SIKKERHEDSSELER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I henhold til de gældende lovbestemmelser skal føreren og alle passagererne altid anvende sikkerhedsselerne uanset køreturens længde. Desuden bør du overholde de lokale love i det land, hvori du befinder dig.

Før du starter indstilles først førersædet, og derefter passagerernes sæder, og endelig justeres alle sikkerhedsselerne for at opnå den største sikkerhed.

Indstilling af kørestilling

- Sæt dig godt tilbage i sædet (helst uden overtøj). Dette er vigtigt for at opnå den korrekte støtte af ryggen.

- Indstil sædet i længderetningen i forhold til pedalerne. Sædet bør skubbes så langt tilbage som muligt, så pedalerne kan trædes i bund. Ryglænet bør indstilles sådan, at armene i kørestilling er let bøjede.

- Indstil nakkestøtten. For at opnå den maksimale sikkerhed skal afstanden mellem hovedet og nakkestøtten være den mindst mulige.

- Indstil sædehøjden. Denne indstilling giver mulighed for at indstille sædet, så dit udsyn bliver bedst muligt.

- Indstil rattets position.

Indstilling af sikkerhedsselerne

Læn dig tilbage mod ryglænet.

Brystselen 1 skal sidde så tæt som muligt på det nederste af halsen, men må heller ikke sidde PÅ halsen.

Hofteselen 2 skal ligge fladt på lårene og mod bækkenpartiet.

Selen skal så vidt muligt ligge helt tæt mod kroppen. Eks.: undgå for tykt tøj, indskudte genstande, osv.

For at opnå den bedste virkning af selerne bagi, skal du sørge for, at bagsædebænken er korrekt fastlåst. BAGSÆDE.

Hvis sikkerhedsselerne ikke er korrekt indstillet eller er snoet, kan det medføre risiko for kvæstelser i tilfælde af et sammenstød.

Benyt kun en sikkerhedssele til en enkelt person, barn eller voksen.

Også gravide kvinder bør anvende sikkerhedssele. I dette tilfælde skal man sørge for, at hofteselen ikke strammer for kraftigt over maven, dog uden at være for løs.

Låsning

Træk selen langsomt ud uden at rykke i den, og sørg for at fastgøre låsetappen 3 i låsebeslaget 5 (kontroller, at den er fastlåst ved at trække i låsetappen 3).

Hvis selen blokeres, rulles den et godt stykke ind og derefter ud igen.

Hvis selen er helt blokeret, trækkes langsomt, men med en vis styrke, indtil selen er trykket ca. 3 cm ud. Lad den rulle ind igen af sig selv, og træk den derefter ud igen.

Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

ß Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen i førersædet og, afhængigt af modellen, i passagersædet

Den vises på det midterste display, når tændingen er slået til, og førerens og/eller forsædepassagerens sikkerhedssele (så længe passagersædet er besat) ikke er spændt. Afhængigt af køretøjet, hvis der sidder nogen på sædet, og en af disse sikkerhedsseler ikke er spændt eller åbnes, når køretøjet bevæger sig med en hastighed over ca. 20 km/t, blinker advarselslampen ß, og der lyder et bip i ca. 120 sekunder.

Bemærk: En genstand placeret på passagersædet kan i visse tilfælde udløse advarselslampen.

Udløsning

Tryk på knappen 4, og selen bliver trukket ind af oprulleren. Slip ikke selen, men følg den ind med hånden.

Advarsel for manglende fastspænding på bagsædet (afhængigt af model)

Grafikken 6 vises på instrumentpanelet, når tændingen slås til. Den informerer føreren om fastgørelsesstatus for hver af bagsædeselerne, hver gang:

- tændingen bliver slået til;

- åbning af døre;

- spænding eller oplåsning af en bagsædesele.

Forståelse af grafikken 6:

- grøn indikator: sikkerhedssele spændt

- rød indikator: sikkerhedssele ikke spændt.

Når køretøjets hastighed er lavere end cirka 20 km/t, vises grafikken 6 i cirka 60 sekunder, hver gang en af bagsædeselerne spændes eller åbnes.

Hvis en af bagsædeselerne løsnes under køreturen, blinker advarselslampen ß på midterdisplayet, og der lyder et lydsignal i ca. 30 sekunder, når køretøjets hastighed når eller overstiger ca. 20 km/t. Grafikken 6 vises i mindst 60 sekunder, og indikatoren for det pågældende sæde skifter til et rødt symbol.

Sørg altid for, at bagsædepassagererne er korrekt fastspændt, samt at antallet af angivne spændte sikkerhedsseler matcher antallet af optagede pladser på bagsædet.

Indstilling af sikkerhedsselens højde på forsædet

Brug knappen 7 til at indstille selens højde, således at brystselen sidder som angivet ovenfor: Tryk på 7, og hæv eller sænk selen. Når denne indstilling er foretaget, kontrolleres det, at selen er korrekt fastlåst.

Bagsædeseler 8

Låsning, udløsning og indstilling af selerne sker på samme måde som for forsædeselerne.

Efter enhver ændring af bagsædets funktioner kontrolleres, at bagsædeselerne er korrekt anbragt og kan anvendes som foreskrevet i det foregående.

Nedenstående informationer vedrører for- og bagsædeselerne.

- Der må ikke foretages ændringer af det originalt monterede fastspændingsudstyr: Seler og sæder samt disses fastgørelser. I særlige tilfælde (f.eks. montering af et barnesæde) bør du henvende dig til et autoriseret værksted.

- Der må ikke anvendes genstande til at opnå spillerum i selerne (f.eks. klemmer, clips...), da en for slap sele kan medføre alvorlige skader i tilfælde af et sammenstød.

- Skulderselen må aldrig føres under armen eller bag ryggen.

- Hver sele må kun anvendes til en enkelt person; anbring aldrig et barn på skødet og i din egen sele.

- Selen må ikke være snoet.

- Efter et uheld skal man lade selerne efterse, og om nødvendigt udskifte dem. Det samme gælder, hvis selerne viser tegn på at være slidte, eller har andre fejl.

- Ved placering af bagsædehynden skal du sørge for, at sikkerhedsselerne og selelåsene er anbragt rigtigt, så de kan anvendes korrekt.

- Sørg for at anbringe selens låsetap i det korrekte låsebeslag.

- Der må ikke indføres genstande i selens låsebeslag, som kan nedsætte dens funktion.

- Sørg for, at låsebeslaget er anbragt ordentligt (det må ikke skjules, knuses, dækkes etc. af personer eller genstande).