STOP AND GO-FUNKTION FOR DEN AUTOMATISKE FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Baseret på oplysninger fra en radar eller et kamera giver Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot mulighed for at opretholde en bestemt hastighed, kaldet fartpilothastigheden, mens der holdes en sikker afstand til køretøjet foran dig i samme vejbane.

Når funktionen ”Registrering af vejskilte” er aktiveret, afhængigt af køretøjet REGISTRERING AF VEJSKILTE, kan systemet justere køretøjets hastighed i overensstemmelse med skilte med hastighedsbegrænsning, som kameraet registrerer.

Afhængigt af land og abonnement justerer systemet, ved hjælp af kameraet og kortet, køretøjets hastighed på forhånd i forhold til konteksten og vejforholdene (rundkørsler, sving, næste skilte eller zoner med hastighedsbegrænsning).

Hvis køretøjet foran stopper op, kan Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot bremse dit køretøj fuldt op, før du kører videre.

Systemet styrer acceleration og opbremsning af dit køretøj ved hjælp af motor og bremsesystem.

Systemets maksimale rækkevidde er ca. 130 meter. Den kan variere afhængigt af vejforholdene (terrænhøjde, vejrforhold osv.).

Den automatiske Stop and Go fartpilotfunktion kan aktiveres fra 0 til 150 eller 160 km/t i henhold til vejforhold (trafik, vejr osv.).

Funktionen er angivet med symbolet .

Bemærkning:

- Føreren skal overholde den maksimalt tilladte hastighed og sikkerhedsafstandene i det land, han kører i;

- den adaptiv fartpilot kan bremse køretøjet med op til cirka en tredjedel af bremsesystemets kapacitet. Afhængigt af situationen kan føreren bremse hårdere.

Mens funktionen ECO er aktiveret, kan fartpiloten ikke overstige køretøjets aktuelle hastighed GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL.

Motorbremsesystemet og grebene er ikke tilgængelige, når fartpiloten eller den automatiske fartpilotfunktion er aktiveret.

Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot udløser ikke et nødstop, og dens bremsefunktioner er begrænsede.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne og sikkerhedsafstandene eller at være årvågen.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Føreren skal altid tilpasse sin køreretning og hastighed i henhold til omgivelserne og trafikforholdene.

Brug den adaptiv fartpilot Stop and Go uden for byområder på brede veje med synlige linjer.

Fartpiloten kan have begrænset funktionalitet ved kørsel på meget snoet eller glat vejbane (isslag, aquaplaning, grusveje) eller under ugunstige vejrforhold (tåge, regn, sidevind osv.).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af snavs, mudder, sne osv.).

Placering af kameraet 2

Sørg for, at radarbeskyttelsespladen ikke er dækket til (snavs, mudder, sne, en dårligt monteret nummerplade), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på kølergitteret eller logoet osv.).

Betjeninger

3 - Opad: aktiverer, øger fartpilothastigheden eller påminder om den indstillede hastighed (RES/+).

- Nedad: aktiverer, sænker hastigheden eller gemmer den aktuelle hastighed (SET/-).

4 Standby af funktionen (med programmering af fartpilothastigheden) (0).

5 Indstilling af følgedistancen.

6 Adaptiv fartpilot, Stop/Start-hovedkontakt .

7 -knap (afhængigt af køretøjet): Tilpas hastighedsværdien til den registrerede hastighedsbegrænsning REGISTRERING AF VEJSKILTE.

Afhængigt af køretøjet angiver symbolet på 6-betjeningen, at du er udstyret med ”Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST.

Radarens og kameraets zoner skal holdes rene og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

Displays

8 Kontrollampe for Stop and Go-funktionen for den Adaptiv fartpilot.

9 Gemt fartpilothastighed.

10 Forankørende køretøj.

11 Gemt sikker afstand

Betjening

Aktiver kontakten 6.

Advarselslampen 8 lyser gråt, og meddelelsen ”Automatisk fartpilot TÆNDT” vises på instrumentbrættet fulgt af streger for at angive, at fartpilotfunktionen er aktiveret og afventer, at en fartpilothastighed programmeres.

