Tilbage til listen

OLIESTAND I MOTOR: efterfyldning, påfyldning, olieskift

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Efterfyldning/påfyldning

Vognen skal være anbragt på en vandret vejbane, og motoren skal være standset og afkølet (f.eks. inden dagens første start).

- Skru dækslet 1 af;

- fyld op til niveauet (kapacitet mellem ”mini” og ”maxi” på måleren 2 og mellem 0,9 og 2 liter i henhold til motoren);

- vent i ca. 20 minutter, indtil al olien er løbet ned i bundkarret ;

- kontroller oliestanden ved hjælp af oliemålepinden 2 (som beskrevet ovenfor).

Når niveauet er aflæst, skal måleren føres helt i bund eller målerhætten drejes helt på.

Overskrid ikke maxi-niveauet, og glem ikke at sætte dækslet 1 og målepinden 2 på igen.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen. START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle eller START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort.

Påfyldning af motorolie

Brug en tragt, eller beskyt området omkring påfyldningsåbningen for at undgå, at der løber motorolie ud på en varm del af motorrummet eller en følsom del (f.eks. elektriske komponenter).

Brandfare.

Olieskift på motor

Intervaller: se vognens servicehæfte.

Kapacitet ved olieskift

Se vognens servicehæfte eller ret henvendelse til et autoriseret værksted. Kontrollér altid motorens oliestand vha. oliemålepinden som beskrevet i det foregående (den må aldrig være hverken under mini eller over maxi på oliemålepinden).

Olietype

Se bilens servicehæfte.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Påfyldning og/eller kontrol af oliestand: Når du påfylder eller kontrollerer oliestanden, skal du sørge for, at der ikke er olielækage på motorkomponenter.

Glem ikke at lukke dækslet ordentligt, og sæt målepinden på igen for at undgå oliesprøjt på varme motorkomponenter.

Brandfare.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Overskridelse af maximal oliestand

Den maksimale oliestand må under ingen omstændigheder overskrides, sker dette, er der risiko for beskadigelse af motoren og katalysatoren.

Hvis den maksimale oliestand er overskredet, må motoren ikke startes; ret straks henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

Lad aldrig motoren gå i tomgang i et lukket lokale - udstødningsgassen indeholder giftige luftarter.

Olieskift på motor: Hvis du foretager aftapning af olie ved varm motor skal du huske, at der er risiko for alvorlige forbrændinger, hvis den varme olie kommer i kontakt med huden.

KONTROL AF VÆSKENIVEAUER