Tilbage til listen

AUTOMATISK FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Baseret på oplysninger fra en radar eller et kamera giver den automatiske fartpilotfunktion (eller Stop and Go den automatiske fartpilotfunktion på køretøjer, der er udstyret med en automatisk gearkasse) dig mulighed for at fastholde den valgte hastighed (kaldet marchhastighed), mens der holdes en fast afstand til køretøjet foran dig i samme vejbane.

I køretøjer, der er udstyret med en automatisk gearkasse, kan den Stop and Go automatiske fartpilotfunktion, hvis det forankørende køretøj stopper, aktivere køretøjets bremser til fuldt stop, inden køretøjet tillades at køre videre.

Systemet styrer acceleration og opbremsning af dit køretøj ved hjælp af motor og bremsesystem.

Systemets maksimale rækkevidde er ca. 150 meter.

Den kan variere afhængigt af vejforholdene (terrænhøjde, vejrforhold osv.)

Funktionen for ”Automatisk fartpilot” kan aktiveres afhængigt af forholdene på vejbanen (trafik, vejr osv.):

- 0 km/t til 170 km/t på køretøjer, der er udstyret med en automatisk gearkasse.

- 30 km/t til 170 km/t på køretøjer, der er udstyret med en manuel gearkasse.

Funktionen er angivet med symbolet .

Bemærkning:

- Føreren skal overholde den maksimalt tilladte hastighed og sikkerhedsafstandene i det land, han kører i;

- Den automatiske fartpilot kan bremse køretøjet med op til en tredjedel af bremsesystemets kapacitet. Afhængigt af situationen kan føreren bremse hårdere.

Funktionen for den automatiske fartpilot udløser ikke et nødstop, og dens bremsefunktioner er begrænsede.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne og sikkerhedsafstandene eller at være årvågen.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Føreren skal altid tilpasse sin køreretning og hastighed i henhold til omgivelserne og trafikforholdene.

Den automatiske fartpilot må kun anvendes på en motorvej (eller en vejbane med flere spor og en central barriere).

Fartpiloten må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på dårlig eller glat vejbane (isslag, aquaplaning, grusveje) eller under ugunstige vejrforhold (tåge, regn, sidevind osv.).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Placering af kameraet 2

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade foran), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på kølergitteret eller logoet osv.).

Betjeninger

3 Indstillinger for sikkerhedsafstand.

4 Standby af funktionen (med programmering af fartpilothastigheden) (0).

5 Automatisk fartpilot, stop/start-hovedkontakt .

6 Kontakt til aktivering, programmering og nedsættelse af fartpilothastigheden (SET/-).

7 Kontakt til at aktivere og øge fartpilotens hastighed eller for at hente en gemt fartpilothastighed (RES/+).

Displays

8 Kontrollampe for automatisk fartpilot.

9 Forankørende køretøj.

10 Gemt sikker afstand.

11 Gemt fartpilothastighed.

Radarens og kameraets zoner skal holdes rene og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

Vigtigt: du skal altid holde fødderne i nærheden af pedalerne for at forberede dig til en hvilken som helst hændelse.

Betjening

Aktiver kontakten 5.

Kontrollampen er grå, og meddelelsen ”Adaptiv cruise Ctl aktiv” vises i instrumentpanelet efterfulgt af streger for at angive, at funktionen er i drift og afventer indtastning af fartpilothastigheden.

Denne funktion kan ikke aktiveres, når:

- parkeringsbremsen er trukket;

- funktionen Parkeringshjælp er allerede aktiveret PARKERINGSHJÆLP.

Meddelelsen ”Adaptiv cruise Ctl utilgænligt” vises i instrumentbrættet.

Programmering af konstantfarten

Når køretøjet holder stille (køretøjer, der er udstyret med en automatisk gearkasse), eller når køretøjet kører med en konstant hastighed (alle køretøjer), skal du trykke på knappen 6 (SET/-) eller 7 (RES/+) for at aktivere funktionen og gemme den aktuelle hastighed.

Den laveste registrerede fartpilothastighed er 30 km/t.