Denne funktion kan ikke aktiveres, når:

- parkeringsbremsen er trukket;

- funktionen ”Automatisk park assistance” er allerede aktiveret AUTOMATISK PARKERING.

Meddelelsen ”Adaptiv cruise Ctl utilgænligt” vises i instrumentbrættet.

Vigtigt: du skal altid holde fødderne i nærheden af pedalerne for at forberede dig til en hvilken som helst hændelse.

Bemærk: til køretøjer udstyret med systemet ”Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST, når ”Kørecentreringsassistent.”-funktionen, tidligere valgt i multimediesystemet eller ved at trykke på kontakten 12 (advarselslampe 12 tændt), aktiveres den automatiske fartpilot automatisk, når funktionen ”Kørecentreringsassistent.” er aktiveret ACTIVE DRIVER ASSIST.

Programmering af konstantfarten

Ved stillestående eller stabil hastighed trykkes betjeningen 3 opad (RES/+) eller nedad (SET/-): funktionen aktiveres, og den aktuelle hastighed gemmes.

Den laveste registrerede fartpilothastighed er 30 km/t.

Fartpilothastigheden 9 erstatter stregerne, og fartpiloten bekræftes ved, at fartpilothastigheden vises med grønt, og advarselslampen 8 lyser.

Hvis du forsøger at aktivere funktionen over 150 km/t eller, afhængigt af køretøjet, 160 km/t, vises meddelelsen ”Ugyldig Hast.”, og funktionen forbliver deaktiveret.

Når den ønskede konstantfart er programmeret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederpedalen.

Bemærk: Hvis køretøjets hastighed er lavere end ca. 30 km/t, bruger funktionen en standard marchhastighed på 30 km/t. Køretøjet vil accelerere, indtil det når den gemte marhchastighed.

Aktivering af fartpilot med genkendelse af hastighedsbegrænsningsskilt (visning A)

(afhængigt af køretøjet)

Når køretøjet er udstyret med funktionen ”Registrering af vejskilte” REGISTRERING AF VEJSKILTE, tryk på kontekstknappen 7 for at tilpasse køretøjets hastighed til hastighedsgrænserne 13, som kameraet registrerer.

Når man passerer skiltet, overtager fartpilothastigheden 9 værdien af den registrerede hastighed 13.

Justeringer

Du kan vælge at anvende en systematisk hastighedsafvigelse på hastigheden 9 i forhold til de registrerede hastighedsgrænser 13.

Fra multimedieskærmen i ”Bil”-menuen skal du vælge ”Kørselsassistent”. Aktivér derefter feltet ”Tilpas hastighedsbegrænsninger” i menuen ”Hastighedsstyring”, og vælg den ønskede forskel (fra -10 km/t til +10 km/t), over 50 km/t)).

Aktivering af fartpilot med forudgående genkendelse af hastighedsbegrænsningsskilt (visning B)

(afhængigt af abonnement)

Ved hjælp af kameraet, funktionen ”Registrering af vejskilte” REGISTRERING AF VEJSKILTE og kortet, der følger med abonnementet, forudser systemet automatisk justering af køretøjets hastighed, indtil næste identificerede skilt med hastighedsbegrænsning 14.

Aktivering af fartpilot med forudgående genkendelse af hastighedsbegrænsningsskilt (visning B) (fortsat)

Aktivering/deaktivering

Fra multimedieskærmen i ”Bil”-menuen skal du vælge ”Kørselsassistent”. I menuen ”Hastighedsstyring” skal du derefter vælge ”Hastighed begrænsninger” i feltet ”Tilpasning af forordningen”.

Bogstavet ”A” 15, der vises på instrumentpanelet, bekræfter aktiveringen af fartpiloten med genkendelse af skilte med hastighedsbegrænsning.

Bemærk: aktivering/deaktivering er også muligt ved at trykke på kontekstknappen 7 og holde den nede.

Fartpilot med forudgående genkendelse af skilte med hastighedsbegrænsning er tilknyttet et abonnement. Hvis der ikke er et abonnement, kan denne funktion ikke aktiveres.

Der henvises til instruktionerne til multimediesystemet for at administrere abonnementet.

