Tilbage til listen

EL-KØRETØJ: opladning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vedr. alle spørgsmål om det nødvendige udstyr til opladning, kontaktes en repræsentant for mærket.

Vigtige anbefalinger til opladning af dit køretøj

Læs venligst disse instrukser omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instrukser kan medføre risiko for brand, alvorlige legemsbeskadigelser eller stød, der kan føre til dødsfald.

Opladning

Foretag ikke indgreb på køretøjet under opladning (vask, indgreb i motorrummet...).

Hvis der er vand, tegn på rust eller fremmedlegemer i ladeledningens stik eller køretøjets ladestik, må køretøjet ikke oplades. Brandfare.

Forsøg ikke at berøre ledningens kontaktender, stikkontakten eller køretøjets ladestik eller at indføre genstande i dem.

Slut aldrig ladeledningen til en adaptor, et multistik eller en forlængerledning.

Det er forbudt at anvende en generator.

Køretøjets eller ladeledningens ladestik må ikke afmonteres eller ændres. Brandfare.

Der må ikke foretages ændringer til eller indgreb på elinstallationen under opladning.

Hvis ladelemmen eller spjældet får et stød, selv et mindre stød, bør de hurtigst muligt kontrolleres på et autoriseret værksted.

Tag vare på ledningen: Træd ikke på den, put den ikke i vand, træk ikke i den, udsæt den ikke for stød, m.v.

Kontrollér regelmæssigt, at ladekablet er i god stand.

I tilfælde af beskadigelse af opladningskablet (korrosion, bliver brun, brud osv.), enheden eller køretøjets elektriske ladestik må de ikke bruges. Henvend dig til en repræsentant for mærket for udskiftning.

Hvis ladeklappens låsemekanisme ikke aktiveres, og/eller køretøjets ladestik ikke låses op, skal du kontakte en godkendt forhandler.

Ladeledning A

Dette kabel er specifikt for dit køretøj og er beregnet til tilslutning af stikkontakter eller offentlige terminaler for at aktivere standardopladning af batteriet.

Ladeledning B

Ledningen giver mulighed for opladning ved:

- ved normal brug i stikkontakt, der kun anvendes til køretøjet (14 A/16 A-opladning);

- lejlighedsvis opladning i en almindelig stikkontakt (ladestrøm 8 A), hvis du f.eks. ikke er hjemme.

Under alle omstændigheder bør de anvendte stik installeres i overensstemmelse med instruktionerne i betjeningsvejledningen, der følger med ladeledningen B.

Under alle omstændigheder skal brugervejledningen til ladeledningen læses grundigt igennem for oplysninger om funktionen B.

Det anbefales først og fremmest at bruge en ladeledning, der giver en opladning af batteriet ved standardbrug.

Hvert opladningskabel opbevares i køretøjets bagagerum BAGAGERUM, BAGHYLDE.

Lad aldrig beslaget hænge i ledningen. Benyt forankringskrogene C til at fastgøre det.

Hvis der opstår en fejlfunktion under opladningen (kontrollampen på beslaget lyser rødt D), skal opladningen straks standses. Der henvises til ledningens brugervejledning.

Vigtige anbefalinger til opladning af dit køretøj

Læs venligst disse instrukser omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instrukser kan medføre risiko for brand, alvorlige legemsbeskadigelser eller stød, der kan føre til dødsfald.

Valg af ladeledning

De standardladeledninger, der leveres med køretøjet, er specifikt udviklet til dette køretøj. De er beregnet til at beskytte imod risikoen for elektriske stød, der vil kunne medføre dødsfald eller risiko for brand.

Må ikke anvendes sammen med opladningskabler fra tidligere køretøjer, da de ikke er tilpasset.

Af hensyn til din sikkerhed, er anvendelse af en ladeledning, der ikke er foreskrevet af fabrikanten, strengt forbudt. Ikke-overholdelse af denne forskrift kan medføre risici for brand eller elektriske stød, der kan medføre dødsfald. For valg af en ladeledning, der er tilpasset dit køretøj, bedes du rette henvendelse til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Brug af opladningskablet B

Læs omhyggeligt den brugsanvisning, der fulgte med ladekablet, så du kender forholdsreglerne for brugen af produktet og de nødvendige elektriske karakteristika ved den elektriske installation af strømudtaget.

Installationer

Strømforsyningssystemer

Brug kun opladningsterminaler, der overholder IEC 61851-1-standarden, og tilslutningspunkter, der er beskyttet af:

- en reststrømsanordning på 30 mA, type A, der er specifik for det anvendte stik;

- en enhed til overstrømsbeskyttelse;

- overstrømsbeskyttelse i forbindelse med lyn i udsatte områder (IEC 62305-4).

