Tilbage til listen

REAGENSBEHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Overhold de lokale love i det land, hvor du befinder dig.

Bemærk, at misligholdelse af gældende bestemmelser kan føre til retlige skridt over for køretøjets ejer.

Funktionsprincip

Reagenset er beregnet til dieselmotorer udstyret med SCR-systemet (selektiv katalytisk nedsættelse).

Brugen af reagenser reducerer udstødningsemissionerne ved at omdanne forurenende stoffer til vanddamp og kvælstof.

Det reelle reagensforbrug afhænger af betingelserne for brug af køretøjet, det monterede udstyr og førerens kørestil.

Reagenskvalitet

Brug kun reagenser, der overholder standarden ISO 22241 og stemmer overens med mærket på beholderen på dækslet til brændstoftanken.

Efterfyldning

Brændstoftankens kapacitet: Ca. 16 liter.

Slå tændingen fra, åbn låget A, og skru dækslet 1 af.

Bemærk: Ammoniumhydroxiddampe kan sive ud fra dækselåbningen, når temperaturen i beholderen er høj.

Køretøj udstyret med funktionen Stop and Start

Motoren skal være slukket (og ikke være på standby), før reagenset påfyldes: Stop motoren (se afsnittet ”Start, stop af motor” i kapitel 2).

Hvis advarselsmeddelelsen ”XXX KM) Fejl Påfyld Adblue” vises, skal reagensbeholderen fyldes ifølge påfyldningsvejledningen.

Risiko for immobilisering af køretøjet.

Tankdækslet er af særlig type.

I tilfælde af udskiftning skal anvendes et dæksel af samme type som det originalt monterede. Hvis vognen ikke skal anvendes i længere tid, bør batteriet tages ud, eller oplades regelmæssigt, især i kolde perioder. Vask ikke området omkring brændstofpåfyldningen med højtryksspuling.

Forholdsregler ved anvendelse

Tanken kan fyldes ved pumpen. I andre tilfælde er det vigtigt at læse de oplysninger, der vises på reagensbeholderen (f.eks. dåsen eller flasken).

Vær forsigtig med reagenset under påfyldning . De kan beskadige tøj, sko, karosseridele osv.

Hvis reagenset flyder over eller kommer i kontakt med lakken, skal du hurtigt rengøre området med masser af koldt vand og en blød klud.

Bemærk: Hvis reagenset krystalliserer, skal du bruge en blød svamp.

Reagenset må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. Sker dette, skal der omgående skylles med rigeligt vand. Kontakt om nødvendigt en læge.

I ekstremt koldt vejr

I frostvejr skal reagensbeholderen genfyldes, når indikatoren og meddelelsen ”Påfyld Adblue inden 1200 km” vises i instrumentpanelet.

Særlige tilfælde

Reagenset fryser ved en temperatur på under -10 °C.

Påfyld ikke additiv, hvis væsken er frosset under disse forhold. Hvis det er nødvendigt at påfylde reagens ( slået til), skal du først parkere køretøjet et varmere sted, så reagenset bliver flydende igen. Alternativt kan du bede en autoriseret tekniker påfylde reagensvæske.

Efter påfyldning af reagens skal du kontrollere, at beholderdækslet og låget er lukket. Start motoren, og VENT 10 sekunder, mens køretøjet holder stille med motoren kørende, inden du kører videre.

Hvis dette ikke følges, vil påfyldningen af tanken ikke blive automatisk registreret, før efter mindst flere minutters kørsel.

Meddelelsen ”--- Påfyld Adblue” og/eller advarselslamperne vises fortsat, indtil påfyldningen er blevet registreret af systemet.

Der må ikke udføres nogen former for arbejde på systemet. For at undgå beskadigelse er det kun uddannet personale fra vores netværk, der må udføre arbejde på systemet.

Service/rækkevidde

Oplysningerne på instrumentbrættet kan være ledsaget af et lydsignal.

Kontrollamper

Meddelelse

Hvad skal du gøre?

-

”Adblue Niveau korrekt”

-

-

”Påfyld AdBlue inden 2400 km”

Når meddelelsen vises med tændingen slået til, har du under 2.400 km’s kørsel tilbage.

Påfyld reagens, eller bed en godkendt forhandler om at gøre det.

kommer til syne.

”Påfyld Adblue inden 1200 km”

Når meddelelsen vises og tændingen er slået til, har du mellem 1.200 og 800 km’s kørsel tilbage.

Påfyld reagens, eller bed en godkendt forhandler om at gøre det.

kommer til syne.

”XXX KM Fejl Påfyld Adblue”

Meddelelsen vises, når tændingen slås til, og den gentages:

- Cirka hver 100 km, du har mellem 800 km og 200 km kørsel tilbage;

- Cirka hver 50 km, har du mindre end 200 km kørsel tilbage.

Uanset skal du påfylde reagens eller bede en autoriseret forhandler om at gøre det hurtigst muligt.

kommer til syne.

”0 KM Fejl Påfyld Adblue”

Motoren nægter at starte.

For at genstarte skal du selv påfylde reagensbeholderen.

Systemfejl

Når kontrollamperne lyser, kan dette blive ledsaget af et lydsignal.

Kontrollamper

Meddelelse

Fortolkninger

og © tændes.

”Tjek antifor-ureningssystem”

Angiver en systemfejl. Henvend dig hurtigst muligt til et autoriseret værksted.

og © tændes.

”XXX KM Fejl anti forurening”

Angiver en systemfejl, og at om mindre end 800 km, bliver det umuligt at starte bilen.

Disse advarsler gentages:

- Hver 100 km, indtil der er cirka 200 km tilbage, før køretøjet ikke kan startes igen;

- Hver 50 km, når der er under 200 km tilbage, før køretøjet ikke kan startes igen.

Henvend dig hurtigst muligt til et autoriseret værksted.

og © tændes.

”0 KM Fejl anti forurening”

Angiver, at når tændingen slås fra, kan bilen ikke starte igen. Henvend dig til et autoriseret værksted.