Aktivering af fartpilot med forudgående genkendelse af hastighedsbegrænsningsskilt (visning B) (fortsat)

Handling

Med funktionen aktiveret, vises følgende hastigheder vises på instrumentbrættet:

- Fartpilothastighed 9.

- Den aktuelle hastighedsbegrænsning registreret af systemet på den del af vejen, hvor køretøjet kører 13.

- Den hastighed, der registreres af systemet i næste vejsektion eller hastighedsgrænsezone 14.

Den registrerede hastighed 14 tages med i betragtning af systemet. Køretøjets hastighed justeres gradvist, indtil den bliver til fartpilothastigheden 9 uden handling fra føreren. Den hastighed, der angives på 14, vises på 13 ved passage af det identificerede skilt eller område.

Føreren skal altid være årvågen med hensyn til systemets anvendte hastighed og forbliver ansvarlig for køretøjets hastighed.

Når funktionen ikke er aktiveret, eller abonnementet ikke længere er aktivt, er funktionen den samme som indstilling af fartpilothastigheden med genkendelse af skilte med hastighedsbegrænsning (visning A, se forrige side).

Justeringer

Du kan vælge at anvende en systematisk hastighedsafvigelse på hastigheden 9 i forhold til de registrerede hastighedsgrænser 13.

Fra multimedieskærmen i ”Bil”-menuen skal du vælge ”Kørselsassistent”. Aktivér derefter feltet ”Tilpas hastighedsbegrænsninger” i menuen ”Hastighedsstyring”, og vælg den ønskede forskel (fra -10 km/t til +10 km/t, over 50 km/t).

Aktivering af fartpilot med forudgående genkendelse af vejlayoutet (visning C)

(afhængigt af abonnement)

Ved hjælp af kameraet, funktionen ”Registrering af vejskilte” REGISTRERING AF VEJSKILTE og det kort, der er knyttet til abonnementet, kan systemet forudse og styre den automatiske justering af fartpilothastigheden 9, når køretøjet nærmer sig en rundkørsel eller et sving.

Hvis køretøjet nærmer sig et sving eller en rundkørsel, vises kontrollampen 16 på instrumentbrættet. Køretøjet indstiller sin hastighed til en passende hastighed for den registrerede funktion.

Føreren skal altid være årvågen med hensyn til systemets anvendte hastighed og forbliver ansvarlig for køretøjets hastighed.

Aktivering/deaktivering

Fra multimedieskærmen i ”Bil”-menuen skal du vælge ”Kørselsassistent”. Derpå, skal du fra menuen ”Hastighedsstyring” vælge ”Vis hastighedsbegrænsninger”.

I menuen ”Tilpasning af forordningen” skal du vælge ”Til Vej sammenhæng”.

Når funktionen ikke er aktiveret, eller abonnementet ikke længere er aktivt, er handlingen den samme som indstilling af fartpilotens hastighed med genkendelse af skilte med hastighedsbegrænsning (visning A, se de foregående sider) eller, afhængigt af abonnementet, indstilling af fartpilothastigheden med genkendelse af fartbegrænsningsskilte (visning B, se de foregående sider).

De følgende symboler viser de funktioner, der tages højde for af systemet:

- rundkørsel.

- sving.

Fartpilot med forudgående genkendelse af vejlayoutet er forbundet med et abonnement.

Hvis der ikke er et abonnement, kan denne funktion ikke aktiveres.

Der henvises til instruktionerne til multimediesystemet for at administrere abonnementet.

Styring af fartpilothastigheden 9

Du kan til enhver tid genvinde kontrollen over hastigheden ved at:

- sådan sættes funktionen i standby:

- ved at trykke på bremsepedalen,

eller

- ved at trykke på kontakten 4 (0).

- deaktivering af funktionen ved at trykke på den generelle Start/Stop-kontakt 6.

Når du automatisk tilpasser hastigheden til skiltene og/eller vejens layout, er det muligt at ignorere disse hændelser. Tryk på 3-betjeningen:

- opad (RES/+) for at vende tilbage til den gemte fartpilothastighed;

- nedad (SET/-) for at gemme og fastholde den aktuelle hastighed.

