Tilbage til listen

KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alt efter modellen kan det bestå af:

- ABS (ABS-bremsesystem);

- ESC (dynamisk stabilitetssystem) med kontrol af understyring og antihjulspin-system;

- servobremsning;

- starthjælp på skråning;

- baghjulsstyring.

Andre kørselshjælpesystemer beskrives på de følgende sider.

ABS (antiblokeringssystemet)

Ved kraftig opbremsning forhindrer ABS, at hjulene blokeres, hvorved det er muligt at beherske bremselængden, og bevare kontrollen over bilen.

Under disse omstændigheder kan man foretage undvigemanøvrer samtidig med, at man bremser. Desuden optimerer dette system bremselængden, især på glat vejbane (våd vejbane, o.l.)

Når ABS-systemet aktiveres, vil dette føles ved en rystelse af bremsepedalen. ABS vil under ingen omstændigheder forbedre de ”fysiske” betingelser for kontakten mellem dækkene og vejbanen. De normale forsigtighedsregler bør stadig ubetinget overholdes (sikkerhedsafstanden til forankørende biler, osv.).

Ved en pludselig nødopbremsning bør der opretholdes et kraftigt og konstant tryk på bremsepedalen. Det er således ikke nødvendigt at foretage stødvise aktiveringer af bremsen (pumpninger). ABS modulerer den kraft, som tilføres bremsesystemet.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Disse funktioner kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Funktionsfejl:

- © og x lyser på instrumentbrættet efterfulgt af meddelelserne ”Tjek ABS”, ”Tjek bremsesystem” og ”Tjek ESC”: Det indikerer, at ABS, ESC og servobremsesystemet deaktiveres. Bremsning er altid sikret;

- x, D, © og ® lyser på instrumentbrættet og følges af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”: Dette angiver en funktionsfejl i bremsesystemet.

I begge tilfælde bør du konsultere en autoriseret forhandler.

Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerheds skyld, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Bremsesystemet fungerer delvist. Det er farligt at foretage en kraftig opbremsning. Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Dynamisk stabilitetskontrol ESC med kontrol af understyring og antihjulspinsystem

Dynamisk stabilitetssystem ESC

Dette system hjælper dig med at bevare kontrollen over vognen i kritiske situationer (undvigemanøvrer, svigtende vejgreb i sving, mv.).

Funktionsprincip

En føler på rattet aflæser den kørselsretning, som føreren har bestemt.

Andre følere fordelt på vognen måler den reelle kørselsretning.

Systemet sammenligner førerens hensigt med bilens faktiske retningsstabilitet, og retter om nødvendigt sidstnævnte ved at aktivere bremsning af nogle af hjulene og/eller motoreffekten. Når systemet aktiveres, blinker kontrollampen på instrumentbrættet.

Kontrol af understyring

Dette system forstærker stabilitetssystemet ESC i tilfælde af en markant understyring af vognen (manglende vejgreb på forhjulene).

Antihjulspinsystem

Dette system medvirker til at begrænse hjulspin på de trækkende hjul, og til at kontrollere vognen i igangsætnings- og accelerations- eller decelerationssituationer.

Funktionsprincip

Ved hjælp af følere på hjulene måler og sammenligner systemet konstant de trækkende hjuls hastighed, og viser deres belastning. Hvis et hjul begynder at spinne, vil systemet bremse dette, indtil trækket på hjulet sker i overensstemmelse med hjulets vejgreb.

Systemet indvirker ligeledes på motoromdrejningsmomentet i forhold til vejgrebet under hjulene, uafhængigt af det tryk, der udøves på speederpedalen.

I visse situationer (kørsel på meget blød vejbane: zne, mudder, osv., eller kørsel med snekæder), kan systemet nedsætte motorydelsen for at begrænse hjulspin.

Funktionsfejl

Når systemet sporer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”Tjek ESC”, og kontrollamperne © og lyser på instrumentbrættet.

