Tilbage til listen

OLIESTAND I MOTOR: Generelt

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

En motor forbruger normalt olie til smøring og afkøling af de roterende dele, og det kan derfor til tider være nødvendigt at foretage en efterfyldning mellem to olieskift.

Hvis der imidlertid efter tilkørselsperioden ved efterfyldning medgår mere end 0,5 liter pr. 1.000 km, bør du rette henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

Kontrol af oliestanden skal udføres regelmæssigt, og altid inden en langtur. Sker dette ikke, kan der opstå risiko for beskadigelse af motoren.

Aflæsning af oliestanden

Aflæsningen bør foregå på plan grund, og efter et længere motorstop.

For at kende den nøjagtige oliestand og sikre, at den maksimale oliestand ikke er overskredet (risiko for alvorlig beskadigelse af motoren), skal oliestanden aflæses på oliemålepinden.

Afhængigt af køretøjet advarer displayet på instrumentbrættet kun, når motorens oliestand er på minimum.

- Tag måleren ud og tør den af med en ren fnugfri klud;

- tryk målepinden helt i bund (på modeller udstyret med fast monteret ”målepind” C skrues dækslet helt i bund);

- tag på ny målepinden op;

- aflæs niveauet: Det bør aldrig falde under mærket ”mini” A og aldrig overstige mærket ”maxi” B.

Når niveauet er aflæst, skal måleren føres helt i bund eller målerhætten drejes helt på.

Påfyldning af motorolie

Brug en tragt, eller beskyt området omkring påfyldningsåbningen for at undgå, at der løber motorolie ud på en varm del af motorrummet eller en følsom del (f.eks. elektriske komponenter).

Brandfare.

Overskridelse af maximal oliestand

Den maksimale oliestand B må under ingen omstændigheder overskrides, sker det, er der risiko for beskadigelse af motoren og katalysatoren.

Hvis den maksimale oliestand er overskredet, må motoren ikke startes; ret straks henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle eller START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

KONTROL AF VÆSKENIVEAUER