Aktivering af styring af sikkerhedsdistance

Så snart fartpiloten er aktiveret, vises standardsikkerhedsafstanden 11 med grønt i instrumentpanelet. Standardsikkerhedsafstanden svarer til ca. to sekunder (se følgende sider).

Hvis systemet registrerer et køretøj i din vognbane, vises der en silhuet af et køretøj 10 oven over afstandsmåleren 11 i instrumentpanelet.

Dit køretøj tilpasser sin hastighed til det forankørende køretøjet og aktiverer om nødvendigt bremsen (bremselygterne tændes) for at opretholde den afstand, der vises i instrumentpanelet.

Bemærk: størrelsen af silhuetten 10 varierer afhængigt af den afstand, der adskiller dig fra det forankørende køretøjet. Jo større silhuetten er, desto tættere på er det forankørende køretøj.

Indstilling af fartpilothastigheden

Du kan variere hastigheden ved at trykke gentagne gange (for lav variation) eller trykke og holde inde (for høj variation) på betjeningen 3:

- nedad (SET/-) for at reducere hastigheden;

- opad (RES/+) for at øge hastigheden.

Indstilling af følgedistancen

Du kan til enhver tid ændre sikkerhedsafstanden til det forankørende køretøj ved at trykke gentagne gange på kontakten 5.

Den vandrette afstandsmåler i instrumentpanelet angiver de forskellige tilgængelige sikkerhedsafstande:

- afstandsmåler D: lang afstand (svarende til ca. 2,4 sekunder);

- afstandsmåler E: medium afstand 2 (svarende til ca. 2 sekunder);

- afstandsmåler F: medium afstand 1 (svarende til ca. 1.6 sekunder);

- afstandsmåler G: kort afstand (svarende til ca. 1,2 sekunder).

Den valgte afstandsmåler vises med grønt i instrumentpanelet. De andre målere forbliver grå.

Bemærk: Afstanden skal indstilles afhængigt af trafikken, de lokale bestemmelser og vejrforholdene.

Sikkerhedsafstanden justeres som standard på afstandsmåleren E.

Overskridelse af konstantfarten

Fartpilothastigheden kan når som helst tilsidesættes ved at træde på speederen.

Hvis den overstiges, vises fartpilothastigheden 9 med gult.

Afstandsmåleren blinker, hvis afstanden mellem dit køretøj og køretøjet foran er mindre end den valgte sikkerhedsafstand: Funktionen Styring af sikkerhedsafstands er ikke længere aktiv.

Slip derefter speederen: Fartpilot og styring af sikkerhedsafstand genoptager automatisk de hastigheds-og afstandsindstillinger, du tidligere har valgt.

Overhalingsmanøvre

Hvis du ønsker at overhale køretøjet foran, vil aktivering af indikatoren midlertidigt annullere styringen af sikkerhedsafstand og gøre det muligt at opnå en accelerationshastighed, der er tilstrækkelig til at overhale.

Stop og start af køretøj

Hvis det forankørende køretøj sænker farten, tilpasses hastigheden, så køretøjet om nødvendigt stoppes helt (f.eks. i tæt trafik). Køretøjet stopper et par meter fra køretøjet foran.

Når køretøjet foran sættes i gang igen:

- hvis stoppet varer mindre end tredive sekunder, starter køretøjet igen, uden der kræves handling fra føreren.

Bemærk: føreren skal altid være klar til pludseligt opståede hændelser under kørslen og forbliver ansvarlig for styring af køretøjet: hvis systemet registrerer en fodgænger i køretøjets omgivelser, vil automatisk genstart være forhindret, indtil næste stop.

- Hvis stoppet overstiger ca. tredive sekunder, skal du aktivere speederen eller trykke knappen 3 (RES/+) opad for at køretøjet kan starte igen. Meddelelsen ”Tryk RES eller acc for genstart fartpilot” vises i instrumentpanelet for at bekræfte dette.

Hvis stoppet overstiger cirka tre minutter, aktiveres den elektroniske parkeringsbremse automatisk, og Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot deaktiveres.

Den grønne kontrollampe 8 slukkes for at bekræfte, at funktionen er deaktiveret.