I dette tilfælde deaktiveres ESC og antihjulspinsystemet. Kontakt et autoriseret værksted.

Servobremsning

Dette system supplerer ABS-bremsesystemet, idet det medvirker til at nedbringe vognens bremselængde.

Funktionsprincip

Systemet gør det muligt at opfange en nødbremsningssituation. I så fald udvikler bremseforstærkeren øjeblikkeligt sin maksimale ydelse, hvilket bevirker, at ABS-bremsesystemet hurtigere bringes i funktion.

Den blokeringsfri bremsefunktion ABS opretholdes, så længe bremsepedalen ikke slippes.

Stoplygterne tændes

Afhængigt af køretøjet kan disse blinke ved en kraftig opbremsning.

Bremseforstærkning

Alt efter modellen vil systemet, når du slipper speederen hurtigt, foregribe bremsningen, således at bremseafstanden formindskes.

Særlige tilfælde

Ved brug af fartpilot:

- hvis du bruger speederen, kan systemet bringes i funktion, når du slipper speederen;

- hvis du ikke bruger speederen, udløses systemet ikke.

Funktionsfejl

Når systemet sporer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”Tjek bremsesystem” på instrumentbrættet fulgt af kontrollampen ©.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Disse funktioner kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Starthjælp på skråning

Alt efter vejens hældning hjælper dette system føreren ved igangsætning på en bakke. Den forhindrer, at vognen kører baglæns, idet der gribes ind med automatisk bremsning, når føreren løfter foden fra bremsepedalen for at aktivere speederen.

Systemets funktion

Den fungerer kun, når gearstangen ikke er i frigear (en anden position end N eller P for automatgear), og når vognen holder helt stille (tryk på bremsepedalen)

Systemet tilbageholder vognene i ca. 2 sekunder. Herefter løsnes bremserne (vognen kører i forhold til skråningen).

Systemet for starthjælp på skråning kan ikke 100 % forhindre vognen i at rulle tilbage i alle tilfælde (meget stejl skråning...).

Føreren kan under alle omstændigheder træde på bremsen og dermed forhindre, at vognen kører baglæns.

Starthjælp på skråning bør ikke anvendes ved længerevarende stop: her bruges bremsepedalen.

Denne funktion er ikke beregnet til at stoppe vognen på permanent vis.

Hvis det er nødvendigt, bruges bremsepedalen til at standse vognen.

Føreren skal være særligt årvågen, når vejbanen er glat eller kun yder lidt modstand.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Baghjulsstyring

På de modeller som er udstyret hermed, giver dette system mulighed for, når vognen kører, at indstille baghjulene i forhold til kørselsbetingelserne : ved lav hastighed prioriterer dette system frem for alt styringen, ved højere hastighed forstærkes stabiliteten.

Under kørsel ved lav hastighed retter baghjulene sig i modsat retning af forhjulene (figur A) for at forbedre vognens styring. Dette er nyttigt ved bykørsel, på kringlede veje, ved kørsel på en parkeringsplads...

Ved kørsel med en højere hastighed, retter baghjulene sig i samme retning som forhjulene (figur B) for at forbedre køretøjets stabilitet. Dette er nyttigt ved ændring af bane, ved sving...

Bemærk: Systemkonfigurationen (reaktionsevne osv.) afhænger af den valgte tilstand i menuen ”MULTI-SENSE” MULTI-SENSE.

Funktionsfejl

- Hvis kontrollampen © følges af meddelelsen ”Tjek servostyring” på instrumentbrættet: Henvend dig til et autoriseret værksted.

- Hvis kontrollampen ® følges af meddelelsen ”Servostyring fejl” på instrumentbrættet, angiver det en fejl i systemet.

® Du bør standse øjeblikkeligt, så snart trafikken gør det muligt. Henvend dig til et autoriseret værksted.

I tilfælde af stød på undervognen (f.eks. kontakt med en helle, et forhøjet fortov eller andet vejudstyr) kan vognen blive beskadiget (deformering af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.