Tilbage til listen

REAGENSBEHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Overhold de lokale love i det land, hvor du befinder dig.

Bemærk, at misligholdelse af gældende bestemmelser kan føre til retlige skridt over for køretøjets ejer.

Funktionsprincip

Reagenset er beregnet til dieselmotorer udstyret med SCR-systemet (selektiv katalytisk nedsættelse).

Reducer mængden af   nitrogenoxider i udstødningsgasser ved hjælp af reagensen.

Det reelle reagensforbrug afhænger af betingelserne for brug af køretøjet, det monterede udstyr og førerens kørestil.

Reagenskvalitet

Brug kun reagenser, der overholder standarden ISO 22241 og stemmer overens med mærket på beholderen på dækslet til brændstoftanken.

Efterfyldning

LPG-brændstoftankens kapacitet: ca. 20 liter eller 28,2 liter (afhængigt af køretøjet).

Med tændingen slået fra åbnes fordøren i passagersiden for at åbne lågen 2. Skru dækslet 1 af.

Bemærk: Ammoniumhydroxiddampe kan sive ud fra dækselåbningen, når temperaturen i beholderen er høj.

Køretøj udstyret med funktionen Stop and Start

For at påfylde reagens skal motoren være slukket (og ikke sat på standby): Du SKAL slukke motoren STANDSNING, START AF MOTOR.

Hvis meddelelsen ”xxxKM fejl Påfyld Adblue” vises, skal reagensbeholderen påfyldes ifølge påfyldningsvejledningen.

Risiko for immobilisering af køretøjet.

Tankdækslet er af særlig type.

I tilfælde af udskiftning skal anvendes et dæksel af samme type som det originalt monterede. Hvis vognen ikke skal anvendes i længere tid, bør batteriet tages ud, eller oplades regelmæssigt, især i kolde perioder. Vask ikke området omkring brændstofpåfyldningen med højtryksspuling.

Forholdsregler ved anvendelse

Tanken kan fyldes ved pumpen. I andre tilfælde er det vigtigt at læse de oplysninger, der vises på reagensbeholderen (f.eks. dåsen eller flasken).

Vær forsigtig med reagenset under påfyldning . De kan beskadige tøj, sko, karosseridele osv.

Hvis reagenset flyder over eller kommer i kontakt med lakken, skal du hurtigt rengøre området med masser af koldt vand og en blød klud.

Bemærk: Hvis reagenset krystalliserer, skal du bruge en blød svamp.

I ekstremt koldt vejr

I frostvejr skal reagensbeholderen påfyldes, når kontrollampen tændes, og meddelelsen ”Påfyld Adblue inden 1500 km” vises, eller, afhængigt af køretøjet, meddelelsen ”Påfyld Adblue inden 1200 km” vises på instrumentbrættet.

Særlige tilfælde

Reagenset fryser ved en temperatur på under -10 °C.

Påfyld ikke additiv, hvis væsken er frosset under disse forhold. Hvis det er nødvendigt at påfylde reagens ( slået til), skal du først parkere køretøjet et varmere sted, så reagenset bliver flydende igen. Alternativt kan du bede en autoriseret tekniker påfylde reagensvæske.

Reagenset må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. Sker dette, skal der omgående skylles med rigeligt vand. Kontakt om nødvendigt en læge.

Efter påfyldning af reagensbeholderen skal du kontrollere, at beholderdækslet og låget er lukket. Start motoren, og VENT 10 sekunder, mens køretøjet holder stille med motoren kørende, inden du kører videre.

Hvis dette ikke følges, vil påfyldningen af tanken ikke blive automatisk registreret, før efter mindst flere minutters kørsel.

Meddelelsen ”--- Påfyld Adblue” og/eller advarselslamperne vises fortsat, indtil påfyldningen er blevet registreret af systemet.

Der må ikke udføres nogen former for arbejde på systemet. For at undgå beskadigelse er det kun uddannet personale fra vores netværk, der må udføre arbejde på systemet.

Advarsel med meddelelse vist på instrumentbrættet 3

Modeller med forhjulstræk og kassevogne

Advarselslys og meddelelserne på instrumentpanelet 3 vises i henhold til det estimerede omfang af det resterende reagens.

Afhængigt af hvordan køretøjet køres, kan de blive vist, før reagensmåleren på instrumentbrættet er ved minimum DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER.

Service/rækkevidde

Oplysningerne på instrumentbrættet kan være ledsaget af et lydsignal.

Kontrollamper

Display viser

Hvad skal du gøre?