Sådan sættes funktionen i standby

Du kan indstille funktionen på standby, når:

- du trykker på kontakten 4 (0);

- du træder på bremsepedalen, mens køretøjet er i bevægelse.

Funktionen deaktiveres af systemet, hvis:

- du sætter gearkassestyringen i P, R eller N;

- førerens sikkerhedssele tages af;

- du åbner et af åbningselementerne;

- du trykker på motorens start/stop-knap;

- hældningen er for stejl;

- visse kørsels- og kørselskorrektionsenheder udløses (aktiv nødbremsning ABS, ESC osv.).

Bemærk: afhængigt af køretøjet vil systemet automatisk tænde for genkendelse af skilte med hastighedsbegrænsning og/eller forhåndsgenkendelse af vejlayoutfunktioner, hvis modtagelse af de tilsluttede data ikke er optimal.

De to funktioner genaktiveres automatisk, så snart modtagelse af de tilknyttede data igen bliver optimal.

Under alle omstændigheder bekræftes standby ved at advarselslampen vises med gråt, og meddelelsen ”Adaptiv cruise frakoblet” vises i instrumentpanelet.

Hvis Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot sættes på standby eller slukkes, forårsager det ikke en hurtig reduktion af hastigheden: du skal om nødvendigt bremse ved at træde på bremsepedalen.

Afslut standby

Baseret på den gemte fartpilothastighed

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold …). Tryk kontakten 3 (RES/+) opad i området for gyldige hastigheder.

Ved genkaldelse af den programmerede hastighed bekræftes aktivering af fartpiloten ved, at fartpilothastigheden vises med grønt.

Bemærk: Hvis den registrerede hastighed er højere end den aktuelle hastighed, accelererer køretøjet indtil denne hastighed.

Baseret på den aktuelle hastighed

Når fartpiloten er slået fra, skal du trykke kontakten 3 (SET/-) nedad for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed: Det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Advarslerne ”Overtag styring af køretøjet”

I visse situationer (f.eks. når du nærmer dig et meget langsommere køretøj, når et forankørende køretøj hurtigt skifter bane osv.), har systemet muligvis ikke tid til at reagere.

Afhængigt af situationen vil der lyde et bip fra systemet, der er forbundet med:

- den orange alarm H, hvis situationen kræver førerens opmærksomhed;

eller

- den røde advarsel J ledsaget af meddelelsen ”Brems”, hvis situationen kræver førerens øjeblikkelige opmærksomhed.

I enhver situation skal du reagere hensigtsmæssigt og udføre de passende manøvrer.

Afbrydelse af funktionen

Funktionen for den automatiske fartpilot Stop and Go deaktiveres, når du trykker på den generelle Start/Stop-kontakt 6.

Advarselslampen 8 forsvinder fra instrumentpanelet for at bekræfte, at funktionen ikke længere er aktiv.

Midlertidig utilgængelighed (radar)

Radaren er i stand til at registrere køretøjer foran dit køretøj. Systemet kan ikke fungere korrekt, hvis radarens registreringsområde er tildækket, eller hvis signalet er afbrudt.

Hvis radarens registreringsområde blokeres, eller radarsignalet afbrydes, vises meddelelsen ”Front radar Uden udsyn” på instrumentbrættet, og Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot afbrydes.

Den grønne advarselslampe 8 forsvinder for at bekræfte, at funktionen er blevet deaktiveret automatisk.

Sørg for, at radarområdet forbliver rent og ikke er blokeret af sne, mudder, en fejlmonteret nummerplade eller tilbehør monteret på forenden af køretøjet (på kølergitteret) eller skjult af tilbehør monteret på køretøjets front (på kølergitteret eller logo osv.).

Forholdene i visse geografiske områder kan hæmme funktionen, f.eks.:

- tørre zoner, tunneller, lange broer eller moderat benyttede veje uden færdselsstriber, uden skilte eller træer i nærheden;

- en militær- eller lufthavnszone.

Du skal forlade disse områder, for at funktionen kan fungere.

I alle tilfælde skal du kontakte en autoriseret forhandler, hvis meddelelsen ikke slettes, efter motoren er genstartet.

