REAGENSBEHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Overhold de lokale love i det land, hvor du befinder dig. Bemærk, at misligholdelse af gældende bestemmelser kan føre til retlige skridt over for køretøjets ejer.

Funktionsprincip

Reagenset er beregnet til dieselmotorer udstyret med SCR-systemet (selektiv katalytisk nedsættelse).

Reducer mængden af   nitrogenoxider i udstødningsgasser ved hjælp af et reagens.

Det reelle reagensforbrug afhænger af betingelserne for brug af køretøjet, det monterede udstyr og førerens kørestil.

Reagenskvalitet

Brug kun reagenser, der overholder standarden ISO 22241 og stemmer overens med mærket på beholderen på dækslet til brændstoftanken.

Efterfyldning

Brændstoftankens kapacitet: Ca. 16 liter.

Slå tændingen fra, åbn låget A, og skru dækslet 1 af.

Bemærk: Ammoniumhydroxiddampe kan sive ud fra dækselåbningen, når temperaturen i beholderen er høj.

For at påfylde reagens skal motoren være standset (og ikke kun på standby, når der er tale om køretøjer udstyret med Stop and Start-funktionen): du skal slukke motorens tænding START, STOP AF MOTOREN: vogn med nøgle START, STOP MOTOREN: køretøj med kort.

Reagenset må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. Sker dette, skal der omgående skylles med rigeligt vand. Kontakt om nødvendigt en læge.

Hvis advarselsmeddelelsen ”XXX KM) Fejl Påfyld Adblue” vises, skal reagensbeholderen fyldes ifølge påfyldningsvejledningen.

Risiko for immobilisering af køretøjet.

Tankdækslet er af særlig type.

I tilfælde af udskiftning skal anvendes et dæksel af samme type som det originalt monterede. Hvis vognen ikke skal anvendes i længere tid, bør batteriet tages ud, eller oplades regelmæssigt, især i kolde perioder. Vask ikke området omkring brændstofpåfyldningen med højtryksspuling.

Påfyldning (fortsat)

Tanken kan fyldes ved pumpen. Når kontakten er slukket, føres benzinpistolen ned, indtil den ligger an, inden der åbnes for brændstoftilførslen (risiko for stænk af brændstof). Fasthold pistolen i denne stilling under hele påfyldningsfasen, indtil pistolen stopper automatisk.

Efter første automatiske stop af påfyldningen er det kun muligt at foretage maksimalt yderligere to efterfyldninger, idet tanken er konstrueret til at have et ekspansionsvolumen, som skal bevares.

I andre påfyldningssituationer er det vigtigt at læse de oplysninger, der vises på reagensbeholderen (f.eks. dåsen eller flasken).

Forholdsregler ved anvendelse

Ved påfyldning:

- Håndter reagenset forsigtigt. Det kan beskadige tøj, sko, karosseridele osv.

- Sørg for, at der ikke trænger vand ind i brændstoftanken.

Hvis reagenset flyder over eller kommer i kontakt med lakken, skal du hurtigt rengøre området med masser af koldt vand og en blød klud.

Bemærk: Hvis reagenset krystalliserer, skal du bruge en blød svamp.

I ekstremt koldt vejr

I frostvejr skal reagensbeholderen genfyldes, når indikatoren og meddelelsen ”Påfyld Adblue inden 1200 km” vises i instrumentpanelet.

Særlige tilfælde

Reagenset fryser ved en temperatur på under -10 °C.

Påfyld ikke additiv, hvis væsken er frosset under disse forhold. Hvis det er nødvendigt at påfylde reagens ( slået til), skal du først parkere køretøjet et varmere sted, så reagenset bliver flydende igen. Alternativt kan du bede en autoriseret tekniker påfylde reagensvæske.

Efter påfyldning af reagens skal du kontrollere, at beholderdækslet og låget er lukket. Start motoren, og VENT 10 sekunder, mens køretøjet holder stille med motoren kørende, inden du kører videre.

Hvis dette ikke følges, vil påfyldningen af tanken ikke blive automatisk registreret, før efter mindst flere minutters kørsel.

Meddelelsen ”--- Påfyld Adblue” og/eller advarselslamperne vises fortsat, indtil påfyldningen er blevet registreret af systemet.

Der må ikke udføres nogen former for arbejde på systemet. For at undgå beskadigelse er det kun uddannet personale fra vores netværk, der må udføre arbejde på systemet.

Service/rækkevidde

Oplysningerne på instrumentbrættet kan være ledsaget af et lydsignal.

Kontrollamper

Meddelelse

Hvad skal du gøre?

-

”Påfyld AdBlue inden 2400 km”

Når meddelelsen vises med tændingen slået til, har du under 2.400 km’s kørsel tilbage.

Genopfyld, eller få en autoriseret forhandler til at genopfylde reagens i tanken.

kommer til syne.

”Påfyld Adblue inden 1200 km”

Når meddelelsen vises og tændingen er slået til, har du mellem 1.200 og 800 km’s kørsel tilbage.

Genopfyld, eller få en autoriseret forhandler til at genopfylde reagens i tanken.

kommer til syne.

”XXX KM Fejl Påfyld Adblue”

Meddelelsen vises, når tændingen slås til, og den gentages:

- Cirka hver 100 km, du har mellem 800 km og 200 km kørsel tilbage;

- Cirka hver 50 km, har du mindre end 200 km kørsel tilbage.

Uanset skal du påfylde reagens eller bede en autoriseret forhandler om at gøre det hurtigst muligt.

blinker

”0 KM Fejl Påfyld Adblue”

Motoren nægter at starte.

For at genstarte skal du selv påfylde reagensbeholderen.

Systemfejl

Når kontrollamperne lyser, kan dette blive ledsaget af et lydsignal.

Kontrollamper

Meddelelse

Fortolkninger

og © tændes.

”Tjek antifor-ureningssystem”

”AdBlue kvalitet Kontrolleres”

”AdBlue insprt. Kontrolleres”

Angiver en systemfejl. Henvend dig hurtigst muligt til et autoriseret værksted.

og © tændes.

”XXX KM Fejl anti forurening”

Angiver en systemfejl, og at om mindre end 800 km, bliver det umuligt at starte bilen.

Disse advarsler gentages:

- for hver 100 km, indtil der er mellem 800 km og 200 km tilbage, før køretøjet ikke kan genstartes.

- Hver 50 km, når der er under 200 km tilbage, før køretøjet ikke kan startes igen.

Henvend dig hurtigst muligt til et autoriseret værksted.

og © tændes.

”0 KM Fejl anti forurening”

Angiver, at når tændingen slås fra, kan bilen ikke starte igen. Henvend dig til et autoriseret værksted.