-

”Adblue Niveau korrekt”

-

-

”Påfyld Adblue inden 2400 km”

Hvis meddelelsen vises med tændingen slået til, har du under 2.400 kilometers kørsel tilbage.

Påfyld reagens, eller bed en godkendt forhandler om at gøre det.

tændes.

”Påfyld Adblue inden 1500 km” eller, afhængigt af køretøjet, ”Påfyld Adblue inden 1200 km”

Hvis meddelelsen vises, når tændingen slås til, resterer der en kørestrækning på mellem 1.500 km og 1.000 km eller, afhængigt af køretøjet, mellem 1.200 km og 800 km.

Påfyld reagens, eller bed en godkendt forhandler om at gøre det.

Service/rækkevidde

Oplysningerne på instrumentbrættet kan være ledsaget af et lydsignal.

Kontrollamper

Display viser

Hvad skal du gøre?

tændes.

”xxxKM fejl Påfyld Adblue”

Meddelelsen vises, når tændingen slås til, og den gentages:

- ca. hver 100 km resterer der en kørestrækning på mellem 1.000 km og 200 km eller, afhængigt af køretøjet, mellem 800 km og 200 km;

- cirka hver 50 km, du har mindre end 200 km’s kørsel tilbage.

Under alle omstændigheder skal du eller en autoriseret forhandler påfylde reagensbeholderen hurtigst muligt.

blinker.

”0KM fejl Påfyld Adblue”

Motoren nægter at starte.

For at genstarte skal du selv påfylde reagensbeholderen.

Systemfejl

Når de beskrevne kontrollamper lyser, kan dette blive ledsaget af et lydsignal.

Kontrollamper

Meddelelse

Fortolkninger

og © tændes.

”Tjek antifor- ureningssystem”

Angiver en systemfejl. Henvend dig hurtigst muligt til et autoriseret værksted.

og © tændes.

”xxxKM fejl antiforurening”

Indikerer en systemfejl, og at der resterer en kørestrækning på mindre end 1.000 km eller, afhængigt af køretøjet, mindre end 800 km, indtil det ikke længere er muligt at genstarte køretøjet.

Disse advarsler gentages:

- hver 100 km’s kørsel, indtil der er cirka 200 km tilbage, før køretøjet ikke kan startes igen

- hver 50 km, når der er under 200 km tilbage, før køretøjet ikke kan starte.

Henvend dig hurtigst muligt til et autoriseret værksted.

og © tændes.

”0 KM fejl antiforurening”

Angiver, at når tændingen slås fra, kan bilen ikke starte igen. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Advarsel uden meddelelse på instrumentbrættet

Busser og modeller med baghjulstræk

Kontrollampen vises i overensstemmelse med reagensniveauet, der angives af måleren 4 på instrumentbrættet.

Service/rækkevidde

Målerstand

Varslinger

Hvad skal du gøre?

Rækkevidde A

-

-

Rækkevidde B

tændes.

Du eller en autoriseret forhandler skal påfylde eller efterfylde reagensbeholderen.

Rækkevidde C

blinker i nogle få sekunder, når advarslen starter, og hver gang tændingen slås til, og den forbliver derefter tændt.

Rækkevidde D

blinker i nogle få sekunder, når advarslen starter, og hver gang tændingen slås til, og den forbliver derefter tændt. Det ledsages af lydsignaler.

Motoren mangler trækkraft.

Du eller en autoriseret forhandler skal påfylde reagensbeholderen hurtigst muligt.

Ved E

Tom tank.

blinker ledsaget af bip og meddelelsen ”Tjek antifor- ureningssystem”.

I dette tilfælde begrænses køretøjets hastighed til cirka 20 km/t ved næste motorstop/start, indtil du eller en autoriseret forhandler påfylder reagensbeholderen.

Systemfejl

Når de beskrevne kontrollamper lyser, kan dette blive ledsaget af et lydsignal.

Kontrollamper

Meddelelse

Fortolkninger

og © tændes.

”Tjek antifor- ureningssystem”

Angiver en systemfejl. Henvend dig hurtigst muligt til et autoriseret værksted.

og © blinker, når motoren startes, og forbliver derefter tændt.

-

Angiver en systemfejl med tab af motorydelse. Henvend dig hurtigst muligt til et autoriseret værksted.

og © blinker.

-

Angiver en systemfejl. I dette tilfælde begrænses køretøjets hastighed til ca. 20 km/t ved næste motorstop/start. Henvend dig hurtigst muligt til et autoriseret værksted.