Midlertidig utilgængelighed (kamera)

Systemet kan ikke fungere, hvis kameraet er tildækket (af snavs, mudder, sne, kondens osv.).

I tilfælde af nedsat udsyn for kameraet vil ydeevnen for den automatiske fartpilots Stop and Go blive reduceret. Forbliv årvågen.

Funktionsfejl

Hvis der registreres en funktionsfejl i kontrolfunktionen for Stop and Go-fartpiloten, vises meddelelsen "Kontrollér adaptiv fartpilot" på instrumentbrættet, og fartpilotens Stop and Go-funktion afbrydes.

Hvis der registreres en funktionsfejl på en eller flere komponenter i systemet, deaktiveres Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot.

Afhængigt af funktionsfejlens art vises der en meddelelse på instrumentpanelet:

- ”Kontroller frontkamera” og, afhængigt af køretøjet, fulgt af kontrollampen ©;

- ”Frontradar Kontrolleres” og, afhængigt af køretøjet, fulgt af kontrollampen ©;

- ”Kamera/Radar Kontrolleres” og, afhængigt af køretøjet, fulgt af kontrollampen ©;

- ”Tjek bil” ledsaget af kontrollampen ©.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Begrænsninger af systemets funktion

Køretøjsregistrering

Systemet registrerer kun køretøjer (biler, lastbiler, motorcykler), der bevæger sig i samme retning som dit køretøj.

Et køretøj, der drejer ind i samme vognbane (f.eks. K), vil kun blive taget i betragtning af systemet, når det kommer ind i kameraets og radarens registreringsområder.

Systemet kan udløse upassende eller forsinkede opbremsninger.

Systemet kan ikke registrere:

- køretøjer, der ankommer til vejkryds: frakørselsvej (f.eks. L) osv.;

- køretøjer, der kører i den forkerte side af vejen eller vender rundt mod dig.

Registrering ved sving

Når der køres ind i et sving, kan radaren og/eller kameraet midlertidigt ikke registrere det forankørende køretøj (f.eks. M).

Systemet kan udløse en acceleration.

Når der køres ud af et sving, kan systemets registrering af det forankørende køretøj blive forstyrret eller forsinket.

Systemet kan udløse upassende eller forsinkede opbremsninger.

Den automatiske fartpilots Stop and Go skal anvendes uden for byområder på brede veje med synlige linjer.

Registrering af køretøjer i tilstødende baner

Systemet kan registrere køretøjer, der kører i en tilstødende vognbane, når:

- du kører ind i en sving (f.eks. N);

- du kører på en rute med smalle baner;

- Køretøjets hastighed på den tilstødende vognbane er langsommere, og hvis et af disse køretøjer er placeret for tæt på den anden vognbane.

Systemet kan muligvis medføre, at køretøjet kører langsommere eller bremser op.

Køretøjer, der er skjult på grund af forskelle i terrænhøjden

Systemet registrerer ikke køretøjer, der er skjult på grund af forskelle i terrænhøjden, eller som befinder sig uden for kameraets og radarens registreringsområder under kørsel op eller ned ad bakke.

Køretøjer uden for kameraets og radarens registreringsområder.

Systemet vil reagere sent eller slet ikke, hvis de registrerede køretøjer er uden for registreringsområderne for kamera og radar, især i følgende tilfælde:

- Køretøjer, der transporterer lange genstande, der overskrider linjen;

- Den faktiske længde af høje køretøjer (f.eks. P) uden for radarens registreringsområde (entreprenørmaskine, landbrugsudstyr, bugseringskøretøj osv.);

- Køretøjer, der ikke er tilstrækkeligt centreret i vognbanen;

- Smalle køretøjer, der er meget tæt på (f.eks. Q).

Stationære og langsomme køretøjer

Når hastigheden er over ca. 50 km/t, registrerer systemet ikke:

- stationære køretøjer (f.eks. R);

- meget langsomme køretøjer i bevægelse.

Når hastigheden er lavere end ca. 50 km/t, reagerer systemet måske ikke eller kan reagere meget sent på:

- stationære køretøjer (f.eks. R);

- meget langsomme køretøjer i bevægelse.

