Tilbage til listen

ADVARSEL OM VEJBANESKIFT.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Baseret på oplysninger fra kameraet 1 påvirker funktionen køretøjets styretøj, hvis en fuldt optrukken eller stiplet linje overskrides uden aktivering af blinklysene.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens e.l.).

Du kan til enhver tid overtage styringen af køretøjet ved at bruge rattet.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Aktivering/deaktivering

Før du aktiverer funktionen, skal du fra tilstanden ”Bil” på multimedieskærmen 2 trykke på menuen ”Kørselsassistent” og derefter menuen ”Kørebanesystem” og vælge ”Vognbaneassistent”.

Tryk på kontakten 3 for at aktivere funktionen.

Meddelelsen ”Lane keeping system aktiveret” og kontrollampen ”” vises på instrumentbrættet, og kontrollampen 3 lyser.

Når forhindring af vejbaneskift er aktiveret, inkluderer den funktionen ”Advarsel om baneafgang”, selvom den ikke er valgt på multimedieskærmen ADVARSEL OM VEJBANESKIFT.

Hvis der ikke vælges en sidefunktion i menuen ”Kørebanesystem” vises, når der trykkes på kontakten 3, vises meddelelsen ”Lane keeping system ikke konfig.” på instrumentpanelet.

Advarselslampen 3 forbliver slukket.

Tryk på kontakten 3, eller fravælg ”Vognbaneassistent” i menuen ”Kørebanesystem ” for at deaktivere funktionen.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Advarselslampen for kontakten 3 slukkes, og meddelelsen ”Lane keeping system deaktiveret” vises på instrumentpanelet, når der trykkes på kontakten 3, eller når alle sidefunktioner er blevet valgt fra i menuen ”Kørebanesystem”.

Hver gang køretøjet startes, fortsætter funktionen med den tilstand, der blev gemt, sidste gang motoren blev stoppet.

Funktionsprincip

Når funktionen aktiveres, vises advarselslampen og de venstre og højre linjer 4 med gråt på instrumentpanelet.

Funktionen er indstillet til at fungere, når køretøjets hastighed er mellem ca. 65 km/t og 150 km/t eller 160 km/t, afhængigt af køretøjet, og advarselslampen og venstre eller højre linjeindikatorer 4 lyser hvidt.

Funktionen reagerer, når køretøjet nærmer sig eller krydser en linje uden at blinklyset aktiveres.

I disse tilfælde:

- Funktionen udløser en korrigerende handling i køretøjets styresystem for at korrigere kørselsretningen

- Advarselslampen og kontrollampen 4 i siden for den overskredne linje skifter til gul på instrumentpanelet.

Bemærk: i vejsving tillader funktionen, at der skæres hjørner en smule.

Hvis den korrigerende handling i styresystemet ikke er tilstrækkelig, vil kontrollampen og indikatoren 4 til siden for den overskredne linje skifte til rød på instrumentbrættet ledsaget af en vibration i rattet.

Særlige tilfælde

Ved anvendelse af funktionen:

- Hvis systemet ikke længere kan registrere en handling fra føreren på rattet, vil kontrollampen lyse orange på instrumentbrættet ledsaget af meddelelsen ”hold kontrol” og en lydalarm.

Lydalarmen udsendes sammen med kontrollampen og meddelelsen, indtil føreren overtager kontrollen;

- Hvis systemet er aktivt i for lang tid, høres en advarselslyd, indikatorlampen 4 i siden for den pågældende linje blinker, og kontrollampen lyser gult, indtil køretøjet igen er under kontrol.

Du kan til enhver tid afbryde korrigeringen af kørselsretningen ved at bevæge rattet.

Midlertidigt ikke tilgængelig

Systemet ophører med at være tilgængeligt, hvis:

- hurtig overskridelse af linjen;

- fortsat kørsel på en linje;

- ca. fire sekunder efter vejbaneskift;

- skarpe vejsving;

- nedsat sigtbarhed;

- aktivering af et af blinklysene;

- kraftig acceleration;

- nødopbremsning;

- vognbanebredden ændres;

- det aktive nødopbremsningssystem udløses.

Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises advarselslampen og advarselslampe for venstre/højre korrigering 3 med gråt på instrumentpanelet.

Betingelser for afbrydelse af systemet

Systemet kan ikke aktiveres, når:

- køretøjet er sat i bakgear;

- kameraets synsfelt er blokeret;

- advarselslampen û lyser.

Advarselslampen og advarselslamper for venstre/højre korrigering vises med gråt på instrumentpanelet.

Indstilling

For at få adgang til funktionsindstillingerne på multimedieskærmen 2 henvises til multimedievejledningen:

- ”Advarsel vibrationer”: Juster ”Advarsel om baneafgang”-funktionen for rattets vibrationsniveau:

- ”Lav”;

- ”Middel”;

- ”Høj”;

- ”Forventning om baneafgang”: indstil følsomhedsniveauet for registrering af linjer. Gør følgende:

- ”Sent”: registreret linje ved overskridelse

- ”Standard”: linje, der nærmer sig, registreret

- ”Tidligt”: linje registreret i nærheden.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, forbliver venstre og højre linjeindikatorer og advarselslampen grå på instrumentpanelet.

I nogle tilfælde ledsages de af følgende meddelelse:

- ”Køreassist. ikke tilgænglig”;

eller

- ”Kontroller frontkamera”;

eller

- ”Køreassist. ikke tilgænglig”.

Afhængigt af køretøjet kan meddelelsen være fulgt af kontrollampen © på instrumentpanelet.

Kontakt en autoriseret forhandler.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan kameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige vejrforhold (sne, regn, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- Uregelmæssige eller utydelige vejafmærkninger (f.eks. delvist slettet, for stor afstand, ujævn vejoverflade osv.).

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving o.l.)

- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

I så fald kan funktionen ”Vognbaneassistent” udløses forkert eller slet ikke.

Risiko for utilsigtet og forkert korrigering eller manglende korrigering af kørselsretningen.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- området med kameraet er beskadiget (på forrudesiden eller den indvendige bakspejlsside)

- vejen er glat (sne, isslag, akvaplaning, grusvej o.l.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få det udskiftet på et autoriseret værksted)

- køretøjet trækker en anhænger eller campingvogn

- køretøjet er på vej ind i et område med adskillige overfladeændringer (f.eks. et område med vejarbejde).

advarsel om vognbaneafvigelse

vognbaneskiftalarm