Vægstik

Få installeret et specifikt murbeslag af en professionel.

I tilfælde af opladning i hjemmet

Få en uddannet fagmand til at kontrollere, at hvert stik, som du vil slutte opladningskablet til, overholder de standarder og bestemmelser, der er gældende i dit land, og at det overholder de specifikationer, der tidligere er beskrevet under oplysningerne om ”Strømforsyningssystemer”.

Ladetyper, der overholder europæiske standarder

Vekselstrøm (AC)

Hvis oplysningerne vises på køretøjets ladeklap, skal du følge instruktionerne herunder.

Før du tilslutter et ladekabel, skal du kontrollere, at:

- Farven og et af bogstaverne på indgangsstikket 1 svarer til farven og et af bogstaverne på enden 4 af kablet;

- Farven og et af bogstaverne på indgangsstikket 3 svarer til farven og et af bogstaverne på enden 5 af kablet.

Ladetype

Vekselstrøm (AC)

Tilslutning

Ladeterminal 1/ladekabel 4

Køretøj 3/ladekabel 5

Ladetyper, der overholder europæiske standarder (i alle andre tilfælde kontaktes en godkendt forhandler).

Ladetyper, der overholder europæiske standarder (fortsat)

Jævnstrøm (DC)

Hvis oplysningerne vises på køretøjets ladeklap, skal du følge instruktionerne herunder.

Før du tilslutter et ladekabel, skal du kontrollere, at farven og et af bogstaverne på indgangsstikket 3 svarer til farven og et af bogstaverne på enden 5 af ladekablet.

Ladetype

Jævnstrøm (DC)

Tilslutning

Køretøj 3/ladekabel 5

Ladetyper, der overholder europæiske standarder (i alle andre tilfælde kontaktes en godkendt forhandler).

El-udtag 3

Bemærk: i tilfælde af snedække fjernes sneen omkring køretøjets ladestik i passagersiden, før tilslutning eller afbrydelse.

Sne i stikket kan faktisk forhindre indsætning af ladeledningen i stikket.

Køretøjet er udstyret med to opladningsforbindelser, der er placeret foran på køretøjet i passagersiden:

- E-stik til opladning på op til 22 kW

- F-stil, afhængigt af køretøjet, til hurtig opladning.

Der er også to knapper placeret inde i ladeklappen:

- Knappen 6 låser ladekablet op.

- Knappen 7 starter straks-opladning af køretøjet.

Forholdsregler

Til daglig brug anbefales det, at du oplader dit køretøj til 80% af den fulde kapacitet for at forbedre batteriets levetid.

Undgå at lade og parkere køretøjet under ekstreme temperaturforhold (varme eller kulde).

Under ekstreme forhold kan opladning tage flere minutter, før den går i gang (den tid, det tager for at nedkøle eller opvarme batteriet).

Når køretøjet er parkeret i over 7 dage ved temperaturer under cirka -25°C, kan opladningen af batteriet blive umulig.

Når køretøjet er parkeret i over 3 måneder med et opladningsniveau nær nul, kan opladningen af batteriet blive umulig.

Det tilgængelige energiniveau afhænger af batteriets temperatur. Det kan derfor variere mellem standsning og genstart af køretøjet, hvis batteriet er koldt eller varmt.

For at bibeholde en levetid for dit batteri, skal du undgå at parkere dit køretøj i over en måned med et højt opladningsniveau, især i perioder med stærk varme.

Prioriter opladning af batteriet efter kørsel og/eller på et tempereret sted. I modsat fald kan opladningen tage længere tid eller blive umulig.

Det anbefales at genoplade køretøjet efter kørslen, hvis opladningsniveauet er lavt (< 25%), og når temperaturerne er under frysepunktet.

Gode råd

- Prioriter parkering og genopladning af køretøjet på et skyggefuldt/overdækket sted, når det er meget varmt.

- Opladning kan finde sted i regn- eller snevejr.

- Aktivering af aircondition forlænger den nødvendige ladetid.

Hvis der ikke er overspændingsbeskyttelse af installationen, frarådes det at oplade køretøjet i uvejr (lyn, m.v.).

Genopladning af batteriet

Køretøjet holder stille, tænding slukket:

- Tag opladningskablet 2, der findes i opbevaringsrummet i køretøjets bagagerum.

- Tryk på ladeklappen for 8 at låse den op. Kontrollampen 9 lyser hvidt.

- Tilslut enden af ledningen til fødekilden.

- Grib håndtaget 10.