Fartpilothastigheden 11 erstatter stregerne, og fartpiloten bekræftes ved, at fartpilothastigheden vises med grønt, og advarselslampen lyser.

Hvis du forsøger at aktivere funktionen, når køretøjets hastighed er over 170 km/t eller under 30 km/t for køretøjer, der er udstyret med manuel gearkasse, vises meddelelsen ”Ugyldig Hast.”, og funktionen bliver ikke aktiveret.

Når den ønskede konstantfart er programmeret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederpedalen.

Særlig funktion på køretøjer med automatgear: Hvis køretøjets hastighed er lavere end ca. 30 km/t, vil den valgte hastighed automatisk blive sat til 30 km/t. Køretøjet vil accelerere, indtil det når den gemte marhchastighed.

Aktivering af styring af sikkerhedsdistance

Så snart fartpiloten er aktiveret, vises standardsikkerhedsafstanden 10 med grønt i instrumentpanelet.

Standardsikkerhedsafstanden svarer til ca. to sekunder (se følgende sider).

Hvis systemet registrerer et køretøj i din vognbane, vises der en silhuet af et køretøj 9 oven over afstandsmåleren 10 i instrumentpanelet.

Dit køretøj tilpasser sin hastighed til det forankørende køretøjet og aktiverer om nødvendigt bremsen (bremselygterne tændes) for at opretholde den afstand, der vises i instrumentpanelet.

Bemærk: Størrelsen af silhuetten 9 varierer afhængigt af den afstand, der adskiller dig fra det forankørende køretøjet. Jo større silhuetten er, desto tættere på er det forankørende køretøj.

Indstilling af fartpilothastigheden

Du kan variere hastigheden ved at trykke gentagne gange (for lav variation) eller trykke og holde inde (for høj variation) på kontakten 7 eller 6:

- brug kontakten (SET/-6 til at nedsætte hastigheden;

- brug kontakten (RES/+7 til at øge hastigheden.

Indstilling af følgedistancen

Du kan til enhver tid ændre sikkerhedsafstanden til det forankørende køretøj ved at trykke gentagne gange på kontakten 3.

Den vandrette afstandsmåler i instrumentpanelet angiver de forskellige tilgængelige sikkerhedsafstande:

- afstandsmåler A: lang afstand (svarende til ca. 2,4 sekunder);

Indstilling af sikkerhedsafstand (fortsat)

- afstandsmåler B: medium afstand 2 (svarende til ca. 2 sekunder);

- afstandsmåler C: medium afstand 1 (svarende til ca. 1,6 sekunder);

- afstandsmåler D: kort afstand (svarende til ca. 1,2 sekunder).

Den valgte afstandsmåler vises med grønt i instrumentpanelet.

De andre målere forbliver grå.

Bemærk: Afstanden skal indstilles afhængigt af trafikken, de lokale bestemmelser og vejrforholdene.

Sikkerhedsafstanden justeres som standard på afstandsmåleren B.

Overskridelse af konstantfarten

Fartpilothastigheden kan når som helst tilsidesættes ved at træde på speederen.

Hvis den tilsidesættes, vises 11 med rødt.

Afstandsmåleren blinker, hvis afstanden mellem dit køretøj og køretøjet foran er mindre end den valgte sikkerhedsafstand: Funktionen Styring af sikkerhedsafstands er ikke længere aktiv.

Slip derefter speederen: Fartpilot og styring af sikkerhedsafstand genoptager automatisk de hastigheds-og afstandsindstillinger, du tidligere har valgt.

Overhalingsmanøvre

Hvis du ønsker at overhale køretøjet foran, vil aktivering af indikatoren midlertidigt annullere styringen af sikkerhedsafstand og gøre det muligt at opnå en accelerationshastighed, der er tilstrækkelig til at overhale.

Stop og start

På køretøjer, der er udstyret med automatgear, og hvis køretøjet foran sænker farten, tilpasser systemet køretøjets hastighed til et komplet stop, hvis det er nødvendigt (i tilfælde af trafikprop). Køretøjet stopper et par meter fra køretøjet foran. Funktionen Stop and Start kan sætte motoren på standby FUNKTIONEN STOP AND START.

