Tilbage til listen

SÆT TIL OPPUSTNING AF DÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sættet reparerer dæk, der er beskadiget på slidbanen A af genstande, der er mindre end 4 millimeter. Det reparerer ikke alle typer for punktering, såsom skæringer på mere end 4 millimeter, revner i siderne B på dækket, mv.

Kontroller også, at fælgen er i god stand.

Fjern ikke det fremmedlegeme, der er årsag til punkteringen, hvis det stadig sidder i dækket.

Brug ikke sættet til oppumpning af dæk, hvis dækket er beskadiget som følge af kørsel med punkteret dæk.

Kontroller omhyggeligt dækkets sider, før der gribes ind.

Kørsel med dæk med for lidt luft, eller fladt dæk (eller punkteret) kan også nedsætte sikkerheden, og vise sig at være umuligt at reparere bagefter.

Denne reparation er midlertidig

Et dæk, der har været punkteret, skal altid hurtigst muligt efterses af en fagmand (og repareres om nødvendigt).

Udskiftning til et dæk, der er repareret med dette sæt, skal oplyses til mekanikeren.

Under kørselen kan der mærkes en vibration, der skyldes tilstedeværelsen af produktet i dækket.

Sættet er udelukkende godkendt til at oppumpe de dæk, som sidder på den vogn, hvortil dette sæt hører.

Det må under ingen omstændigheder benyttes til at oppumpe dæk fra et andet køretøj, eller en hvilket som helst anden oppustelig genstand (bøje, båd, el. lign.).

Undgå sprøjt på huden ved håndtering af flasken med reparationsproduktet. Hvis der alligevel slipper dråber ud, skylles med rigeligt vand.

Opbevar dette sæt uden for børns rækkevidde.

Bortkast ikke flasken i naturen. Aflever den på et af bilmærkets værksteder eller på en genbrugsplads.

Flasken har begrænset holdbarhed, som er angivet på etiketten. Kontroller udløbsdatoen.

Tag ind på et af bilmærkets værksteder for at erstatte oppumpningsslangen og flasken med reparationsproduktet.

I tilfælde af punktering bruges sættet, der ligger i bagagerummet, under måtten i bagagerummet eller, afhængigt af modellen, under bunden i bagagerummet (der henvises til afsnittet ”Indretning af bagagerum” i kapitel 3).

Med motoren kørende og parkeringsbremsen trukket

- Tilslut slangen 4 fra kompressoren til flaskeåbningen 9;

- Fjern oppumpningsendestykkets dæksel fra flasken 3;

- Skru det pågældende dæks ventildæksel af, og skru det på flaskens 3 oppumpningsmundstykke.

- afbryd tilbehør, der er sluttet til vognens strømudtag;

- Endestykket 7 skal tilkobles til bilens tilbehørsstik.

- Tryk på kontakten 5 for at oppumpe dækket til det foreskrevne tryk (se afsnittet ”Dæktryk” i kapitel 4);

- Efter maks. 15 minutter stoppes oppumpningen for at aflæse trykket (på manometeret 6).

Bemærk: mens flasken bliver tømt (ca. 30 sekunder), angiver manometeret 6 et kort øjeblik et tryk helt op til 6 bar, derefter falder trykket.

- Juster trykket: For at øge det, fortsættes oppumpning med sættet; for at sænke det, trykkes på knappen 8.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Før sættet anvendes, skal du parkere køretøjet i tilstrækkelig afstand fra den omgivende trafik, tænde havariblinket og trække parkeringsbremsen, bede passagerne stige ud og holde sig på afstand af trafikken.

Hvis der ikke opnås et minimalt tryk på 1,8 bar efter 15 minutter, er reparation ikke muligt, kør ikke med dækket, tilkald en repræsentant for mærket.

Når dækket er korrekt oppumpet, fjernes udstyret: Skru langsomt endestykket af 3 for at undgå sprøjt, og læg beholderen i plastemballagen for at forhindre lækager.

- Mærkatet med kørselsforholdsregler (der sidder under flasken) klæbes på instrumentbrættet, således at det er synligt for føreren.

- Pak sættet sammen, og læg det væk.

- Efter første oppumpning vil dækket stadig tabe luft, og der skal køres et stykke for at lukke hullet.

- Start straks og kør mellem 20 og 60 km/t for at fordele produktet jævnt i dækket, og stands efter 3 kilometers kørsel for at kontrollere dæktrykket.

- Hvis trykket er højere end 1,3 bar, men lavere end den anbefalede værdi, skal det justeres (se etiketten på venstre fordørs kant), eller henvend dig til et autoriseret værksted: Reparation er ikke mulig.

Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og at skrue dem ordentligt på.

Forholdsregler ved brug af sættet

Sættet må ikke fungerer i mere end 15 minutter uden afbrydelse.

Der må ikke være nogen genstande ved førerens fødder, da disse i tilfælde af en hård opbremsning, kan gilde ind under en pedal, og dermed forhindre dennes brug.

Efter en reparation ved hjælp af sættet, må du ikke køre mere end 200 km med dette dæk. Nedsæt desuden hastigheden, og overskrid under ingen omstændigheder 80 km/t. Etiketten, som du skal påklistre på et synligt sted på instrumentbrættet, vil påminde dig om det.

Alt efter lovgivning eller land skal et dæk, der er repareret ved hjælp af sættet til oppumpning af dæk, udskiftes.