- forankørende køretøjer 17, som skifter vognbane, opdagelse af et stationært køretøj 18 (f.eks. S);

- når køretøjet holder stille 19, når du skifter vejbane (f.eks. T).

Vær altid klar til at reagere under alle omstændigheder.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Stop and Go-funktionen for den automatiske fartpilot udløser ikke et nødstop, og dens bremsefunktioner er begrænsede.

Manglende registrering af faste forhindringer og genstande af en lille størrelse

Systemet kan ikke registrere:

- fodgængere, cykler, scootere osv.;

- dyr;

- faste forhindringer (bomme ved betalingsanlæg, vægge osv.) (f.eks. U).

Disse tages ikke med i betragtning af systemet. De udløser ikke nogen advarsler eller reaktioner fra systemet.

Registrering af køretøjer, der bevæger sig ind i vognbanen ved høj hastighed

Hvis dit køretøj overhales af et andet køretøj, der kører med høj hastighed 20 (motorcykler, bil osv.), og køretøjet midlertidigt ligger mellem dig og køretøjet foran 21, kan systemet udløse en overdreven acceleration, nedsat fart eller opbremsning.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne og sikkerhedsafstandene eller at være årvågen.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Ud over skilte med hastighedsbegrænsning og vejkortoplysninger fra skiltene (køretøjer udstyret med funktionen ”Registrering af vejskilte” og et abonnement) tager systemet ikke andre trafikoplysninger (lyskryds, fodgængerovergange osv.) i betragtning. Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til omgivelserne og kørselsforholdene, uanset indikationer fra systemet.

Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Brug den adaptiv fartpilot Stop and Go uden for byområder på brede veje med synlige linjer.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radar- og/eller kamerajusteringen ændre sig, og funktionen kan efterfølgende være påvirket. Deaktiver systemet, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i nærheden af radaren og/eller kameraet (udskiftninger, reparationer, forrudeændringer, lakering osv.) skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- køretøjet bugseres (starthjælp);

- køretøjet trækker en anhænger eller campingvogn;

- køretøjet køres i en tunnel eller i nærheden af en metalkonstruktioner;

- køretøjet ankommer til et betalingsanlæg, et område med vejarbejde eller en smal vejbane;

- køretøjet kører på en meget snoet vej (bjergvej osv.);

- køretøjet køres op eller ned ad en meget stejl skråning;

- synligheden er dårlig (skarp sol, tåge osv.);

- køretøjet køres på en glat vejbane (regn, sne, grus osv.);

- vejrforholdene er dårlige (regn, sne, sidevind, osv.);

- radarområdet er blevet beskadiget (stød, slag osv.).

- kameraets område er blevet beskadiget (f.eks. indvendigt eller udvendigt på forruden);

- forruden er revnet eller forvrænget.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- forruden eller kofangeren er tildækket i radarområdet (af snavs, is, sne, kondens, nummerplade osv.);

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige vejrforhold (sne, stærk regn, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- snæver, snoet eller bakket vej (skarpe sving osv.);

- et køretøj med en betydelig hastighedsforskel;

- brug af måtter, der ikke passer til køretøjet. I førersiden må der kun anvendes måtter, der er tilpasset bilen, og som fastgøres med de forud installerede elementer. Kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt fast. Der må ikke lægges flere måtter oven på hinanden. Risiko for at pedalerne sætter sig fast.

I dette tilfælde kan systemet bremse eller accelerere utilsigtet.

Mange uforudsete situationer kan påvirke systemets funktion. Visse genstande eller køretøjer, der kan optræde i kameraets eller radarens registreringsområde, kan fortolkes forkert af systemet, hvilket muligvis kan medføre uhensigtsmæssig acceleration eller opbremsning.

Du bør altid være opmærksom på pludseligt opstående hændelser, som kan forekomme under kørslen. Hold altid køretøjet under kontrol ved at holde fødderne i nærheden af pedalerne, så du er klar til at handle i alle tilfælde.

"Stop and Go" adaptiv fartpilot

advarsel om for høj hastighed med skiltegenkendelse