Når køretøjet foran sættes i gang igen:

- hvis stoppet ikke overstiger ca. tre sekunder, starter køretøjet automatisk, uden at føreren foretager sig noget;

- hvis stoppet overstiger ca. tre sekunder, skal du aktivere speederen eller trykke på knappen 7 (RES/+), for at køretøjet kan starte igen. Meddelelsen ”Tryk RES/+ eller accelerer” vises i instrumentpanelet for at bekræfte dette.

Hvis stoppet overstiger ca. tre minutter, aktiveres den elektroniske parkeringsbremse automatisk, og Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot. Advarselslampen slukker for at bekræfte, at funktionen er deaktiveret.

Sådan sættes funktionen i standby

Du kan indstille funktionen på standby, når:

- du trykker på kontakten 4 (0);

- du træder på bremsepedalen, mens køretøjet er i bevægelse.

Funktionen deaktiveres af systemet, hvis:

- du indstiller den automatiske gearkasse til P eller N;

- du aktiverer bakgearet;

- førerens sikkerhedssele tages af;

- du åbner et af åbningselementerne;

- du trykker på motorens start/stop-knap;

- hældningen er for stejl;

- køretøjets hastighed overstiger cirka 180 km/t;

- visse enheder til kørselshjælp og kørselskorrektion udløses (aktiv nødbremsning, ABS, ESC osv.);

- når du trykker på koblingspedalen i en længere periode eller ved længerevarende frigear på køretøjer, der er udstyret med manuel gearkasse.

Under alle omstændigheder bekræftes standby ved at advarselslampen vises med gråt, og meddelelsen ”Adaptiv cruise frakoblet” vises i instrumentpanelet.

Hvis funktionen for den automatiske fartpilot sættes på standby eller slukkes, forårsager det ikke en hurtig reduktion af hastigheden: Du skal om nødvendigt bremse ved at træde på bremsepedalen.

Afslut standby

Baseret på den gemte fartpilothastighed

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold …).

Tryk på kontakten 7 (RES/+) i området for bekræftede hastigheder.

Ved genkaldelse af den programmerede hastighed bekræftes aktivering af fartpiloten ved, at fartpilothastigheden vises med grønt.

Bemærk: Hvis den registrerede hastighed er højere end den aktuelle hastighed, accelererer køretøjet indtil denne hastighed.

Baseret på den aktuelle hastighed

Når fartpiloten er slået fra, skal du trykke på kontakten 6 (SET/-) for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed: Det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Advarslerne ”Overtag styring af køretøjet”

I visse situationer (f.eks. når du nærmer dig et meget langsommere køretøj, når et forankørende køretøj hurtigt skifter bane osv.), har systemet muligvis ikke tid til at reagere.

Afhængigt af situationen vil der lyde et bip fra systemet, der er forbundet med:

- den orange alarm E, hvis situationen kræver førerens opmærksomhed;

eller

- den røde advarsel F ledsaget af meddelelsen ”Brems”, hvis situationen kræver førerens øjeblikkelige opmærksomhed.

I enhver situation skal du reagere hensigtsmæssigt og udføre de passende manøvrer.

Afbrydelse af funktionen

Funktionen for ”Automatisk fartpilot” afbrydes, når du trykker på kontakten 6.

Advarselslampen forsvinder fra instrumentpanelet for at bekræfte, at funktionen ikke længere er aktiv.

Midlertidig utilgængelighed

Radaren er i stand til at registrere køretøjer foran dit køretøj. Systemet kan ikke fungere korrekt, hvis radarens registreringsområde er tildækket, eller hvis signalet er afbrudt.

Hvis radarens registreringsområde blokeres, eller radarsignalet afbrydes, vises meddelelsen ”Front radar Uden udsyn” på instrumentbrættet, og funktionen for ”Automatisk fartpilot” afbrydes. Den grønne advarselslampe forsvinder for at bekræfte, at funktionen er blevet deaktiveret automatisk.

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade foran), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på kølergitteret eller logoet osv.).