- Tilslut ledningen på vognen. Kontrollampen 9 blinker gult.

- Når du har hørt et låseklik, skal du sørge for, at ladeledningen er ordentligt tilsluttet. For at kontrollere låsningen trækkes der moderat i håndtaget 10.

- Hvis du har programmeret en senere opladning, og du ønsker at starte opladningen med det samme, skal du trykke på knappen 7 for at starte opladningen KLIMAANLÆG: Programmering.

Ladeledningen tilkobles automatisk køretøjet. Det gør det umuligt at koble køretøjets ledning fra køretøjet.

Når ladeklappen er åben eller ikke lukket ordentligt, vises meddelelsen ”Ladeklap åben” på instrumentbrættet, afhængigt af køretøjet.

Brug ikke ladeklappen til 8 at afbryde ladekablet 2 under opladning af køretøjet.

Ladeledningen skal ubetinget rulles ud for at undgå overophedning.

Brug ikke forlængerledning, multistik eller adaptor.

Brandfare.

Hvis du netop har accepteret en systemopdatering via multimediesystemet, vil opladning af batteripakken blive forsinket eller annulleret.

Vent, indtil opdateringen er afsluttet, før du tilslutter ladekablet til køretøjet. Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger om systemopdateringer.

Under opladning blinker kontrollampen 9 blåt.

Når opladningen starter, vises følgende information på instrumentbrættet:

- Energiniveauet på batterikontrollampen 12.

Opladningstiden for batteriet afhænger af den resterende mængde energi og den leverede effekt fra strømudtaget. Informationen vises på instrumentbrættet under opladningen DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER.

Bemærk: Under visse forhold kan den faktiske opladningstid være længere end den opladningstid, der vises på instrumentbrættet. Dette afhænger af:

- kvaliteten af elnettet;

- det oprindelige ladeniveau;

- udendørstemperaturen er for kold;

- ...

Hvis der er problemer med ladekablet, anbefaler vi, at du udskifter det med et kabel, der er identisk med originalen. Kontakt en autoriseret forhandler.

- Batteriets opladningsniveau.

- En anslået resterende ladetid (fra omkring 95 % opladning vises den resterende ladetid ikke længere).

- Kontrollampen 11 angiver, at køretøjet er forbundet til en strømkilde.

- Køretøjets kørestrækning vil variere afhængigt af opladningsniveauet.

Displayet på instrumentbrættet forsvinder efter nogle sekunder. Den vises igen på instrumentbrættet, når en dør åbnes.

Når opladning er afsluttet, lyser kontrollampen 9 konstant grønt.

Det er ikke nødvendigt at være på reserven for at genoplade dit køretøj.

Funktionsfejl

Hvis kontrollampen 9 lyser konstant rødt, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Forholdsregler under udtagning af stikket

- Tryk på knappen 6, eller tryk på og hold knappen til døroplåsning på kortet nede for at frigøre køretøjets ladekabel.

- Grib håndtaget 10.

- Tag ladekablet 2 ud af køretøjets stik.

- Du skal lukke ladeklappen 8 og trykke på den for at låse den.

- Tag kablet 2 ud af strømforsyningen 1.

- Opbevar ledningen 2 i opbevaringsrummet i dit bagagerum.

Bemærk: Umiddelbart efter en lang opladning af traktionsbatteriet kan kablet være varmt. Brug håndtagene.

Du skal overholde oplåsningsrækkefølgen.

Efter et tryk på ladekablet oplåsningsknap har du 30 sekunder til at tage den ud, inden den igen låser fast.

Etikette 13

Mærkaten 13 på ladeklappen 8 viser oplysninger om, hvordan opladningsfunktionen angives af kontrollampens 9 status:

- Blinker gult: Ledningen er tilsluttet køretøjet, og systemet udfører sine kontroller.

- Blink blåt: Opladningen er i gang.

- Lyser konstant blåt: Opladningsprogrammering er aktiveret.

- Lyser konstant grønt: Køretøjet er fuldt opladet.

- Blinker rødt: Funktionsfejl.

Mærkaten 13 i højre side påminder dig om følgende instruktioner:

- vask ikke ladeklappen ved hjælp af en højtryksrenser.;

- med standset køretøj kan ventilen og ladeklappen være åbne;

- når køretøjet køres, skal ventilen og ladeklappen være lukkede;

- åbn klappen for at tilslutte opladningskablet;

- luk klappen igen, når den er frakoblet;

- tilslut til en almindelig stikkontakt, en alternativ spændingsopladningsterminal eller en hurtigopladningsterminal;

- se køretøjets brugervejledning for at få oplysninger om opladning.