tryk i gang

Angivelsen ”---” ud for hvert hjul blinker som angivelse af, at systemet har registreret nulstilling af dæktryk for alle fire hjul.

3

dæk lokalisering i gang

Angivelsen ”---” ud for hvert hjul lyser konstant. Systemet nulstiller alle fire dæks tryk. Der kan nu køres i køretøjet. Meddelelsen vises muligvis stadig, indtil der køres en længere tur i køretøjet.

Bemærk: Overvågningssystemet for dæktryk forbliver aktiveret under nulstillingen.

4

De fire dæks tryk vises: Nulstillingsproceduren er fuldført.

Genjustering af dæktryk

Trykkene skal justeres, når hjulene er kolde (se etiketten på dørstolpen af førerdøren). Hvis trykket ikke kan måles på kolde dæk, skal det foreskrevne dæktryk være 0,2 til 0,3 bar (3 PSI) højere.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan ikke erstatte føreren. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise. Dæktrykket, også på reservehjulet, bør kontrolleres en gang om måneden.

Udskiftning af hjul/dæk

Systemet kræver anvendelse af specielt udstyr (hjul, dæk, hjulkapsler...). Se afsnittet ”Dæk” i kapitel 5.

Ret henvendelse til en forhandler af mærket for udskiftning af dæk og vedrørende det kompatible tilbehør til systemet som findes hos en forhandler af mærket: brug af andet udstyr kan påvirke systemets gode funktion i negativ retning.

Reservehjul

Når bilen er udstyret hermed, har reservehjulet ingen føler.

Udskiftning af hjul

Systemet kan vare flere minutter afhængigt af kørslen, og for korrekt anbringelse af hjul og tryk skal dæktrykket kontrolleres efter hvert indgreb.

Aerosol til reparation af dæk og sæt til oppumpning af dæk

På grund af ventilernes specificitet må du kun anvende udstyr, der stemmer overens med forhandlernetværket. Se afsnittet ”Sæt til oppustning af dæk” i kapitel 5.

Dæktryksfejl

Skemaet på næste side er en oversigt over de advarselsmeddelelser, der kan blive vist på instrumentbrættet ( 1), når systemet registrerer en dæktryksfejl.

De oplysninger, der vises på instrumentbrættet, angiver potentielle dæktryksfejl (f.eks. et punkteret dæk eller et dæk med for lavt tryk). Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det.

Kontrollamper

Display viser

Displays

Fortolkninger

Korriger dæktryk

Det aktuelle hjul og dets dæktryk vises med gult.

Dette angiver, at der er registreret for lavt dæktryk. Kontrollér og juster de fire dæks tryk, og nulstil derefter systemet.

+ ®

Punktering

Det aktuelle hjul og dets dæktryk vises med rødt.

Dette angiver, at det aktuelle dæk er punkteret eller har alt for lavt tryk. Juster de fire dæks tryk, når dækkene er kolde, og nulstil systemet, hvis dæktrykket er for lavt. Skift dækket (eller få det skiftet på et værksted), hvis det er punkteret.

+ ©

Tjek dæk- trykssensorer

Et hjul vises ikke længere.

Dette angiver, at der ikke er monteret en føler på mindst ét af hjulene (f.eks. et monteret nødreservehjul), eller at der er en fejl ved føleren. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

dæk lokalisering fejlagtig

Dette angiver, at systemet ikke var i stand til at registrere alle dæks tryk. Dette kan skyldes brug af en anden føler end den, som den autoriserede forhandler anbefaler. Overvågningssystemet for dæktryk forbliver aktiveret.

Dæktryksovervågning