Forholdene i visse geografiske områder kan hæmme funktionen, f.eks.:

- tørre zoner, tunneller, lange broer eller moderat benyttede veje uden færdselsstriber, uden skilte eller træer i nærheden;

- en militær- eller lufthavnszone.

Du skal forlade disse områder, for at funktionen kan fungere.

I alle tilfælde skal du kontakte en autoriseret forhandler, hvis meddelelsen ikke slettes, efter motoren er genstartet.

Funktionsfejl

Hvis der registreres en funktionsfejl i ”Automatisk fartpilot”, vises meddelelsen ”Tjek cruise control” på instrumentbrættet, og funktionen for ”Automatisk fartpilot” deaktiveres.

Hvis der registreres en funktionsfejl på en eller flere komponenter i systemet, afbrydes funktionen for ”Automatisk fartpilot”.

©-kontrollampen vises i instrumentpanelet sammen med en af følgende meddelelser (afhængigt af funktionsfejl):

- ”Kontroller frontkamera”;

- ”Frontradar Kontrolleres”;

- ”Kamera/Radar Kontrolleres”;

- ”Tjek bil”.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Begrænsninger af systemets funktion

Køretøjsregistrering

Systemet registrerer kun køretøjer (biler, lastbiler, motorcykler), der bevæger sig i samme retning som dit køretøj.

Et køretøj, der drejer ind i samme vognbane (f.eks. G), vil kun blive taget i betragtning af systemet, når det kommer ind i kameraets og radarens registreringsområder.

Systemet kan udløse bratte eller forsinkede opbremsninger.

Systemet kan ikke registrere:

- køretøjer, der ankommer til vejkryds: frakørselsvej (f.eks. H) osv.;

- køretøjer, der kører i den forkerte side af vejen eller vender rundt mod dig.

Registrering ved sving

Når der køres ind i et sving, kan radaren og/eller kameraet midlertidigt ikke registrere det forankørende køretøj (f.eks. J).

Systemet kan udløse en acceleration.

Når der køres ud af et sving, kan systemets registrering af det forankørende køretøj blive forstyrret eller forsinket.

Systemet kan udløse bratte eller forsinkede opbremsninger.

Funktionen for den automatiske fartpilot må kun anvendes på en motorvej (eller vejbane med flere spor adskilt af en barriere).

Registrering af køretøjer i tilstødende baner

Systemet kan registrere køretøjer, der kører i en tilstødende vognbane, når:

- du kører ind i en sving (f.eks. K);

- du kører på en rute med smalle baner;

- Køretøjets hastighed på den tilstødende vognbane er langsommere, og hvis et af disse køretøjer er placeret for tæt på den anden vognbane.

Systemet kan muligvis medføre, at køretøjet kører langsommere eller bremser op.

Køretøjer, der er skjult på grund af forskelle i terrænhøjden

Systemet registrerer ikke køretøjer, der er skjult på grund af forskelle i terrænhøjden, eller som befinder sig uden for kameraets og radarens registreringsområder under kørsel op eller ned ad bakke.

Køretøjer uden for kameraets og radarens registreringsområder.

Systemet vil reagere sent eller slet ikke, hvis de registrerede køretøjer er uden for registreringsområderne for kamera og radar, især i følgende tilfælde:

- Køretøjer, der transporterer lange genstande, der overskrider linjen;

- Den faktiske længde af høje køretøjer (f.eks. L) uden for radarens registreringsområde (entreprenørmaskine, landbrugsudstyr, bugseringskøretøj osv.);

- Køretøjer, der ikke er tilstrækkeligt centreret i vognbanen;

- Smalle køretøjer, der er meget tæt på (f.eks. M).

Stationære og langsomme køretøjer

Når hastigheden er over ca. 50 km/t, registrerer systemet ikke:

- stationære køretøjer (f.eks. N);

- meget langsomme køretøjer i bevægelse.

Når hastigheden er lavere end ca. 50 km/t, reagerer systemet måske ikke eller kan reagere meget sent på:

- stationære køretøjer (f.eks. N);

- meget langsomme køretøjer i bevægelse.

Vær altid klar til at overtage styringen af dit køretøj, hvis du skulle komme ud for stationære eller meget langsomt kørende køretøjer (f.eks. N).

Funktionen for den automatiske fartpilot udløser ikke et nødstop, og dens bremsefunktioner er begrænsede.

- Forankørende køretøjer 12, som skifter vognbane, opdagelse af et stationært køretøj 13 (f.eks. P);

- Når køretøjet holder stille 14, når du skifter vejbane (f.eks. Q).

Manglende registrering af faste forhindringer og genstande af en lille størrelse

Systemet kan ikke registrere:

- fodgængere, cykler, scootere osv.;

- dyr;

- faste forhindringer (bomme ved betalingsanlæg, vægge osv.) (f.eks. R).

Disse tages ikke med i betragtning af systemet. De udløser ikke nogen advarsler eller reaktioner fra systemet.

Registrering af køretøjer, der bevæger sig ind i vognbanen ved høj hastighed

Hvis dit køretøj overhales af et andet køretøj, der kører med høj hastighed 15 (motorcykler, bil osv.), og køretøjet midlertidigt ligger mellem dig og køretøjet foran 16, kan systemet udløse en overdreven acceleration, nedsat fart eller opbremsning.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne og sikkerhedsafstandene eller at være årvågen.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til omgivelserne og kørselsforholdene, uanset indikationer fra systemet. Med undtagelse af strækninger, der er afgrænsede, genkendes trafikindikatorerne (trafiklys, skilte, fodgængerovergange osv.) ikke af systemet. De udløser ikke nogen advarsler eller reaktioner fra systemet.

Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Funktionen for den automatiske fartpilot må kun anvendes på en motorvej (eller vejbane med flere spor adskilt af en barriere).

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radar- og/eller kamerajusteringen ændre sig, og funktionen kan efterfølgende være påvirket. Deaktiver systemet, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i nærheden af radaren og/eller kameraet (udskiftninger, reparationer, forrudeændringer, lakering osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- køretøjet befinder sig på en vej med mange sving;

- køretøjet bugseres (starthjælp);

- køretøjet trækker en anhænger eller campingvogn;

- køretøjet køres i en tunnel eller i nærheden af en metalkonstruktioner;

- køretøjet ankommer til et betalingsanlæg, et område med vejarbejde eller en smal vejbane;

- køretøjet køres op eller ned ad en meget stejl skråning;

- synligheden er dårlig (skarp sol, tåge osv.);

- køretøjet køres på en glat vejbane (regn, sne, grus osv.);

- vejrforholdene er dårlige (regn, sne, sidevind, osv.);

- radarområdet er blevet beskadiget (stød, slag osv.).

- kameraets område er blevet beskadiget (f.eks. indvendigt eller udvendigt på forruden);

- forruden er revnet eller forvrænget.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- forruden eller kofangeren er tildækket i radarområdet (af snavs, is, sne, kondens, nummerplade osv.);

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige vejrforhold (sne, stærk regn, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- dårlig kontrast mellem køretøjet foran og det omkringliggende område, f.eks. hvidt køretøj i sneområde e.l.;

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- snæver, snoet eller bakket vej (skarpe sving osv.)

- et langsommere køretøj med en betydelig hastighedsforskel;

- brug af måtter, der ikke passer til køretøjet. I førersiden må der kun anvendes måtter, der er tilpasset bilen, og som fastgøres med de forud installerede elementer. Kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt fast. Der må ikke lægges flere måtter oven på hinanden. Risiko for at pedalerne sætter sig fast.

I disse tilfælde kan systemet fejlagtigt gribe ind.

Risiko for utilsigtet opbremsning eller acceleration.

Mange uforudsete situationer kan påvirke systemets funktion. Visse genstande eller køretøjer, der kan optræde i kameraets eller radarens registreringsområde, kan fortolkes forkert af systemet, hvilket muligvis kan medføre uhensigtsmæssig acceleration eller opbremsning.

Du bør altid være opmærksom på pludseligt opstående hændelser, som kan forekomme under kørslen. Hold altid køretøjet under kontrol ved at holde fødderne i nærheden af pedalerne, så du er klar til at handle i alle tilfælde.